จันทร์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2018

พระเยซูคือพระเจ้าผู้สำแดงในเนื้อหนัง
JESUS IS GOD MANIFEST IN THE FLESH

“ในปฐมกาลพระวาทะทรงดำรงอยู่ และพระวาทะทรงอยู่กับพระเจ้า และพระวาทะทรงเป็นพระเจ้า” (ยอห์น 1:1)

     ตามข้อพระคัมภีร์ของเรา พระเยซูคริสต์ทรงดำรงอยู่กับพระเจ้าในปฐมกาล ในฐานะพระวาทะ พระองค์ทรงเป็นผู้สร้างและผู้ทำทุกสิ่งทุกอย่าง ยอห์นบอกเราว่า “พระเจ้าทรงสร้างสรรพสิ่งขึ้นมาโดยพระวาทะ ในบรรดาสิ่งที่เป็นอยู่นั้น ไม่มีสักสิ่งเดียวที่เป็นอยู่นอกเหนือพระวาทะ” (ยอห์น 1: 3) คุณจะสังเกตเห็นว่าพระองค์ไม่ได้พูดว่า “สรรพสิ่งถูกสร้างขึ้นโดยมัน” พระองค์ใช้คำสรรพนามส่วนตัวว่า “เขา” เพราะพระวาทะทรงเป็นบุคคล พระวาทะคือพระเจ้า

ในปฐมกาล 1 พระคัมภีร์แสดงให้เห็นว่าพระเจ้าทรงทำให้เกิดสิ่งที่ทรงสร้างโดยทางพระวจนะที่พูดออกมาของพระองค์ พระองค์ตรัสว่า “…จงเกิดความสว่าง ความสว่างก็เกิดขึ้น” (ปฐมกาล 1:1) พระองค์พูดถ้อยคำและก็ปรากฏเป็นรูปธรรม ตอนนี้ยอห์นขณะที่กำลังพูดถึงพระวาทะ, บอกเราว่าพระเจ้าทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างโดยพระวาทะ ซึ่งหมายความว่าพระองค์ทรงทำทุกสิ่งโดยพระองค์เอง ยอห์น 1:14 กล่าวว่า “พระวาทะทรงเกิดเป็นมนุษย์และทรงอยู่ท่ามกลางเรา… ” พระวาทะ ซึ่งเป็นพระเจ้า ได้กลายเป็นเนื้อหนังในบุคคลของพระเยซู และอยู่ท่ามกลางเรา

มัทธิว 1:23 พูดถึงพระเยซูตรัสว่า “… และเขาจะเรียกนามของท่านว่าอิมมานูเอล (แปลว่า พระเจ้าสถิตกับเรา)” และใน 1 ทิโมธี 3:16 ป่าวประกาศอย่างแจ่มแจ้งว่า “เราต้องยอมรับว่าความล้ำลึกแห่งความเชื่อของเรานั้นยิ่งใหญ่มาก คือว่าพระองค์ทรงปรากฏเป็นมนุษย์, ทรงได้รับการพิสูจน์ว่าชอบธรรมโดยพระวิญญาณ, ทรงปรากฏต่อเหล่าทูตสวรรค์, ทรงได้รับการประกาศออกไปยังบรรดาประชาชาติ, ทรงได้รับการเชื่อวางใจจากคนมากมายในโลก และทรงถูกรับขึ้นไปด้วยพระสิริ” นี่ทำให้ข้อโต้แย้งทั้งหมดหยุดลง: โดยไม่ต้องสงสัยเลยว่าพระเยซูคริสต์ คือพระเจ้า! พระองค์เป็นพระเจ้าที่สำแดงในเนื้อหนัง, ซึ่งได้รับการพิสูจน์โดยพระวิญญาณ, ปรากฏต่อทูตสวรรค์, ได้ถูกประกาศแก่บรรดาประชาชาติ, ได้รับการเชื่อวางใจในโลกนี้และถูกรับขึ้นไปด้วยพระสิริ

บางคนอาจพูดว่า “แต่พระเยซูไม่ใช่พระบุตรของพระเจ้าหรือ?” ใช่! “พระบุตรของพระเจ้า” หมายถึงพระเจ้าในเนื้อหนัง ระลึกถึงปฏิกิริยาของชาวยิวเมื่อพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่า “เราเป็นพระบุตรของพระเจ้า” นั่นคือพวกเขาหยิบก้อนหินเพื่อจะขว้างพระองค์ให้ตาย พวกเขาควันขึ้นและกล่าวว่า “ท่านเป็นมนุษย์ทำให้ตนเองเท่าเทียมกับพระเจ้าได้อย่างไร โดยอ้างว่าท่านเป็นพระบุตรของพระเจ้า?” พวกเขาเข้าใจอย่างถ่องแท้ในสิ่งที่พระองค์ทรงหมายถึง นั่นคือพระองค์ไม่ใช่แค่หมายถึงการบังเกิดจากพระเจ้าในฐานะลูกของพระเจ้า พระองค์หมายถึงพระองค์เองทรงเป็นพระเจ้า!

จนกว่าคุณจะรู้และเชื่อสิ่งนี้เกี่ยวกับพระเยซู จริงๆ แล้วคุณจะไม่สามารถเดินกับพระองค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความเชื่อของคุณในพระองค์จะอ่อนแอและไม่มีประสิทธิภาพ ยอห์นบอกเราว่า “พระวาทะนั้นได้กลายเป็นเนื้อหนัง” และเปาโลกล่าวในสิ่งเดียวกันว่า “พระเจ้าทรงปรากฏในเนื้อหนัง” นั่นคือพระเยซู! ขอพระสิริจงมีแด่พระนามของพระองค์ตลอดไป!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

     ความบริบูรณ์ของพระเจ้าอยู่ในฉัน เพราะพระคริสต์อยู่ในฉัน พระองค์ทรงเป็นไร ฉันก็เป็นเช่นนั้นในโลกนี้! โลกนี้ยอมจำนนต่อฉัน และฉันเดินในความชอบธรรม, ชัยชนะ, ความสำเร็จ และความเจริญรุ่งเรือง บัดนี้และตลอดไป ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติมฟิลิปปี 2:11; ยอห์น 14:9


Comments are closed