ศุกร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2016

พระเยซูคือคำตอบ
Jesus Is The Answer

“ในผู้อื่นความรอดไม่มีเลย ด้วยว่านามอื่นซึ่งให้เราทั้งหลายรอดได้ ไม่ทรงโปรดให้มีในท่ามกลางมนุษย์ทั่วใต้ฟ้า” (กิจการ 4:12)

    ไม่มีศาสนา ผู้นำศาสนา วิธีการ หรือคนกลาง ภายใต้สวรรค์ สำหรับความรอดของมนุษย์ นอกเสียจากพระนามของพระเยซู ข้อพระคำตอนต้นนี้ชัดเจนมาก แต่ก็มีบางคนที่พอใจในการที่จะบอกว่ามีหลายทางในการไปหาพระเจ้า แต่นี่คือพระคำของพระเจ้า! ไม่มีนามอื่นใดภายใต้ฟ้าสวรรค์ ที่จะทำให้เรารอดได้ นอกจากนามของพระเยซู ในยอห์น 14:6 พระเจ้าตรัสว่า “…เราเป็นทางนั้น เป็นความจริงและเป็นชีวิต ไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเรา”

อาจมีหลายสิ่งที่ถูกเรียกว่าพระเจ้า แต่มีพระเจ้าเที่ยงแท้แต่องค์เดียว และผู้ที่เป็นตัวกลางระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์คือพระเยซูคริสต์ (1 ทิโมธี 2:5) พระองค์เพียงผู้ที่เดียวที่จะนำให้มนุษย์คืนดีกับพระเจ้า เป็นเพียงผู้เดียวที่จะเชื่อมสะพาน และสร้างความสัมพันธ์และสันติสุขระหว่างพระเจ้าและมนุษย์ นี่ควรเป็นความเชื่อของคุณ และเป็นแรงพลักดันที่เพียงพอในการประกาศข่าวประเสริฐ

โรม 5:1-2 กล่าวว่า “เหตุฉะนั้น เมื่อเราได้เป็นคนชอบธรรมเพราะความเชื่อแล้ว เราจึงมีสันติสุขในพระเจ้า ทางพระเยซูคริสตเจ้าของเรา โดยทางพระองค์เราจึงได้เข้าในร่มพระคุณที่เรายืนอยู่และเราชื่นชมยินดีในความไว้วางใจ ว่าจะได้มีส่วนในพระสิริของพระเจ้า” มนุษย์ไม่มีความหวังจนกระทั่งพระเยซูเสด็จมา มนุษย์เคยถูกแยกจากพระเจ้า และจากพระสิริของพระองค์ ไม่มีทางในการที่มนุษย์จะคืนดีกับพระเจ้าได้ นั่นคือเหตุผลว่าทำไมศาสนาทุกศาสนาในโลกนี้แสวงหาทางที่จะกลับไปหาพระเจ้า แต่พระคริสต์คือคำตอบ พระองค์ทำให้สิ่งนี้เป็นไปได้ในการที่เราจะได้รับชีวิตของพระเจ้า นำเราเข้าไปต่อพระพักตร์พระเจ้า

ในฐานะคริสเตียน คุณจะต้องเชื่ออย่างหมดใจว่าไม่มีทางอื่นที่จะนำไปถึงความรอดได้นอกจากพระเยซู เชื่อว่าพระองค์คือคำตอบ เป็นน้ำแห่งชีวิตที่จะดับความกระหายของมนุษย์ตลอดไป พระองค์ทรงเป็นความหวังเดียวของโลกนี้ มนุษย์จะต้องพินาจถ้าปราศจากพระเยซู ดังนั้นอย่าดำเนินชีวิตทำเป็นเหมือนว่ามีทางอื่นอีก พระเยซูทรงเป็นทางนั้น ทรงเป็นทางเดียว

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคุณของพระองค์ที่สำแดงความรอด การรักษา การปลดปล่อย การยกชู และความรุ่งเรือง สำหรับทุกคนที่รับเอาข่าวประเสริฐแห่งฤทธิ์เดชในการช่วยให้รอดของพระคริสต์ในวันนี้ ในขณะที่ข่าวประเสริฐได้ถูกประกาศไปทั่วโลก โดยความพยายามครั้งใหม่ ข้าพระองค์อุทิศต่อการประกาศข่าวประเสริฐในโลกนี้ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ยอห์น 14:5-6; โรม 5:1-2; ฟีลิปปี 2:9-11


Comments are closed