อังคาร ที่ 10 กรกฎาคม 2018
พระองค์ไม่ได้อยู่เหนือเรา
He Doesn’t Rest Upon You

“แต่พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า “การที่มีคุณของเราก็พอแก่เจ้าแล้ว เพราะความอ่อนแอมีที่ไหน เดชของเราก็มีฤทธิ์ขึ้นเต็มขนาดที่นั่น” เหตุฉะนั้น ข้าพเจ้าจึงภูมิใจในบรรดาความอ่อนแอของข้าพเจ้า เพื่อฤทธิ์เดชของพระคริสต์จะได้อยู่ในข้าพเจ้า” (2โครินธ์ 12:9)

     แท้จริงแล้วเป็นการไม่ตรงกับพระคัมภีร์ใหม่ถ้าจะพูดว่า “ขอพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่เหนือท่าน” เมื่อบางคนอ่านพระคัมภีร์ข้างต้นและเขาเข้าใจว่าที่เปาโลปรารถนาคือ ขอให้ฤทธิ์อำนาจของพระคริสต์ “อยู่เหนือเขา” นั่นไม่ใช่ในกรณีนี้

สิ่งที่เปาโลกล่าวไม่ได้หมายความว่าฤทธิ์เดชของพระคริสต์มาอยู่เหนือเขา คำว่า “อยู่” นี้มาจากคำในภาษากรีกว่า “เอะพิสเคนอโอ” ซึ่งเกิดจากการวมกันของคำสองคำคือคำว่า “เอะพิ” แปลว่า “การซ้อนทับ” และ “ซเคนอโอ” แปลว่า “ที่อาศัย” “เอะพิสเคนอโอ” จึงหมายความว่า “เข้ามาซ้อนอยู่ในบางสิ่งเพื่อที่จะควบคุมสิ่งนั้นจากภายใน” เปาโลกำลังใช้คำนี้อธิบายประสบการณ์การเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณอย่างไม่สิ้นสุดของเขา

นอกจากนี้ยังมีการใช้คำว่า “อยู่เหนือ” ซึ่งพบได้ใน 1 เปโตร 4:14 (ฉบับ 1971) ที่ซึ่งพระคัมภีร์กล่าวว่า “ถ้าท่านถูกด่าว่า เพราะพระนามของพระคริสต์ ท่านก็เป็นสุข ด้วยว่าพระวิญญาณแห่งพระสิริและของพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับท่าน” ในที่นี้คำว่า “อานาเพาโอ” ถูกใช้แทนคำว่าสถิตอยู่ ที่หมายถึงถูกทำให้สดชื่น หรือให้ได้พักแต่ไม่เหมือนการนอนหลับ ถ้าคุณได้ศึกษาบริบท คุณจะสังเกตเห็นพระคัมภีร์กล่าวว่า ถ้าท่านถูกด่าว่า เพราะพระนามของพระคริสต์ ท่านก็เป็นสุข ด้วยว่าพระวิญญาณแห่งพระสิริและของพระเจ้าจะทำให้คุณได้หยุดพัก พระองค์ทำให้คุณสดชื่นและเสริมกำลังแก่คุณ คำภาษากรีกไม่ได้ใช้คำว่าอยู่เหนือคุณ ที่จริงแล้วไม่สามารถแปลแบบนั้นได้

สาระสำคัญของการอธิบายรายละเอียดข้างตันคือในพระคัมภีร์ใหม่ไม่มีการบอกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาอยู่เหนือเรา การเน้นผ่านพระคัมภีร์ข้างต้นเพื่อให้เราเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณเพราะว่าพระองค์ทรงอยู่ในเรา นี่เป็นมาตรฐานของคริสตจักรยุคแรกและยังคงเป็นมาตรฐานของพวกเราในทุกวันนี้
พระคัมภีร์กล่าวว่า “…จึงเลือกสเทเฟนผู้เต็มเปี่ยมด้วยความเชื่อและพระวิญญาณบริสุทธิ์” (กิจการ 6:5) ในกิจการ 4:31 กล่าวว่า “เมื่อเขาทั้งหลายอธิษฐานแล้ว ที่ซึ่งพวกเขาประชุมอยู่นั้นก็หวั่นไหว แล้วพวกเขาเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์” นี่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าต่อพวกเราในคริสตจักรในวันนี้ คือเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่เสมอ

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

     ข้าแต่พระบิดาขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระวิญญาณของพระองค์ที่เต็มด้วยพระสิริและความยิ่งใหญ่ทั้งหมด ผู้ซึ่งมาอยู่ในหัวใจของข้าพระองค์ทั้งหมด เสมือนข้าพระองค์เป็นภาชนะที่ลำเลียงความเป็นจริงนิรันดร์ และโดยที่ข้าพระองค์เป็นภาชนะของพระองค์ ข้าพระองค์กระทำทุกสิ่งได้ และสร้างการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีในโลกของข้าพระองค์ ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม : โคโลสี 2:9-10; กิจการ 4:31


Comments are closed