พุธ ที่ 19 ตุลาคม 2016

พระเจ้าทรงเป็นความรัก
God Is Love

“ท่านที่รักทั้งหลาย ขอให้เรารักกันและกัน เพราะว่าความรักมาจากพระเจ้า และทุกคนที่รักก็เกิดจากพระเจ้า และรู้จักพระเจ้า ผู้ที่ไม่รักก็ไม่รู้จักพระเจ้า เพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นความรัก” (1 ยอห์น 4:7-8)

    ความรักคือทั้งหมดในธรรมชาติของพระเจ้า สิ่งนี้เป็นอะไรที่มากกว่าใครบางคนมีความรักในใจของเขา หรือความสามารถที่จะรัก แต่หมายความว่าพระองค์ทรงเป็นความรัก! และเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นความรัก พระองค์ไม่มีความสามารถที่จะเกลียดชัง เป็นไปไม่ได้สำหรับพระเจ้าที่จะเกลียดชัง ความเกลียดชังเป็นของความมืด พระเจ้าทรงเป็นแสงสว่าง และในพระองค์ไม่มีความมืดเลย (1 ยอห์น 1:5) พระคำกล่าวว่า “ของประทานที่ดีและเลิศทุกอย่างนั้นมาจากเบื้องบน คือมาจากพระผู้สร้างแห่งบรรดาดวงสว่าง ในพระองค์ไม่มีการแปรปรวนหรือเงาของการเปลี่ยนแปลง” (ยากอบ 1:17)

บางคนอาจยกข้อพระคำโรม 9:13 และถามว่า “แต่พระเจ้าไม่ได้บอกหรือว่า “เราก็ยังรักยาโคบ แต่เราได้เกลียดเอซาว?” (อ่านมาลาคี 1:2-3) นี่เป็นเรื่องความเข้าใจของความแตกต่างระหว่างบทกลอนและคำพยากรณ์ และการสื่อสารทั้งสองด้านของพระคำ ภาษาของผู้เผยพระวจนะในพระคัมภีร์เดิมไม่ควรถูกตีความหมายตามเนื้อผ้าตลอดเวลา คุณต้องมองผ่านถ้อยคำของผู้เผยพระวจนะคนอื่นๆ ในการที่จะตีความหมายถ้อยคำเหล่านั้น คุณจะต้องตัดสินการสื่อสารของพวกเขาบนพื้นฐานของการสำแดงของพระเจ้าที่เราได้เห็นในพระคัมภีร์ใหม่ ในตัวของพระเยซู

พระเจ้าทรงเป็นความรัก เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เปิดเผยพระเจ้าให้แก่คุณ และคุณได้รู้จักพระองค์ ความรักของพระองค์จะครอบครองคุณ นี่เป็นเพราะว่ายิ่งคุณรักพระองค์มากเท่าใด คุณก็จะยิ่งเหมือนพระองค์มากเท่านั้น ในขณะที่คุณภาวนาในความรักของพระองค์ที่มีสำหรับคุณ คุณจะพบว่าตัวเองได้สำแดงความรักเดียวกันนั้นในชีวิตของคุณ

คุณเป็นผลผลิตของความรัก ให้ความรักของพระเจ้าในวิญญาณของคุณครอบครองคุณ เป็นบางสิ่งที่คุณทำ พระคำกล่าวว่าอย่าให้เรารักกันด้วยคำพูดเท่านั้น แต่ในการกระทำด้วย (1 ยอห์น 3:18) จงเป็นเหมือนพระเจ้าผู้ทรงเป็นความรัก เพราะพระองค์ทรงเป็นอย่างไร คุณก็เป็นอย่างนั้นในโลกนี้

คำอธิษฐาน

    ความรักของพระเจ้าถูกสำแดงผ่านทางข้าพเจ้าในวันนี้ ผ่านทางการสื่อสาร การกระทำ และทุกอย่างเป็นการแสดงออกของธรรมชาติแห่งความรักของพระคริสต์ที่อยู่ในวิญญาณของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเป็นศูนย์รวมและการแสดงออกแห่งความรักของพระคริสต์
ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม: ยอห์น 13:35; 15:13; 17:23; 1 ยอห์น 4:16


Comments are closed