อังคาร ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2018
พระเยซูคริสต์ – อาหารแห่งชีวิต
Christ Jesus—The Living Bread

โดยสิ่งเหล่านี้พระองค์จึงได้ประทานพระสัญญาอันล้ำค่าและยิ่งใหญ่แก่เรา เพื่อว่าโดยพระสัญญาเหล่านี้ พวกท่านจะพ้นจากความเสื่อมทรามที่มีอยู่ในโลกอันเกิดจากความปรารถนาชั่ว และจะมีส่วนในพระลักษณะของพระเจ้า (2 เปโตร 1:4)

   ในยอห์น 6:32-33 พระเยซูได้ตอบพวกยิวว่า “…ไม่ใช่โมเสสที่ให้อาหารจากสวรรค์นั้นแก่ท่าน แต่พระบิดาของเราเป็นผู้ประทานอาหารแท้ที่มาจากสวรรค์ให้กับพวกท่าน เพราะว่าอาหารของพระเจ้านั้นคือท่านที่ลงมาจากสวรรค์ และประทานชีวิตให้กับโลก” และในข้อที่สี่สิบเก้า พระองค์ได้เน้นย้ำในข้อนี้ว่า “บรรพบุรุษของพวกท่านได้กินมานาในถิ่นทุรกันดารแล้วก็ยังเสียชีวิต แต่นี่เป็นอาหารที่ลงมาจากสวรรค์เพื่อให้คนที่ได้กินแล้วไม่ตาย” ในตอนนี้พระองค์ได้พูดถึงพระองค์เอง ซึ่งเป็นอาหารแห่งชีวิต

พระคำของพระเจ้าเป็นอาหาร ซึ่งมาจากสวรรค์ พระเยซูได้อธิบายสิ่งนี้แก่เหล่าสาวกของพระองค์ว่าขนมปังที่พระองค์กำลังพูดถึงนั้นคือพระองค์เอง “เราเป็นอาหารดำรงชีวิตซึ่งลงมาจากสวรรค์ ถ้าใครกินอาหารนี้ คนนั้นจะมีชีวิตนิรันดร์ และอาหารที่เราจะให้เพื่อชีวิตของโลกนั้นก็คือเลือดเนื้อของเรา” (ยอห์น 6:51) และอาจารย์เปาโลใน 1 โครินธ์ 10:17 ได้เปิดเผยไว้ว่า “แม้เราซึ่งเป็นบุคคลหลายคน เราก็ยังเป็นขนมปังก้อนเดียวและเป็นร่างกายเดียว เพราะว่าเราทุกคนรับประทานขนมปังก้อนเดียวกัน”

ถ้าเราเป็นขนมปังก้อนเดียวกันกับพระองค์ ซึ่งย่อมหมายความว่าเรามีชีวิตเดียวกัน เพราะว่าเราบังเกิดจากพระคำ (1 เปโตร 1:23) เหมือนที่พระองค์ที่เป็นพระวาทะมาบังเกิดเป็นมนุษย์ (ยอห์น 1:14) โคโลสี 1:18 กล่าวว่า “พระองค์ทรงเป็นศีรษะของกายคือคริสตจักร…” ชีวิตในกายนี้เป็นชีวิตเดียวกันกับในศีรษะ ศีรษะและกายมีชีวิตเดียวกัน ถ้าเรามีชีวิตของพระองค์ เราก็มีสุขภาพ ความรุ่งเรือง กำลัง และพระสิริของพระองค์ด้วย

ไม่น่าแปลกใจที่เราถูกเรียกว่าเป็นผู้รับส่วนในสภาพของพระองค์ นั่นคือสิ่งที่เราอ่านเจอในข้อพระคำตอนต้น 1 ยอห์น 4:17 กล่าวว่า “…เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นอย่างไร เราทั้งหลายก็เป็นอย่างนั้นในโลกนี้” ดังนั้น เราจะต้องเดินเหมือนที่พระองค์เดิน ในพระสิริ ความชอบธรรม กำลัง การครอบครอง และชัยชนะนิรันดร์ เพราะว่าเรามีชีวิตของพระองค์ เป็นผู้รับเอาอาหารแห่งชีวิต คือพระเยซูจากสวรรค์ ฮาเลลูยา!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

   ข้าพเจ้าเป็นผู้รับส่วนในสภาพของพระเจ้า บังเกิดจากพระคำและพระวิญญาณของพระเจ้า ข้าพระองค์มีต้นกำเนิดจากเบื้องบน ดังนั้นข้าพเจ้าดำเนินชีวิตเหนือโลกนี้ และเหนือสถานการณ์ต่างๆ ข้าพเจ้าปกครองในชีวิตโดยพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นความยิ่งใหญ่และพระสิริที่ทำงานในข้าพระองค์อย่างมาก ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 เปโตร 2:9; 1 ยอห์น 4:17


Comments are closed