วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม
พระเจ้าในเนื้อหนังของมนุษย์
God In Human Flesh

“พวกยิวทูลตอบพระองค์ว่า “เราจะขว้างท่านไม่ใช่เพราะการดีใดๆ แต่เพราะการพูดหมิ่นประมาทพระเจ้า เพราะท่านเป็นเพียงมนุษย์แต่ตั้งตัวเป็นพระเจ้า” (ยอห์น 10:33)

     หลายคนไม่เข้าใจความหมายของคำว่า “บุตรของพระเจ้า” พวกเขาคิดว่ามันหมายถึงคนที่เกิดจากพระเจ้า มันมากกว่านั้น “บุตรของพระเจ้า” หมายถึงพระเจ้าในเนื้อหนังของมนุษย์ เมื่อคุณอ่านมัทธิว มาระโก และยอห์นเกี่ยวกับพระเยซูที่ถูกเรียกว่า “บุตรของพระเจ้า” คุณสามารถเข้าใจได้ดีขึ้นว่ามันหมายความว่าอะไร

พวกยิวเข้าใจสิ่งนี้ นั่นเป็นเหตุผลที่ครั้งหนึ่งพวกเขาต้องการเอาหินขว้างพระองค์ให้ตาย และนั่นเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ในที่สุดแล้วพวกเขาตรึงพระองค์ พวกเขากล่าวว่า “คุณเป็นแค่มนุษย์ แต่ทำให้ตนเองเป็นพระเจ้า กล้าดีอย่างไร?”ในลูกา 22:70 พวกเขาทุกคนถามพระองค์ว่า “…เจ้าเป็นพระบุตรของพระเจ้าหรือ?” ในข้อ 71 พระคัมภีร์กล่าวว่า “พระองค์ตรัสกับพวกเขาว่า ก็ท่านพูดแล้วว่าเราเป็น”

หลังจากนั้นพวกเขาตอบว่า “เราต้องการพยานอะไรอีก? เพราะว่าเราได้ยินจากปากของเขาเองแล้ว” เพราะเหตุนี้พวกเขาจึงพาพระองค์ออกไปตรึงที่กางเขนเพราะ “บุตรของพระเจ้า” หมายถึงการสำแดงของพระเจ้าในเนื้อหนัง พวกเขาไม่สามารถรับได้

เมื่อเราพูดว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า นั่นเป็นการป่าวประกาศในเชิงบวกถึงความเป็นพระเจ้าของพระองค์ เรากำลังบอกว่าพระองค์เป็นพระเจ้า พระองค์เองเป็นพระเจ้า ตอนนี้พระองค์เป็นศีรษะของคนที่ถูกสร้างใหม่ซึ่งเกิดจากพระคำและอยู่ในระดับของพระเจ้าในฐานะเพื่อนร่วมงานประเภทเดียวกับพระเจ้า

พระคัมภีร์กล่าวว่าพระวาทะ (หมายถึงพระเยซู) ทรงเกิดเป็นมนุษย์และทรงอยู่ท่ามกลางเรา (ยอห์น 1:14) ดังนั้นเมื่อพระองค์ทรงดำเนินบนแผ่นดินโลก ถึงแม้ว่าพวกเขาจะเห็นพระองค์ในร่างกายมนุษย์ พระองค์ก็มีชีวิตและธรรมชาติของพระเจ้าในตัวพระองค์ พระองค์เป็นพระเจ้าร้อยเปอร์เซ็นต์และมนุษย์ร้อยเปอร์เซ็นต์ นี่เป็นความเป็นจริงที่อัศจรรย์

ตอนนี้เนื่องจากการบังเกิดใหม่ คุณเกิดจากตามแบบของพระเยซู และเช่นเดียวกับพระองค์คุณมีชีวิตและธรรมชาติของพระเจ้าอยู่ในตัวคุณ ไม่น่าแปลกใจที่พระคัมภีร์กล่าวว่าพระองค์ทรงเป็นเช่นไร เราก็เป็นเช่นนั้นในโลกนี้ (1 ยอห์น 4:17) ฮาเลลูยา!

คำอธิษฐาน

     สาธุการแด่พระบิดา ขอบพระคุณที่ทำให้ข้าพระองค์มั่งคั่งไปด้วยความรู้ในพระคำของพระองค์ ชีวิตของข้าพระองค์ถูกสร้างให้เปี่ยมไปด้วยพระสิริมากขึ้น และข้าพระองค์เดินในชัยชนะ ความสำเร็จ และความเจริญรุ่งเรืองในขณะที่พระคำของพระองค์มีชัยในตัวข้าพระองค์ และเหนือสถานการณ์ผ่านทางข้าพระองค์ ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ยอห์น 1:34; ยอห์น 1:1


Comments are closed