อังคาร ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2014

พระองค์ไม่ใช่นกพิราบ!
He’s Not A Dove!

“ครั้นพระองค์ทรงรับบัพติศมาแล้ว ในทันใดนั้นก็เสด็จขึ้นจากน้ำ และท้องฟ้าก็แหวกออก และพระองค์ได้ทรงเห็นพระวิญญาณของพระเจ้าดุจนกพิราบ ลงมาสถิตอยู่บนพระองค์” (มัทธิว 3:16)

    การขาดความเข้าใจที่ถูกต้องในพระธรรมตอนนี้ทำให้คริสเตียนหลายคนให้สัญลักษณ์ของนกพิราบแทนพระวิญญาณบริสุทธิ์ อย่างไรก็ดี ไม่มีพระคัมภีร์ตอนใด ที่เปรียบเทียบพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าเป็นเหมือนนกพิราบ พระองค์ไม่ใช่นกพิราบ กิจการ 17:30 กล่าวว่า “ในเวลาเมื่อมนุษย์ยังไร้เดียงสา พระเจ้ามิได้ทรงถือโทษ แต่เดี๋ยวนี้ พระเจ้าได้ตรัสสั่งแก่มนุษย์ทั้งปวงทั่วทุกแห่งให้กลับใจใหม่”

โครงสร้างของข้อพระคัมภีร์ตอนต้นไม่ได้อธิบายถึงรูปร่างของพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อพระคำกล่าวว่าพระองค์ได้เสด็จมาเหนือพระเยซูเหมือนนกพิราบ แต่ข้อพระคำได้อธิบายถึงลักษณะของการลงมา พระองค์เสด็จลงมาเหมือนกับวิธีที่นกพิราบลงมา พระองค์ไม่ได้ลงมาในรูปร่างของนกพิราบ ข้าพเจ้ารู้ดีว่ามีคนที่มีสัญลักษณ์ของนกพิราบเปรียบแทนพระวิญญาณบริสุทธิ์ในคริสตจักรของเขา หรือในโลโก้ของพันธกิจ ในขณะที่ไม่ได้พยายามที่จะดูถูกความคิดของพวกเขา เป็นสิ่งสำคัญที่จะชี้ชัดถึงสิ่งที่พระคำได้สอนไว้ เราไม่ควรที่จะเปรียบเทียบพระเจ้ากับหน้าตาหรือรูปร่างของสัตว์! (เฉลยธรรมบัญญัติ 4:15-17, กิจการ 17:29)

สิ่งเดียวที่เปรียบเทียบเหมือนพระเจ้าที่พระคัมภีร์ได้เปิดเผยก็คือผู้ที่ถูกสร้างใหม่ 1 ยอห์น 4:17 กล่าวว่า “…เพราะว่าพระองค์ (พระเยซู) ทรงเป็นอย่างไร เราทั้งหลายก็เป็นอย่างนั้นในโลกนี้” พระเยซูตรัสว่า “เราจะทูลขอพระบิดา และพระองค์จะประทานผู้ช่วยอีกผู้หนึ่งให้แก่ท่าน เพื่อจะได้อยู่กับท่านตลอดไป” (ยอห์น 14:16) ภาษากรีกที่แปลเป็นประโยคที่ว่า “ผู้ช่วยอีกผู้หนึ่ง” คือคำว่า “allos parakletos” ซึ่งมีความหมายว่า “อีกผู้หนึ่งที่เหมือนเราทุกอย่าง” ผู้ที่จะอยู่เคียงข้างคุณ เพื่อช่วยเหลือคุณ นั่นหมายความว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เหมือนพระเยซูทุกอย่าง

จำบทสนทนาของฟิลิปกับพระเยซูในยอห์น 14:8-9 เมื่อฟิลิปขอให้พระองค์สำแดงพระบิดา พระเยซูตรงตอบว่า “…ผู้ที่ได้เห็นเราก็ได้เห็นพระบิดา…” ดังนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงเหมือนกับพระเยซู ซึ่งเหมือนกับพระบิดา และเราคือสัญลักษณ์ของพระองค์ ภาพที่สำแดงออกถึงพระลักษณะของพระองค์! สรรเสริญพระเจ้า!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ขณะที่พระเยซูทรงเป็นรัศมีแห่งพระสิริของพระเจ้าและเป็นผู้สำแดงถึงพระลักษณะของพระองค์ ข้าพเจ้าก็เป็นเช่นเดียวกัน พระสิริของพระองค์ ความงดงาม รัศมี และความสมบูรณ์แบบของพระองค์ถูกสำแดงภายใน และแสดงออกผ่านทางข้าพเจ้าไปยังโลกนี้ สรรเสริญพระนามของพระองค์เป็นนิจ!

ศึกษาเพิ่มเติม: ฮีบรู 1:3; ยอห์น 14:16-17


Comments are closed