ศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2013

“พระแสง”ของพระวิญญาณ…
The “Sword” Of The Spirit…

“จงเอาความรอดเป็นหมวกเหล็กป้องกันศีรษะ และจงถือพระแสงของพระวิญญาณ คือ พระวจนะของพระเจ้า” (เอเฟซัส 6:17)

ภาษากรีกในคำว่า “พระวจนะ” ในข้อพระคัมภีร์ตอนต้นคือคำว่า “rhema” ซึ่งหมายความว่าพระคำของพระเจ้าที่กล่าวออกไปสำหรับ “ตอนนี้” คือพระคำของพระเจ้าที่เฉพาะเจาะจงสำหรับคุณ ในเวลาที่เฉพาะเจาะจง สำหรับวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง คือพระคำของพระเจ้าในปากของคุณในตอนนี้ เกี่ยวข้องกับคุณ หรือสิ่งใดก็ตามที่คุณกำลังทำ พระคำในปากของคุณคือพระแสงของพระวิญญาณ
ภาษากรีกคำว่า “ปาก” คือคำว่า “stoma” มีความหมายว่าด้านหน้าหรือขอบของอาวุธ แปลตามตัวคือคมดาบ ในวิวรณ์ 1:16 อัครสาวกยอห์นได้อธิบายถึงบุตรมนุษย์ กล่าวว่า “…มีพระแสงสองคมออกมาจากพระโอษฐ์” อีกครั้งในวิวรณ์ 2:16 กล่าวว่า “…เราจะรีบมาหาเจ้าและจะสู้กับเขาเหล่านั้น ด้วยดาบแห่งปากของเรา”
พระเยซูไม่ได้มีดาบจริง ๆ ออกจากปากของพระองค์ พระคำของพระองค์ที่ตรัสออกมานั้นคือพระแสงของพระวิญญาณ หลังจากที่คุณตั้งใจภาวนาพระวจนะคำ พระคำที่ออกมาจากปากของคุณจะกลายเป็นถ้อยคำของพระวิญญาณที่คุณใช้ตัดศัตรูออกเป็นส่วน ๆ เมื่อคุณเผชิญกับวิกฤติในชีวิต จงเรียนรู้ที่จะฝึกฝนการภาวนา เมื่อคุณได้รับ “พระคำ-rhema” จากพระวิญญาณ จงกล่าวออกมาเหนือสถานการณ์นั้นหรือต่อสู้สถานการณ์นั้น
ด้วยเทคโนโลยีปัจจุบัน คุณสามารถฟังพระคำของพระเจ้า โหลดพระคำเข้าสู่วิญญาณของคุณโดยผ่านทางรูปแบบของสื่อต่าง ๆ เมื่อพระคำเข้าสู่วิญญาณของคุณ กล่าวพระคำหรือตะโกนออกมาเมื่อคุณได้รับการปลุกเร้าในวิญญาณของคุณ ในเวลานั้น พระคำที่คุณพูดออกมาได้กลายเป็นพระคำที่มีผลหรือสร้างสรรค์ พระคำที่สร้างสรรค์นี้เป็นฤทธิ์อำนาจและเกิดผล เป็นพระแสงของพระวิญญาณซึ่งคุณใช้ในการต่อสู้กับซาตานและต่อสู้การจู่โจมอันชั่วร้ายของมัน

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
พระคำของพระเจ้าในใจของข้าพระองค์และในปากของข้าพระองค์ในวันนี้ มีชัยชนะต่อสู้ต่อสถานการณ์ที่ยากลำบาก และผลิตสิ่งที่ได้กล่าวไว้ในวิญญาณ จิตใจ และร่างกายของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ดำเนินชีวิตในฤทธิ์เดช และการอัศจรรย์ที่ทำกิจอยู่ ในขณะที่ข้าพระองค์ดำเนินชีวิตภายใต้การทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ และในพระวจนะคำในวันนี้ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 2 โครินธ์ 10:4, อิสยาห์ 49:2


Comments are closed