เสาร์ ที่ 11 มิถุนายน 2016

พระเยซู : ผู้สำแดงภายนอกของพระบิดา
Jesus: The Outward Expression Of The Father
“พระองค์ทรงเป็นพระฉายของพระเจ้า ผู้ซึ่งไม่ประจักษ์แก่ตา ทรงเป็นบุตรหัวปีเหนือสรรพสิ่งทั้งปวง” (โคโลสี 1:15)

    พระเยซูเป็นตัวแทนของพระเจ้าที่สามารถมองเห็นได้ เป็นพระฉายของพระเจ้า พระองค์ตรัสไว้ในยอห์น 14:9 “…ผู้ที่ได้เห็นเราก็ได้เห็นพระบิดา…” เราไม่สามารถมองเห็นพระเจ้าด้วยตาของเราได้ ดังนั้นพระเยซูจึงได้เสด็จมาเป็นผู้สำแดงภายนอกของพระบิดา โคโลสี 2:9 กล่าวว่า “เพราะว่าในพระองค์นั้น สภาพของพระเจ้าดำรงอยู่อย่างบริบูรณ์”

พระเยซูเป็นตัวแทนของพระเจ้าแก่โลกนี้เมื่อพระองค์ดำเนินอยู่ในโลก ไม่ว่ามนุษย์ต้องการอะไรจากพระเจ้าก็อยู่ในพระองค์ เมื่อคุณมองดูพระเยซู คุณมองเห็นพระเจ้า โคโลสี 1:16-17 บอกเราว่า “เพราะว่าในพระองค์สรรพสิ่งได้ถูกสร้างขึ้น ทั้งในท้องฟ้าและที่แผ่นดินโลก สิ่งซึ่งประจักษ์แก่ตาและซึ่งไม่ประจักษ์แก่ตา ไม่ว่าจะเป็นเทวบัลลังก์ หรือเป็นเทพอาณาจักร หรือเป็นเทพผู้ครองหรือศักดิเทพ สรรพสิ่งทั้งสิ้นถูกสร้างขึ้น โดยพระองค์และเพื่อพระองค์ พระองค์ทรงดำรงอยู่ก่อนสรรพสิ่งทั้งปวง และสรรพสิ่งทั้งปวงเป็นระเบียบอยู่โดยพระองค์” พระเยซูทำให้ทุกสิ่งเป็นระเบียบโดยพระดำรัสแห่งฤทธิ์เดชของพระองค์

พระเจ้าได้ตั้งพระเยซูให้เป็นผู้รับมรดกในทุกสิ่ง รวมทั้งบัลลังก์ของพระองค์ด้วย ในสวรรค์มีบัลลังก์สีขาวขนาดใหญ่ และพระเยซูคือผู้ที่จะนั่งอยู่บนบัลลังก์นั้น แล้วพระบิดาจะอยู่ที่ไหน? พระองค์อยู่ในพระเยซู! พระคัมภีร์ได้กล่าวว่าเป็นสิ่งที่ทำให้พระบิดาพอพระทัย ที่ทุกสิ่งจะอยู่ในพระองค์ (พระเยซู) (โคโลสี 1:19)

สิ่งนี้ทำให้เราเข้าใจถึงสิ่งที่พระเยซูได้ตรัสไว้ในยอห์น 10:30 พระองค์ตรัสว่า “เรากับพระบิดาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน” เมื่อพระองค์ตรัสสิ่งนี้ พวกยิวต้องการจะขว้างก้อนหินให้พระองค์ตาย เพราะว่าพวกเขาบอกว่าพระองค์ทำให้ตนเองมีค่าเท่ากับพระเจ้า “พวกยิวทูลตอบพระองค์ว่า “เราจะขว้างท่านมิใช่เพราะการกระทำดี แต่เพราะการพูดหมิ่นประมาทพระเจ้า เพราะท่านเป็นเพียงมนุษย์แต่ตั้งตัวเป็นพระเจ้า”” (ยอห์น 10:33)

พวกเขาเข้าใจอย่างชัดเจนว่าพระเยซูหมายความว่าอย่างไรเมื่อพระองค์ตรัสว่า “เรากับพระบิดาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน” แต่พวกเขาคิดว่าเป็นถ้อยคำที่หมิ่นประมาทพระเจ้า เพราะว่าพวกเขาไม่รู้จักพระองค์ พระเยซูทรงเป็นหนึ่งเดียวกับพระบิดา พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าอย่างครบถ้วน พระองค์คือผู้สำแดงพระสิริของพระเจ้า สวมมงกุฎพร้อมด้วยเกียรติและความยิ่งใหญ่ทั้งสิ้น เมื่อคุณเห็นพระเยซู คุณไม่จำเป็นต้องมองหาพระบิดาหรือพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระเยซูคือพระฉายที่สมบูรณ์ของพระเจ้า

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ข้าพเจ้าเป็นผู้สวมใส่พระคริสต์ แสงประกายแห่งพระสิริของพระองค์ และภาพที่แสดงออกของพระองค์ เพราะพระเยซูทรงเป็นผู้ใด ข้าพเจ้าก็เป็นผู้นั้น ข้าพเจ้าเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระองค์! ในพระองค์ข้าพเจ้ามีชีวิตและเคลื่อนไหวอยู่ ข้าพเจ้าสำแดงความชอบธรรม ความดี และความสมบูรณ์แบบของพระองค์ ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม: ยอห์น 10:30-36; ยอห์น 14:6-10


Comments are closed