พฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2019
พระโลหิตของพระองค์พูด
His Blood Speaks

“เพราะว่าเมื่อใดที่พวกท่านกินขนมปังและดื่มจากถ้วยนี้ ท่านก็ประกาศการวายพระชนม์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า จนกว่าพระองค์จะเสด็จมา” (1 โครินธ์ 11:26)

     พระคุณที่พระเยซูเจ้าได้ทรงนำมาให้เราช่างน่าอัศจรรย์จริงๆ! พระคัมภีร์กล่าวว่าพระโลหิตของพระองค์พูดถึงสิ่งที่ดีกว่าเลือดของอาแบล นั่นคือร้องขอเพื่อความรอด ไม่ใช่การแก้แค้น (ฮีบรู 12:24) เมื่อเรารับมหาสนิท เรากำลังเป็นพยานว่าพระโลหิตที่พระองค์ทรงหลั่งออกเพื่อเราได้นำเราเข้าสู่การสามัคคีธรรมกับพระเจ้า ทำให้เราสมบูรณ์ ความปลอดภัยดี และยอดเยี่ยม!

พระโลหิตของพระเจ้าพูดถึงสุขภาพของพระเจ้า สิ่งนี้พูดกับวิญญาณชั่วแห่งความมืด ทูตสวรรค์ของพระเจ้า และสิ่งที่ทรงสร้างทุกอย่างว่าเหตุผลที่พระเยซูได้ทรงสิ้นพระชนม์นั้นได้สำเร็จในชีวิตของคุณ พระเยซูไม่เคยสั่งให้เราดื่มน้ำเพื่อการรักษาโรคของเรา ถึงแม้ว่าเราอาจจะทำ ถ้าเราได้รับการทรงนำโดยพระวิญญาณให้ทำเช่นนั้นในบางเวลา พระองค์ไม่เคยบอกให้เรากลืนหรือนวดอะไร ถึงแม้ว่าเราอาจจะทำเช่นนั้น ถ้าเราได้รับการทรงนำอย่างเฉพาะเจาะจงโดยพระวิญญาณ แต่สิ่งหนึ่งที่พระองค์บอกให้เราดื่มก็คือถ้วยแห่งพระโลหิตของพระองค์! พระองค์กล่าวว่าจงกระทำสิ่งนี้เพื่อระลึกถึงพระองค์

พระโลหิตนั้นยิ่งใหญ่กว่ายาเม็ดหรือยาน้ำใดๆ มีผลและมีประสิทธิภาพต่อต้านการเจ็บป่วยหรือความผิดปกติใดๆ ขณะที่คุณมีส่วนร่วมในศีลมหาสนิทคุณกำลังยืนยันว่าไม่มีสิ่งใดของมารสามารถเจริญในร่างกายของคุณได้! พระโลหิตของพระองค์ได้ถูกเทออกเพื่อให้คุณมีชีวิตอยู่ ดังนั้นจึงไม่สำคัญว่าปัญหาคืออะไร โดยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์คุณกำลังออกมาอย่างมีชัยชนะ มีสิ่งมหัศจรรย์สำหรับคุณ!

บางทีคุณอาจกำลังทนทุกข์จากโรคเลือดที่ไม่สามารถรักษาได้ หรือมีอาการของมะเร็ง พระโลหิตของพระเยซูพูดถึงการรักษาของคุณ จงเชื่อในสิ่งนี้และกล่าวยืนยันตามนั้น การมีส่วนร่วมในพระกายและพระโลหิตของพระองค์ช่วยเตือนเราให้ระลึกถึงสามัคคีธรรมที่ไม่แตกหักและไม่สามารถทำลายได้ที่เรามีกับพระองค์ เช่นเดียวกับความสมบูรณ์และความครบถ้วนของเราในพระองค์ ร่างกายของพระองค์แตกสลายเพื่อเราจะไม่ถูกทำให้แตกหักด้วยความเจ็บป่วย โรคภัย หรือความเจ็บปวด พระองค์ทรงประทานชีวิตของพระองค์เพื่อคุณจะดำเนินชีวิตในสุขภาพที่ดีและพละกำลัง ฮาเลลูยา!

จงดื่มจากถ้วยนั้นด้วยการตระหนักรู้ถึงสิ่งนี้ และสันติสุขและพระสิริของพระองค์จะครอบครองในชีวิตของคุณ

คำอธิษฐาน

     ข้าพระองค์ได้ถูกย้ายจากอาณาจักรแห่งความมืดและถูกตั้งไว้ในอาณาจักรแห่งชีวิต แสงสว่างและพระสิริของพระเจ้าซึ่งเป็นที่ที่ข้าพระองค์ครอบครองและปกครองร่วมกับพระเยซู ข้าพระองค์ยืนยันว่าข้าพระองค์จะไม่เจ็บป่วย แตกหัก มีบาดแผล หรือถูกทำลาย เพราะการเสียสละที่พระเยซูได้ทรงทำเพื่อข้าพระองค์ ชีวิตที่สมบูรณ์ ความชอบธรรม ความสำเร็จ สุขภาพของพระเจ้า และความเจริญรุ่งเรืองเหนือธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งของมรดกของพระเจ้าของข้าพระองค์ในพระคริสต์ ขอพระสิริจงมีแด่พระนามของพระองค์ตลอดไป!

ศึกษาเพิ่มเติม: เอเฟซัส 1:7; อพยพ 12:13


Comments are closed