อาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2013

พระเยซูทำงานของพระองค์สำเร็จ
Jesus Fulfilled His Ministry

“แล้วข้าพระองค์ทูลว่า ‘ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์มาแล้วพระเจ้าข้า จะกระทำตามน้ำพระทัยพระองค์’” (ฮีบรู 10:7)

ยอห์นได้อธิบายสิ่งที่สวยงามเกี่ยวกับพระเยซูให้เราได้เห็น โดยเฉพาะคำอธิษฐานบางตอนของพระองค์ ในขณะเมื่อพระองค์กำลังจะเสร็จสิ้นงานรับใช้ของพระองค์บนโลกนี้ มีครั้งหนึ่งที่พระองค์อธิษฐานว่า “…พระบิดาเจ้าข้า ถึงเวลาแล้ว ขอทรงโปรดให้พระบุตรของพระองค์ได้รับเกียรติ เพื่อพระบุตรจะได้ถวายเกียรติแด่พระองค์ ดังที่พระองค์ได้ทรงโปรดให้พระบุตรมีอำนาจเหนือมนุษย์ทั้งสิ้น เพื่อให้พระบุตรประทานชีวิตนิรันดร์แก่คนที่พระองค์ทรงมอบแก่พระบุตรนั้น” นี่เป็นเรื่องที่พิเศษ
พระบิดาได้ประทานฤทธิ์เดชแก่พระเยซูเหนือมนุษย์ทุกคน นั่นหมายความว่าทุกอย่างที่หายใจนั้นอยู่ภายใต้พระเยซู ยิ่งกว่านั้น พระองค์ได้รับฤทธิ์เดชในการให้ชีวิตนิรันดร์ตามที่พระองค์เลือก พระองค์เป็นผู้เดียวที่มีสิทธิในการให้ชีวิต ไม่ใช่ชีวิตธรรมดา แต่เป็นชีวิตแบบพระเจ้า นี่แสดงว่าพระองค์ไม่ใช่เป็นเพียงผู้นำทางศาสนาเท่านั้น พระองค์เองทรงเป็นพระเจ้า ในขณะที่ผู้นำทางศาสนาดำเนินทั้งชีวิตแสวงหาทางนั้น ความจริง และชีวิต พระเยซูทรงเป็นผู้นั้น พระองค์ตรัสว่า “…เราเป็นทางนั้น เป็นความจริง และเป็นชีวิต…” (ยอห์น 14:6)
ในยอห์น 17:3-4 พระองค์ตรัสว่า “และนี่แหละคือชีวิตนิรันดร์ คือที่เขารู้จักพระองค์ ผู้ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้องค์เดียว และรู้จักพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ทรงใช้มา ข้าพระองค์ได้ถวายเกียรติแด่พระองค์ในโลก เพราะข้าพระองค์ได้กระทำกิจที่พระองค์ทรงให้ข้าพระองค์กระทำนั้นสำเร็จแล้ว” นี่ควรจะเป็นสิ่งที่คุณคิดเช่นเดียวกัน การสรรเสริญพระบิดาควรเป็นชีวิตของคุณ และควรเป็นภาระใจของคุณ พระเยซูคริสต์ได้เสร็จงานรับใช้ที่พระเจ้าได้มอบให้พระองค์แล้ว บนกางเขน ก่อนที่พระองค์จะสิ้นพระชนม์ พระองค์ตรัสว่า “สำเร็จแล้ว” (ยอห์น 19:30)
คุณได้ค้นพบวัตถุประสงค์ของพระเจ้าในชีวิตของคุณแล้วหรือยัง? คุณรู้ถึงวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจงสำหรับการมีชีวิตอยู่ของคุณหรือไม่? คุณกำลังดำเนินเช่นนั้นหรือเปล่า? คุณจะทำให้สำเร็จหรือไม่? คุณกำลังต่อสู้เพื่อความเชื่อแห่งข่าวประเสริฐหรือไม่? คุณกำลังมีชีวิตอยู่เพื่ออะไร? เหมือนดังเช่นพระเยซูให้จุดสนใจของคุณอยู่บนน้ำพระทัยของพระบิดา นั่นก็คือข่าวประเสริฐ เพื่อที่เมื่อถึงที่สุดปลายแล้ว คุณจะสามารถประกาศอย่างกล้าหาญเหมือนอาจารย์เปาโลว่า “ข้าพเจ้าได้ต่อสู้อย่างเต็มกำลัง ข้าพเจ้าได้แข่งขันจนถึงที่สุด ข้าพเจ้าได้รักษาความเชื่อไว้แล้ว” (2 ทิโมธี 4:7)

คำอธิษฐาน
ข้าแต่พระบิดาในสวรรค์ ข้าพเจ้าประกาศว่าข้าพเจ้าได้รับการเปิดเผยในวิญญาณของข้าพเจ้าที่จะรู้และเข้าใจน้ำพระทัยของพระองค์สำหรับชีวิตของข้าพเจ้า เพื่อที่ข้าพเจ้าจะทำให้น้ำพระทัยสำเร็จในพระเจ้า ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: กิจการ 26:16; 2 ทิโมธี 4:7


Comments are closed