พฤหัสบดี ที่ 30 เมษายน 2015

พระโลหิตของพระองค์ – มรดกที่ถูกซื้อมาของพระองค์
Your Blood-Your bought Inheritance

“ด้วยเห็นแล้วว่าฤทธิ์เดชอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ ได้ให้สิ่งสารพัดแก่เราที่จะให้มีชีวิตและทางที่เป็นอย่างพระเจ้า โดยรู้จักพระองค์ผู้ได้ทรงเรียกเราให้ถึงสง่าราศีและคุณธรรม” (2 เปโตร 1:3)

    เมื่อเราพูดเกี่ยวกับเรื่องของความรอด บางคนไม่เข้าใจ เพราะว่าเป็นคำที่เข้าใจยาก ความรอดรวมถึงพระพรอันยอดเยี่ยมทั้งหมดที่มาจากการไถ่ของพระคริสต์: ความรอด การรักษาโรค และสุขภาพที่ดี ความสำเร็จ อิสรภาพ การคุ้มครอง ฯลฯ ทั้งหมดนี้ถูกจ่ายราคาแล้ว! ทั้งหมดนี้เป็นของคุณแล้วเพื่อให้คุณชื่นชม! สิ่งดีในชีวิตทั้งหมดอยู่ในส่วนประกอบทั้งหมดของความรอด ชีวิตที่ยิ่งใหญ่นี้เป็นมรดกของคุณ ความรุ่งเรืองพร้อมทั้งสันติสุขเป็นสิทธิโดยกำเนิดของคุณ

อ่านข้อพระคัมภีร์ตอนต้นอีกครั้ง พระคำกล่าวว่าฤทธิ์เดชอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ได้ทรงประทานสิ่งสารพัดที่จะให้มีชีวิตและทางที่เป็นอย่างพระเจ้าแก่เรา นั่นไม่ใช่คำสัญญา แต่เป็นประโยคบอกเล่าถึงความจริง แสดงให้เห็นสิ่งที่พระเจ้าได้ทำให้สำเร็จแล้ว ในพระเยซูคริสต์ พระองค์ได้ประทานแก่คุณ ทุกสิ่งที่จำเป็นสำหรับชีวิตที่ดีกว่า ทั้งหมดนั้นอยู่ภายในคุณ พระคริสต์ภายในคุณคือความหวังแห่งศักดิ์ศรี (โคโลสี 1:27) และพระคริสต์ทรงเป็นทุกสิ่ง

ดังนั้นคุณถูกเตรียมไว้สำหรับชีวิตแห่งชัยชนะ ในพระคริสต์คุณมีทุกสิ่ง ทุกสิ่งเป็นของคุณ (1 โครินธ์ 3:21)! นี่คือเหตุว่าทำไมคริสเตียนจึงมีอิทธิพลที่จับใจ ชีวิตที่พระเจ้าได้ประทานให้คุณคือชีวิตที่ศักดิ์สิทธิ์ และทุกสิ่งที่คุณจะต้องการในการมีชีวิตที่ชื่นชมยินดีและชัยชนะในชีวิตมากับชีวิตนั้น

จำไว้ว่า พระเยซูได้หลั่งพระโลหิตเพื่อคุณ ทรงเป็นผู้เดียวที่ไม่มีบาป ซึ่งทำให้สามารถช่วยเราให้รอดได้ด้วยพระโลหิตของพระองค์ ในเมื่อพระองค์ได้ทำให้สำเร็จแล้ว สิ่งที่คุณต้องทำทั้งหมดก็คือชื่นชมในประโยชน์ที่อยู่ในการเสียสละของพระองค์ คุณมีสิทธิ์ที่ถูกต้องในการครอบครองทุกสิ่งซึ่งความรอดในพระคริสต์นำมาให้ เพราะว่านั่นคือมรดกของคุณในพระคริสต์ที่ซื้อมาด้วยพระโลหิตของพระองค์ “และในพระองค์นั้นเราได้รับมรดกที่ทรงดำริไว้ตามพระประสงค์ของพระองค์ ผู้ทรงกระทำทุกสิ่งตามที่ได้ทรงตริตรองไว้สมกับพระทัยของพระองค์” (เอเฟซัส 1:11)

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    พระคริสต์สถิตภายในข้าพเจ้า ดังนั้นข้าพเจ้าถูกทำให้มีชีวิต! ฤทธิ์เดชของพระองค์ได้ให้ทุกสิ่งที่ข้าพเจ้าต้องการซึ่งจำเป็นในการดำเนินชีวิตอย่างมีชัยชนะและความชื่นชมยินดีทุกวัน! ความสำเร็จ ความรุ่งเรือง สุขภาพที่ดี การเลื่อนขั้น และชีวิตที่ยิ่งใหญ่ คือมรดกของข้าพเจ้าที่ซื้อมาด้วยพระโลหิตของพระองค์ และประสบการณ์ที่สำคัญในพระเยซูคริสต์! ข้าพเจ้ามีมรดกที่ดี ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม: โรม 8:32; ยอห์น 10:10; 1 โครินธ์ 3:21


Comments are closed