อังคาร ที่ 6 พฤษภาคม 2014

พระเจ้าต้องการให้คุณมีความรู้ดี
God Wants You To Be Erudite

“และตั้งแต่เด็กมาแล้ว ที่ท่านได้รู้พระคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งสามารถสอนท่านให้ถึงความรอดได้โดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์” (2 ทิโมธี 3:15)

     ใน 2 เปโตร 1:5 เมื่อเปโตรกล่าวว่า “เพราะเหตุนี้เอง ท่านจงอุตส่าห์จนสุดกำลังที่จะเอาคุณธรรมเพิ่มความเชื่อ เอาความรู้ (knowledge) เพิ่มคุณธรรม…” เขาใช้ภาษากรีกคำว่า “gnosis” สำหรับความรู้ “Gnosis” คือความรู้ที่คุณได้รับผ่านทางกิจกรรมทางความคิด เป็นความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ดังนั้นเขากำลังพูดถึงความสามารถที่เหนือกว่าทางความคิด! พระเจ้าต้องการให้คุณใช้ความคิดของคุณ กลายเป็นคนที่มีความรู้ดี พระองค์ต้องการให้คุณมีสติปัญญา ฉลาด และมีความเชี่ยวชาญ นั่นคือเหตุผลที่พระองค์ได้ประทานการบังคับตัวให้กับเรา (2 ทิโมธี 1:7)

เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาในชีวิตของคุณ คุณมีความสมบูรณ์ พระองค์นำความสมบูรณ์ทางความคิด และความฉลาดเข้าสู่ชีวิตของคุณ พระคัมภีร์กล่าวว่าพระเยซูคริสต์คือศูนย์รวมของความรู้ทั้งหมด หมายความว่าพระองค์ทรงทราบทุกสิ่งเกี่ยวกับงานทุกอย่าง ทุกสาขาวิชา และสามารถส่งต่อความรู้เหล่านั้นเข้ามาในความคิดของคุณ เพื่อที่ทุกวันในชีวิตของคุณ และทุกสถานการณ์ที่คุณพบเจอ คุณจะทราบว่าต้องทำอะไร! ความคิดของคุณจะทำงาน และความสามารถทางความคิดจะอยู่ในจุดสูงสุดที่สามารถเป็นได้

ความรู้มีความสำคัญอย่างมาก ถ้าคุณไม่มีความรู้ คุณจะเป็นผู้แพ้ ถึงแม้ว่าคุณมีความเชื่อ คุณก็จะถูกโกง พระเจ้าตรัสว่าประชากรของเราถูกทำลายเพราะขาดความรู้ (โฮเชยา 4:6) นี่คือเหตุผลที่คุณต้องศึกษา นอกเหนือจากการได้รับความรู้แห่งการสำแดง พระเจ้ายังต้องการให้คุณมีความรู้ทางโลกด้วย พระองค์ต้องการให้คุณสามารถจัดการได้อย่างมีสติปัญญาในทุกเรื่องราวของชีวิต สิ่งนี้กลายเป็นความจริงเมื่อคุณภาวนาพระคำของพระองค์อยู่เสมอ “อย่าให้หนังสือธรรมบัญญัตินี้ห่างเหินไปจากปากของเจ้า แต่เจ้าจงตรึกตรองตามนั้นทั้งกลางวันและกลางคืน เพื่อเจ้าจะได้ระวังที่จะกระทำตามข้อความที่เขียนไว้นั้นทุกประการ แล้วเจ้าจะมีความจำเริญ และเจ้าจะสำเร็จผลเป็นอย่างดี” (โยชูวา 1:8)

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดาในสวรรค์ ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับแรงบันดาลใจ การปลอบประโลม คำปรึกษา คำแนะนำ และสติปัญญา ที่ข้าพระองค์ได้รับจากพระคำของพระองค์ในวันนี้และตลอดไป! พระคำของพระองค์ได้ทำให้ข้าพระองค์มีสติปัญญาสู่ความรอด การสอน และนำข้าพระองค์จัดการสิ่งต่างๆ ในชีวิตอย่างชาญฉลาด ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: สุภาษิต 11:9; 1 ทิโมธี 4:15-16


Comments are closed