อาทิตย์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2017

พระองค์ไม่เคยทิ้งคุณไป
He Never Leaves You
“เราสั่งเจ้าแล้วไม่ใช่หรือว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิด อย่าครั่นคร้ามหรือตกใจเลย เพราะว่าพระยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้าสถิตกับเจ้าทุกแห่งที่เจ้าไป” (โยชูวา 1:9)

    ข้อพระคำตอนต้นคือข้อความของพระเจ้าไปถึงโยชูวา ในขณะที่เขานำชนชาติอิสราเอลเดินทางผ่านไปในถิ่นทุรกันดาร พระเจ้าตรัสกับเขาว่า “อย่ากลัวเลย” ทำไม? เพราะว่ามีประสบการณ์ที่น่ากลัวอยู่ในทางของพวกเขา แต่พระเจ้าตรัสว่า “อย่ากลัวเลย” และพระองค์ตรัสต่อไปว่า “อย่าครั่นคร้ามหรือตกใจเลย” เมื่อสิ่งต่างๆ เริ่มต้นเหมือนว่าคุณได้พ่ายแพ้แล้ว อย่าตกใจ เพราะว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับคุณ นี่คือความแน่ใจ!

หลายปีที่แล้ว ข้าพเจ้าได้ยินเรื่องราวที่ยังคงดังก้องในความคิดของข้าพเจ้า ศิษยาภิบาลท่านหนึ่งได้เล่าเรื่องราวของการที่พระเจ้าได้ไปเยี่ยมชายคนหนึ่งในนิมิต ขณะที่คนนั้นเดินอยู่กับพระเจ้า พระเจ้าได้ยืนยันกับเขาว่า “เราอยู่กับท่านไม่ว่าหนทางจะยากลำบากเพียงใดก็ตาม” ถึงแม้ว่าเขาจะไม่สามารถเห็นพระเจ้าได้ เขาสามารถเห็นรอยเท้าในขณะที่พวกเขาเดินทางไป มีสองรอยเท้า ดังนั้นเขาจึงแน่ใจได้ว่าพระเจ้าทรงอยู่กับเขา เขาจะมองดูเป็นครั้งคราวที่รอยเท้าของพระเจ้าและเดินต่อไป

มาถึงจุดที่ยากลำบากมากขึ้น เมื่อเขามองดูก็เห็นเพียงรอยเท้าของเขา! เขาร้องและพูดว่า “พระเจ้า พระองค์ทรงอยู่ที่ไหน? มีสิ่งที่เลวร้ายเกิดขึ้น! พระองค์ทรงทิ้งข้าพระองค์ไปในเวลาที่ข้าพระองค์ต้องการพระองค์มากที่สุดได้อย่างไร?” และเขาก็ได้ยินเสียงของพระเจ้าตรัสว่า “เรายังอยู่ที่นี่” แต่ชายคนนั้นพูดว่า “ไม่ ข้าพระองค์เคยเห็นรอยเท้าของพระองค์มาตลอด แต่พระองค์ทรงหยุด ตอนนี้ข้าพระองค์เห็นแต่รอยเท้าของข้าพระองค์เท่านั้น” และพระเจ้าตรัสว่า “ไม่ใช่ รอยเท้าที่ท่านเห็นนั้นไม่ใช่รอยเท้าของท่าน แต่เป็นของเรา เพราะว่าเรากำลังแบกท่านอยู่”

เป็นการตอบสนองของพระเจ้าที่เร้าวิญญาณมากจริงๆ! พระเจ้าทรงเต็มด้วยความรักเพียงใด! แม้ว่าเราจะไม่รู้ และดูเหมือนว่าพระองค์ทรงทิ้งเราไป พระองค์ทรงอยู่ที่นั่น ชายคนนั้นร้องไห้เพราะว่าเขาคิดว่าเขาอยู่เพียงลำพัง แต่พระเจ้ากำลังแบกเขาไว้ พระองค์ได้ตรัสไว้ว่า “ท่านจงพ้นจากการรักเงิน จงพอใจในสิ่งที่ท่านมีอยู่ เพราะว่าพระองค์ได้ตรัสไว้แล้วว่า “เราจะไม่ละท่านหรือทอดทิ้งท่านเลย…” (ฮีบรู 13:5) ในช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดของการเดินทาง พระองค์ทรงแบกคุณไว้

ช่วงเวลาเหล่านั้นที่คุณมองไปรอบๆ และมองไม่เห็นสิ่งที่แสดงถึงการสถิตอยู่ของพระองค์ พระเจ้าทรงอยู่ที่นั่นกับคุณ พระองค์จะไม่ทรงทิ้งคุณไป แม้ในเวลาที่ทุกคนทิ้งคุณไป พระองค์ทรงอยู่กับคุณเสมอ ดังนั้นจงมีความกล้า มีกำลังขึ้น และเต็มด้วยความยินดี พระเจ้าทรงสถิตอยู่กับคุณ และพระองค์ทรงสถิตภายในคุณ คุณไม่เคยอยู่ตามลำพัง!

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดาที่รัก ขอบพระคุณพระองค์สำหรับความรักและความสัตย์ซื่อของพระองค์ ความสัตย์ซื่อของพระองค์มีอยู่ตลอดไปเป็นนิจ พระองค์ทรงเปี่ยมด้วยความเมตตากรุณา ข้าพระองค์เข้มแข็งและมีความกล้าหาญในฤทธิ์เดชแห่งพระกำลังของพระองค์ ข้าพระองค์จะไม่เคยอ่อนล้า ขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคุณและความรักนิรันดร์ของพระองค์ ข้าพระองค์รักพระองค์หมดหัวใจของข้าพระองค์ อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: อิสยาห์ 49:15; ฮีบรู 13:5; เฉลยธรรมบัญญัติ 31:6


Comments are closed