วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม
พระเยซูจ่ายหมดแล้ว
Jesus Paid It All

“แต่พระยาห์เวห์ยังทรงประสงค์ให้ท่านบอบช้ำด้วยการบาดเจ็บ เมื่อพระองค์ทรงกำหนดให้ชีวิตของท่านเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาป…” (อิสยาห์ 53:10)

     พระเยซูเจ้าทรงทนทุกข์และทนต่อความเจ็บปวดและความอับอายของกางเขนไม่ใช่เนื่องจากความบาปของพระองค์หรือเพื่อพระองค์ แต่เพื่อเรา พระองค์เข้ามาแทนที่เราและทนทุกข์ทรมานเพื่อเรา

ขณะที่อยู่บนไม้กางเขนเพื่อแบกภาระแห่งความบาปของเราพระองค์ร้องออกมาด้วยความปวดร้าวว่า “…เอโลอี เอโลอี ลามา สะบักธานี?” แปลว่า “พระเจ้าของข้าพระองค์ พระเจ้าของข้าพระองค์ ทำไมพระองค์ทรงทอดทิ้งข้าพระองค์?” (มาระโก 15:34) พระเจ้าทรงหันหลังให้กับพระเยซูเพราะความบาปของเราวางอยู่บนพระองค์ ฮาบากุก 1:13 บอกเราว่าพระเจ้าทรงบริสุทธิ์และจะทรงมองดูความบาปไม่ได้

เป็นการคาดหวังถึงสิ่งนี้ที่พระองค์ทรงอธิษฐานในสวนเกทเสมนีว่า “…ว่าโอพระบิดาของข้าพระองค์ ถ้าเป็นได้ขอให้ถ้วยนี้เลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์เถิด แต่อย่างไรก็ดี อย่าให้เป็นไปตามใจปรารถนาของข้าพระองค์ แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์” (มัทธิว 26:39) พระคัมภีร์บันทึกไว้เป็นพิเศษว่าเหงื่อที่ไหลออกมาจากร่างกายของพระองค์เหมือนเลือดหยดใหญ่

พระองค์อธิษฐานด้วยความปวดร้าวและความเจ็บปวดในใจ พระองค์ไม่ปรารถนาที่จะถูกตัดขาดจากพระบิดาของพระองค์ เพราะว่าพระองค์ทรงรักพระบิดามาก แต่พระบิดาต้องการให้พระองค์เป็นเครื่องบูชาเพื่อความบาปของโลกนี้

ดังนั้นพระเยซูจึงทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนและลงไปสู่นรก ได้รับการลงโทษจากพระเจ้าในนรกเพื่อเรา พระองค์ไม่ได้แค่ไปลงนรก พระองค์รู้สึกเศร้าใจและตามข้อพระคัมภีร์หลักของเรา พระเจ้าเป็นผู้ทำเช่นนั้น อย่างไรก็ตามเพื่อประโยชน์ของเรา และหลังจากที่พระองค์ได้รับการลงโทษตามความจำเป็นแล้ว พระคัมภีร์บอกเราว่าพระเยซูคริสต์ทรงได้รับการพิสูจน์ว่าชอบธรรมโดยพระวิญญาณ (1 ทิโมธี 3:16)

ดังนั้นในวันนี้เนื่องจากความทุกข์ทรมานและการเสียสละของพระองค์เพื่อคุณ ความบาปและผลที่ตามมาของมันจึงไม่มีอำนาจเหนือคุณ พระคัมภีร์กล่าวว่าผ่านทางพระองค์เราได้รับการพิสูจน์ว่าชอบธรรมแล้ว นั่นคือได้รับการป่าวประกาศว่าชอบธรรม! ตอนนี้คุณมีอิสระที่จะรับใช้พระเจ้าและดำเนินชีวิตอย่างชื่นชมยินดีในการทรงสถิตของพระองค์ชั่วนิรันดร์เนื่องจากพระเยซู

คำอธิษฐาน

     พระบิดาที่รัก ขอบพระคุณที่ส่งพระเยซูมาสิ้นพระชนม์แทนเรา ดังนั้นจึงได้จ่ายชดใช้แทนความบาปทั้งหมดของเรา ข้าพระองค์ชื่นชมยินดีที่รู้ว่าการเสียสละของพระองค์เพื่อความบาปนั้นเป็นเครื่องบูชาขั้นสุดท้ายที่ทำให้ตอนนี้ข้าพระองค์ยืนอย่างชอบธรรมในการทรงสถิตของพระองค์ และนำเข้าไปสู่ชีวิตใหม่แห่งความชอบธรรมนี้ ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: โรม 5:8; 2 โครินธ์ 5:21


Comments are closed