จันทร์ ที่ 30 มิถุนายน 2014

พระเยซูนำวิญญาณ
The Master Soul Winner

“พระองค์ตรัสกับเขาว่า “จงตามเรามาเถิด และเราจะตั้งท่านให้เป็นผู้หาคนดั่งหาปลา” (มัทธิว 4:19)

    พระเยซูคือผู้เชี่ยวชาญในการนำวิญญาณ ตัวอย่างของพระองค์ในการนำวิญญาณในพระคัมภีร์นั้นเป็นแรงบันดาลใจอย่างมาก ในยอห์น 4:6-42 พระองค์พบกับหญิงคนหนึ่งที่บ่อน้ำในสะมาเรีย และพูดคุยกับเธอ ผู้หญิงคนนี้มาที่บ่อเพื่อที่จะตักน้ำ พระเยซูได้กล่าวถ้อยคำแห่งความรู้เกี่ยวกับเธอ

อย่างไรก็ตาม ในการที่จะได้รับความสนใจจากเธอ พระเยซูได้เริ่มต้นการสนทนากับเธอโดยการพูดเกี่ยวกับบางสิ่งที่เธอสนใจ นั่นก็คือน้ำ โดยการที่จะได้รับความสนใจจากเธอ พระเยซูตรัสว่า “ขอน้ำให้เราดื่มบ้าง” (ยอห์น 4:7) จากนั้นพระเยซูได้เป็นพยานกับผู้หญิงคนนั้น ซึ่งเชื่อและไปบอกคนอื่นเกี่ยวกับพระเยซู

มัทธิว 4 บอกเราถึงเรื่องราวอีกตอนหนึ่งที่สวยงามถึงการที่พระเยซูเดินที่ชายฝั่งทะเลสาบกาลิลี และพบกับพี่น้องสองคนที่เป็นชาวประมง ซีโมนเปโตรและน้องชายของเขาอันดรูว์ และพระเยซูตรัสกับพวกเขาว่า “…จงตามเรามาเถิด และเราจะตั้งท่านให้เป็นผู้หาคนดั่งหาปลา” (มัทธิว 4:19) พระเยซูรู้เสมอว่าจะดึงความสนใจจากคนอื่นในการสนทนาในเรื่องที่พวกเขาสนใจ เพื่อที่จะเป็นพยานกับพวกเขา

ถ้าคุณสงสัยว่าจะนำคนเข้าสู่การสนทนาเพื่อประกาศข่าวประเสริฐกับเขาได้อย่างไร ใช้วิธีของพระเยซู สังเกตว่าคนนั้นสนใจในเรื่องอะไร และพูดคุยในสิ่งที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านั้น ยกตัวอย่างเช่น เขาอาจกำลังอ่านหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารอยู่ พยายามสังเกตว่าเขาสนใจเรื่องอะไร และถามคำถามหรือพูดในแง่บวกเพื่อดึงความสนใจของเขา

บางทีอาจเป็นคำถามที่คุณต้องการจะถาม หรือคุณต้องการให้เขาอธิบายบางสิ่งกับคุณ ฟังด้วยความตั้งใจ ถ้าคุณทำเช่นนั้น เขาก็จะสนใจในเวลาที่คุณเริ่มต้นพูดกับเขา

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดาในสวรรค์ ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ทำให้ข้าพระองค์เป็นผู้นำวิญญาณที่มีประสิทธิภาพ ขอบพระคุณพระองค์สำหรับโอกาสที่พระองค์ได้เปิดให้กับข้าพระองค์ในการเป็นพยานและนำวิญญาณ และนำแสงสว่างแห่งโลกของพระองค์ไปยังคนมากมายในวันนี้ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 โครินธ์ 9:16; กิจการ 17:22-34


Comments are closed