จันทร์ ที่ 9 ธันวาคม 2013

พระเยซูทรงสำแดงชีวิตของพระเจ้า
Jesus Manifested The God-Life

“แต่ส่วนบรรดาผู้ที่ต้อนรับพระองค์ ผู้ที่เชื่อในพระนามของพระองค์ พระองค์ก็ทรงประทานสิทธิให้เป็นบุตรของพระเจ้า ซึ่งในฐานะนั้นเป็นผู้ที่มิได้เกิดจากเลือดเนื้อ หรือกาม หรือความประสงค์ของมนุษย์ แต่เกิดจากพระเจ้า” (ยอห์น 1:12-13)

    ในยอห์น 10:10 พระเยซูได้กล่าวแก่ผู้ที่คอยฟังพระองค์ถึงสิ่งที่พระองค์มาเพื่อทำให้สำเร็จ พระองค์ตรัสว่า “…เราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิต และจะได้อย่างครบบริบูรณ์” พระองค์ได้นำชีวิตนิรันดร์มาให้เรา ชีวิตนิรันดร์อะไร? ชีวิตนิรันดร์ก็คือชีวิตของพระเจ้า! คือธรรมชาติของพระเจ้า

ทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้นั้นเกิดมาด้วยชีวิตของมนุษย์ แต่ผู้ที่ถูกสร้างใหม่นั้นเกิดขึ้นมาด้วยชีวิตพระเจ้า พระเยซูทรงบอกไว้อย่างชัดเจนว่าในการที่จะมีชีวิตของพระเจ้า ซึ่งเป็นชีวิตที่เหนือธรรมชาติแห่งสง่าราศีได้นั้น คุณจะต้องบังเกิดใหม่ “พระเยซูตรัสตอบเขาว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านว่า ถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่ ผู้นั้นจะเห็นแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้”” (ยอห์น 3:3)

สิทธิ์ของคุณต่ออาณาจักรของพระเจ้าและชีวิตนิรันดร์ก็คือการที่ได้บังเกิดใหม่ คือบังเกิดจากพระคำ ผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ โรม 10:9 บอกเราว่า “คือว่าถ้าท่านจะรับด้วยปากของท่านว่า พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า และเชื่อในจิตใจว่า พระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นมาจากความตาย ท่านจะรอด” นั่นคือความเรียบง่ายของการบังเกิดใหม่ และมีชีวิตของพระเจ้าใส่ไว้ในวิญญาณของคุณ การสอนตามศาสนานั้นสอนว่าคุณจะได้รับชีวิตนั้นเมื่อคุณไปอยู่บนสวรรค์ แต่พระคำกล่าวว่า “…ผู้ที่มีพระบุตรก็มีชีวิต ผู้ที่ไม่มีพระบุตรก็ไม่มีชีวิต”

พระเยซูคริสต์ทรงมีสภาพของพระเจ้าอย่างสมบูรณ์ “เพราะว่าพระบิดาทรงมีชีวิตในพระองค์เองฉันใด พระองค์ก็ได้ทรงประทานให้พระบุตรมีชีวิตในพระองค์ฉันนั้น” (ยอห์น 5:26) ยอห์น 1:4 กล่าวว่า “พระองค์ทรงเป็นแหล่งชีวิต และชีวิตนั้นเป็นความสว่างของมนุษย์” ไม่มีชีวิตหรือแสงสว่างอื่นนอกเหนือจากพระเยซู ดังนั้นในการอยู่ในพระคริสต์ก็คือการจุ่มลงอย่างสมบูรณ์ในชีวิตพระเจ้าของพระองค์ นั่นหมายความว่าคุณได้ถูกแยกอย่างถาวรจากความมืดและความตาย เข้าสู่ชีวิตแห่งชัยชนะนิรันดร์ ในความชอบธรรม และความยอดเยี่ยมที่เพิ่มพูนอย่างไม่รู้จบ

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ข้าพเจ้ามีชีวิตและธรรมชาติของพระเจ้า ดังนั้นข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่เหนือความบาป ซาตาน และความตาย! พระคริสต์คือชีวิตของข้าพเจ้า และชีวิตนั้นทำงานอยู่ในทุกส่วนของข้าพเจ้า! ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 ยอห์น 5:11-12; ยอห์น 6:47


Comments are closed