อังคารที่ 2 เมษายน 2013

พระเยซูถูกทำให้บาปเพื่อเรา!
Jesus Was Made Sin For Us!

“เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงกระทำพระองค์ผู้ทรงไม่มีบาปให้บาป เพราะเห็นแก่เรา เพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์” (2 โครินธ์ 5:21)

ในช่วงสมัยคนเลวีเป็นปุโรหิต หนึ่งครั้งต่อปีที่ปุโรหิตหลวงจะต้องวางความบาปของชนชาติอิสราเอลลงที่แพะไถ่บาป หลังจากนั้นก็ปล่อยมันเข้าไปในถิ่นทุรกันดาร (เลวีนิติ 16) นั่นคือสิ่งที่พระเยซูได้มาเพื่อเรา พระองค์มาเพื่อเป็นผู้รับแบกบาปแทนเรา ความบาปของเราไปอยู่ที่พระองค์ พระองค์รับการลงโทษในทุกความผิดของเรา (อิสยาห์ 53:6) และเราได้รับอิสระอย่างถูกต้อง
อย่างไรก็ดี นี่เป็นเพียงด้านหนึ่งเท่านั้น ที่พระเยซูทรงเป็นผู้รับแบกบาปของเราไม่เพียงพอที่จะช่วยมนุษย์ตลอดไปได้ ความตายของพระองค์บนไม้กางเขนได้จ่ายราคาทั้งหมดสำหรับความบาปของมนุษย์ แต่มนุษย์ยังมีธรรมชาติบาป ซึ่งได้จากซาตาน โดยผ่านการละเมิดของอาดัม พระเยซูแทนที่เราถึงแก่นธรรมชาติของเรา และพระเจ้าได้วางธรรมชาติบาปของเราไว้ที่วิญญาณของพระองค์ ดังนั้นเมื่อพระคัมภีร์กล่าวว่าพระองค์ผู้ทรงไม่มีบาปให้บาป จึงแตกต่างจากการรับเอาความบาปของเรา! พระองค์เป็นผู้ที่สวมใส่ความบาปเอาไว้ พระองค์ทรงกลายเป็นเราและตัวเราถูกเทลงที่พระองค์
เมื่อการประกาศความชอบธรรมเป็นที่พึงพอใจแล้ว พระองค์ได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นจากความตายและถูกชำระ ดังนั้นเราจึงถูกชำระกับพระองค์ โรม 5:1 กล่าวว่า “เหตุฉะนั้น เมื่อเราได้เป็นคนชอบธรรมเพราะความเชื่อแล้ว เราจึงมีสันติสุขในพระเจ้า ทางพระเยซูคริสตเจ้าของเรา” นี่หมายความว่า ทุกคนที่เชื่อในพระเยซู และยอมรับการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ จะถูกประกาศและถูกทำให้เป็นผู้ชอบธรรม
บัดนี้เรามีธรรมชาติใหม่ เป็นธรรมชาติของพระเจ้าแห่งความชอบธรรม ในวิญญาณของเรา! ความบาปไม่เป็นธรรมชาติของเราอีกต่อไป เราเดินในความชอบธรรม เป็นผู้ชอบธรรมของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์ ความชอบธรรมคืออะไร? คือความถูกต้องของพระเจ้าในวิญญาณของมนุษย์ ซึ่งจะให้ความสามารถแก่มนุษย์ในการสำแดงน้ำพระทัยและพระลักษณะของพระเจ้าผ่านทางวิญญาณของเขา เป็นคุณลักษณะของธรรมชาติของพระเจ้าที่ได้เปิดเผยผ่านทางพระคำ เป็นความสามารถในการยืนต่อพระพักตร์พระเจ้าโดยปราศจากความรู้สึกผิด ความด้อยค่า หรือการกล่าวโทษ ดังนั้นคุณมีสิทธิ์ในการยืนต่อหน้าพระบิดา และความบาปไม่มีอิทธิพลเหนือคุณอีกต่อไป (โรม 6:14)

คำอธิษฐาน
ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงใส่ความชอบธรรมในข้าพระองค์เป็นของขวัญ ซึ่งทำให้ข้าพระองค์มีสิทธิ์ในการยืนต่อหน้าพระองค์ โดยการถูกทำให้ชอบธรรมโดยความเชื่อ และถูกนำเข้าสู่ชีวิตแห่งสันติสุขกับพระองค์ โดยผ่านทางพระเยซูคริสต์เจ้า ข้าพระองค์เฉลิมฉลองพระคุณที่ข้าพระองค์ได้ยืนอยู่ และชื่นชมยินดีในความหวังแห่งพระสิริของพระเจ้า ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: โรม 5:17; เอเฟซัส 4:24


Comments are closed