จันทร์ ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2016

พระองค์ไม่ได้พิสูจน์ความบาปของคุณ
He Doesn’t Convict You Of Sin

“แต่ถ้าเราพิจารณาตัวเราเอง เราคงไม่ต้องถูกทำโทษ เมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทำโทษเรานั้น พระองค์ทรงตีสอนเรา เพื่อมิให้เราถูกทรงพิพากษาลงโทษด้วยกันกับโลก” (1 โครินธ์ 11:31-32)

    ไม่ใช่งานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการพิสูจน์ความบาปของคนของพระเจ้า พระคำกล่าวว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะพิสูจน์โลกของความบาป ไม่ใช่คริสตจักร เพราะพระคำกล่าวว่า คริสตจักร “แต่ถ้าเราพิจารณาตัวเราเอง เราคงไม่ต้องถูกทำโทษ” (1 โครินธ์ 11:31) นั่นหมายความว่าโดยวิญญาณของเราเอง เราสามารถบอกได้เวลาที่เราทำบางสิ่งผิดพลาดไป และด้วยวิญญาณของเราเองจะเป็นผู้ตัดสินตัวเรา เราให้วิญญาณของเราตัดสินตัวเรา เพื่อที่เราจะไม่ต้องถูกพิพากษาโทษโดยพระเจ้า วิญญาณของคุณมีธรรมชาติของพระเจ้า

เมื่อคุณทำบางสิ่งผิดพลาดไป สิ่งที่คุณต้องทำคือทำตามพระคำของพระเจ้า รับการอภัยบาป คุณไม่ต้องขอการอภัยบาป ซึ่งหลายคนพลาดในเรื่องนี้ พระคัมภีร์ไม่ได้กล่าวว่าคุณให้คุณขอการอภัยบาป แต่พระคำได้กล่าวไว้ในฮีบรู 4:16 “ฉะนั้นขอให้เราทั้งหลาย จงมีใจกล้าเข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณ เพื่อเราจะได้รับพระเมตตา และจะได้รับพระคุณที่จะช่วยเราในขณะที่ต้องการ” คุณสังเกตหรือไม่ว่าพระคำไม่ได้บอกว่า “ฉะนั้นขอให้เราทั้งหลาย จงมีใจกล้าเข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณ เพื่อเราจะขอพระเมตตา” แต่พระคำบอกว่าเพื่อได้รับ นั่นคือการมาเอา

คุณอาจทำบางสิ่งที่ผิดพลาดไป และอธิษฐานให้พระเจ้ายกโทษคุณ และในใจของคุณ คุณรู้ว่าพระองค์ได้ยกโทษให้คุณแล้ว หลายวันถัดไป ความรู้สึกผิดในสิ่งที่คุณได้ทำเข้ามาในความคิดของคุณ และดูเหมือนว่าพระองค์ยังไม่ได้ยกโทษให้คุณทั้งหมด คุณจึงอธิษฐานของการยกโทษอีกครั้ง ความจริงก็คือว่าพระองค์ไม่ได้เป็นผู้ที่กล่าวถ้อยคำกล่าวโทษที่คุณรู้สึกในความคิดของคุณ เพราะว่านั่นไม่ใช่ส่วนในพันธกิจของพระองค์ในการพิสูจน์บาปของคุณ

พระเยซูเป็นผู้ช่วยเหลือคุณต่อพระบิดา ดังนั้นเมื่อคุณกล่าวว่า “พระบิดา ข้าพระองค์ได้รับการยกโทษในสิ่งที่ข้าพระองค์ได้ทำไป” ทันใดนั้น คุณได้รับการยกโทษ พระคำกล่าวว่าพระองค์ทรงสัตย์ซื่อและยุติธรรมที่จะยกโทษให้เรา และชำระให้เราพ้นจากการอธรรมทั้งสิ้น (1 ยอห์น 1:9) พระคำไม่ได้บอกว่าพระองค์ไวต่อการตัดสินและพิสูจน์ความบาปของเรา พระองค์ไม่ทรงพิสูจน์ความบาปของคุณ

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดาในสวรรค์ ขอบพระคุณพระองค์สำหรับของประทานแห่งความชอบธรรมที่ทรงประทานแก่ข้าพระองค์ในพระเยซูคริสต์ ข้าพระองค์ดำเนินในความชอบธรรม เพราะว่าข้าพระองค์มีธรรมชาติของพระคริสต์ ชีวิตของข้าพระองค์เป็นการสำแดงความชอบธรรมของพระเจ้า ข้าพระองค์เดินในความจริงแห่งชีวิตใหม่แห่งความชอบธรรม ซึ่งข้าพระองค์ได้รับในพระคริสต์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 2 โครินธ์ 5:21; 1 ยอห์น 1:7-10; ฮีบรู 4:15-16


Comments are closed