จันทร์ ที่ 23 กรกฎาคม 2018
พระเยซูทำให้การลบล้างบาปเป็นไปได้
Jesus Made Remission Of Sins Possible

“เพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลาย จงเข้าใจเถิดว่า โดยพระองค์ จึงมีการประกาศการยกโทษบาปแก่ท่านทั้งหลาย และโดยพระองค์นี้เอง ทุกคนที่เชื่อจะพ้นโทษบาปได้ทุกอย่างซึ่งเป็นสิ่งที่ทำไม่ได้โดยธรรมบัญญัติของโมเสส “(กิจการ 13:38-39)

     ก่อนพระเยซูเสด็จมา มีการถวายสัตวบูชาเพื่อการไถ่บาปในพระคัมภีร์เดิม พวกยิวต้องถวายสัตวบูชาเพื่อไถ่บาปปีแล้วปีเล่า ต้องมีการฆ่าสัตว์คือวัวและแพะ แต่พระคัมภีร์กล่าวไว้ใน ฮีบรู 10:4 “เพราะเลือดวัวผู้และเลือดแพะไม่มีทางชำระบาปให้หมดสิ้นไปได้เลย”

เลือดวัวและเลือดแพะไม่สามารถลบล้างบาปได้ แต่เมื่อพระเยซูเสด็จมา ด้วยการถวายพระองค์เองเป็นเครื่องบูชาครั้งเดียว พระองค์ทำให้ทุกคนที่ได้รับการทรงเรียกให้เข้ามาในพระองค์รับการลบล้างบาปตลอดไป การถวายพระองค์เองเป็นเครื่องบูชาไม่ใช่เพื่อการยกโทษบาปเท่านั้น แต่เป็นการลบล้างบาป (ฮีบรู 9:14) พระองค์ทำให้การลบล้างบาปเป็นไปได้

คนมากมายในโลกไม่ได้ตระหนักว่าความบาปของเขาถูกยกออกไปแล้ว พระองค์ไม่ได้ทำเพื่อคริสเตียน พระองค์ทำเพื่อคนทั้งโลก (ยอห์น 3:16) มีคนที่ไม่รู้ความจริงได้ทรมานตัวเอง เขาลงโทษตนเองสำหรับความบาปของเขา โดยคิดว่าถ้าเขายอมแบกรับความทุกข์ทรมานมากพอ พระเจ้าจะเมตตาสงสารและมองข้ามความบาปของเขา แต่มันเป็นวิธีที่ไม่ได้ผล

พระคัมภีร์กล่าวว่า “เพราะว่าท่านทั้งหลายได้รับความรอดแล้วด้วยพระคุณโดยทางความเชื่อ ความรอดนี้ไม่ใช่มาจากตัวท่าน แต่เป็นของประทานจากพระเจ้า ไม่ใช่มาจากการกระทำ เพื่อไม่ให้ใครอวดได้ ” (เอเฟซัส 2:8-9) ไม่ใช่ด้วยความพยายามของคุณ ดังนั้นไม่ว่าคุณจะพยายามเล่นงานตัวเองกี่ครั้งก็ตาม จะทรมานตัวเองรุนแรงและยาวนานแค่ไหนก็ตาม ความบาปของคุณก็ยังไม่ได้รับการยกออกไป เพราะว่ามันไม่ใช่วิธีที่ถูกต้อง สิ่งที่จะยกบาปได้คือโลหิตที่ปราศจากบาป คือพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ พระองค์ผู้เดียวที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการถวายพระองค์เองเป็นเครื่องบูชาเพื่อลบล้างบาปของเรา

กิจการ10:43 กล่าวว่า “บรรดาผู้เผยพระวจนะก็เป็นพยานถึงพระองค์ว่า ทุกคนที่เชื่อถือในพระองค์นั้น พระเจ้าจะทรงยกความผิดบาปของพวกเขาโดยพระนามของพระองค์” ถ้าหากคุณบังเกิดใหม่คุณก็มีความสุขเพราะบาปของคุณถูกลบล้างไปแล้ว การกำจัดทั้งหมดและการยกบาปออกไป บาปของอดีต ปัจจุบัน และอนาคต พระโลหิตของพระองค์มีฤทธิ์อำนาจมาก พระโลหิตกล่าวถึงสิ่งที่ดีกว่า (ฮีบรู 12:24) กล่าวถึงการไถ่นิรันดร์ และมรดกนิรันดร์ (ฮีบรู 9:11-14) ฮาเลลูยา!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

     พระบิดาที่รัก ข้าพระองค์ขอบคุณสำหรับของประทานคือพระบุตรของพระองค์ พระเยซู ผู้ที่พระองค์ส่งมาเพื่อลบล้างบาปของโลก ข้าพระองค์เดินในพระราชกิจที่สำเร็จแล้วของพระคริสต์ และในสง่าราศีที่การตาย การถูกฝัง และการคืนพระชนม์ของพระองค์ได้กระทำให้แก่ข้าพระองค์ ข้าพระองค์ชอบธรรม บริสุทธิ์ ปราศจากตำหนิ ในสายพระเนตรพระองค์ โอช่างพระพรที่วิเศษ!

ศึกษาเพิ่มเติม: ฮีบรู 10:4; ฮีบรู9:13-15


Comments are closed