อาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2019
พระองค์ไม่ได้จดบันทึกความบาป
He Doesn’t Keep Record Of Sin
“เพราะเราจะเมตตาต่อการอธรรมของพวกเขา และจะไม่จดจำบรรดาบาปของพวกเขาไว้เลย” (ฮีบรู 8:12)

     หลายคนถูกทำให้เป็นทาสโดยความทรงจำในอดีตของพวกเขา พวกเขาอาจร่าเริงสักครู่หนึ่ง และหลังจากนั้นก็รู้สึกหดหู่ เพราะพวกเขาระลึกถึงบางอย่างที่พวกเขาทำในอดีต แต่คุณรู้ไหมว่าเมื่อคุณบังเกิดใหม่ สิ่งที่คุณเรียกว่าอดีตก็ไม่ได้มีอยู่อีกต่อไป?

2 โครินธ์ 5:17 กล่าวว่า “ฉะนั้นถ้าใครอยู่ในพระคริสต์ เขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆ ก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น” คริสเตียนคือผู้ที่ถูกสร้างใหม่ และผู้ที่ถูกสร้างใหม่ไม่มีอดีต เขาไม่เคยเป็นอยู่มาก่อน

ธรรมชาติเก่าของคุณ ตัวเก่าของคุณ ทุกอย่างเกี่ยวกับชีวิตของมนุษย์ตามธรรมชาติในโลกนี้ถูกแทนที่ด้วยชีวิตและธรรมชาติของพระเจ้าในการบังเกิดใหม่ เมื่อพระเจ้าทรงมองดูคุณในตอนนี้ พระองค์ไม่ได้ทรงเห็น “คนบาปที่รอดโดยความเชื่อ” คนเก่าที่ทุกข์ยาก และกำลังดิ้นรนต่อสู้ แต่พระองค์ทรงเห็นพระคริสต์ เพราะว่าคุณอยู่ในพระคริสต์ ในพระคริสต์คุณได้ถูกทำให้ชอบธรรม คุณเป็นความชอบธรรมของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์

บางสิ่งบางอย่างที่ไม่ธรรมดาที่พระเยซูได้ทรงทำสำเร็จเพื่อเราคือการให้อภัยบาป บาปของเรา อดีต ปัจจุบัน และอนาคต ได้ถูกให้อภัยก่อนที่เราจะมาถึงพระคริสต์ นี่เป็นกฎหมาย แต่เราเข้ามาในประสบการณ์ที่สำคัญเมื่อเราบังเกิดใหม่ ดังนั้นถึงแม้ว่าคุณจะจำความผิดพลาดในอดีตและรู้สึกแย่และขอพระเจ้าที่จะให้อภัยคุณ แต่พระองค์ก็ไม่ได้มีบันทึก พระองค์ไม่ได้จำ

พระองค์ตรัสเกี่ยวกับอิสราเอลว่า “…และเราจะไม่จดจำบาปของพวกเขา และการอธรรมของพวกเขาอีกต่อไป” (ฮีบรู 10:17) คนเหล่านี้เป็นคนของพันธสัญญาเดิม! คุณคิดว่าพระองค์จะให้ความสำคัญกับเราน้อยกว่าหรือเมื่อพิจารณาว่าเราเป็นผลของพันธสัญญาที่ดีกว่า ที่ถูกสถาปนาบนพระสัญญาที่ดีกว่า?

พระเยซูคริสต์ได้ทรงจ่ายค่าปรับเต็มจำนวนสำหรับบาปโดยการไปที่ไม้กางเขน พระคัมภีร์กล่าวว่าจำเป็นที่พระเยซูจะต้องทนทุกข์เพราะบาปของเรา (ลูกา 24:46-47) และตอนนี้เราเดินในชีวิตใหม่ โรม 6:4 กล่าวว่า “เพราะฉะนั้น เราจึงถูกฝังไว้กับพระองค์แล้ว โดยการรับบัพติศมาเข้าในการตายนั้น เพื่อว่าเมื่อพระบิดาทรงให้พระคริสต์เป็นขึ้นมาจากตายโดยพระสิริของพระองค์แล้ว เราก็จะได้ดำเนินตามชีวิตใหม่ด้วยเหมือนกัน” คุณไร้ผิดตลอดไปชั่วนิรันดร์ในสายพระเนตรของพระเจ้า เพราะว่าพระเยซูได้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อ “…จะถวายพวกท่านเป็นผู้บริสุทธิ์ ไร้มลทิน และปราศจากตำหนิเฉพาะพระพักตร์ของพระองค์” (โคโลสี 1:22)

คำอธิษฐาน

     พระบิดาที่รัก ขอบคุณพระองค์สำหรับความเข้าใจและความรู้แจ้งที่พระคำของพระองค์ได้นำเข้าสู่วิญญาณของข้าพระองค์ในวันนี้ ความบาปในอดีต ปัจจุบัน และในอนาคตของข้าพระองค์จะได้รับการยกแล้วในพระคริสต์ ดังนั้นข้าพระองค์จึงไม่มีที่ติในสายพระเนตรของพระองค์ตลอดไป ขอบคุณสำหรับความชอบธรรมของพระเยซูคริสต์ในวิญญาณของข้าพระองค์ที่ทำให้ข้าพระองค์ยืนอยู่อย่างถูกต้องกับพระองค์ ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ยอห์น 1:19; กิจการ 13:38-39


Comments are closed