พุธ ที่ 16 กรกฎาคม 2014

พระองค์ไม่ทรงกล่าวโทษ
He Doesn’t Lay Blames

“และพวกท่าน ซึ่งเมื่อก่อนนี้ไม่ถูกกันกับพระเจ้า และเป็นศัตรูในใจด้วยการชั่วต่างๆ บัดนี้พระองค์ทรงโปรดให้คืนดีกับพระองค์ โดยความตายแห่งพระกายเนื้อหนังของพระองค์ เพื่อจะได้ถวายท่านแด่พระเจ้าให้เป็นผู้บริสุทธิ์ไร้มลทิน และปราศจากตำหนิ” (โคโลสี 1:21-22)

    เป็นพระพรที่ได้รู้จักธรรมชาติและพระลักษณะที่แท้จริงของพระบิดาในสวรรค์ของเรา! ยากอบ 1:5 กล่าวว่า พระองค์ “…มิได้ทรงตำหนิ…” ซึ่งหมายความว่าพระองค์ไม่ทรงว่าหรือวิจารณ์คุณ พระองค์ไม่โทษคุณสำหรับสิ่งใดเลย คนอื่นอาจมองดูคุณและกล่าวโทษหรือตวาดใส่คุณ พระเจ้าไม่ทรงทำเช่นนั้น พระองค์ไม่ทรงนับความบาปของคุณ (2 โครินธ์ 5:19) และพระองค์ก็ไม่ทรงเห็นความผิดเกี่ยวกับคุณ อ่านข้อพระคัมภีร์ตอนต้นอีกครั้ง ได้กล่าวว่า “พระองค์ทรงโปรดให้คืนดีกับพระองค์ โดยความตายของพระองค์ เพื่อถวายท่านให้เป็นผู้บริสุทธิ์ ไร้มลทิน และปราศจากตำหนิในสายพระเนตรของพระองค์” เป็นสิ่งที่ฟังแล้วสบายใจ หมายความว่าต่อพระพักตร์พระเจ้า คุณปราศจากตำหนิ และเป็นอิสระจากคำกล่าวหาทั้งปวง คุณได้รับการชำระให้บริสุทธิ์แล้ว ฮาเลลูยา

ไม่น่าแปลกใจที่อาจารย์เปาโลกล่าวไว้ใน โรม 8:33-34 ว่า “ใครจะฟ้องคนเหล่านั้นที่พระเจ้าได้ทรงเลือกไว้ พระเจ้าทรงโปรดให้พ้นโทษแล้ว ใครเล่าจะเป็นผู้ปรับโทษอีก พระเยซูคริสต์น่ะหรือ ผู้ทรงสิ้นพระชนม์แล้ว และยิ่งกว่านั้นอีกได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตาย…” และในข้อที่ 38-39 เขากล่าวว่า “เพราะข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า แม้ความตาย หรือชีวิต หรือบรรดาทูตสวรรค์ หรือเทพเจ้า หรือสิ่งซึ่งมีอยู่ในปัจจุบันนี้ หรือสิ่งซึ่งจะมีในภายหน้า หรือฤทธิ์เดชทั้งหลาย หรือซึ่งสูง หรือซึ่งลึก หรือสิ่งใดๆ อื่นที่ได้ทรงสร้างแล้วนั้น จะไม่สามารถกระทำให้เราทั้งหลายขาดจากความรักของพระเจ้า ซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้”

พระเยซูคริสต์ได้สิ้นพระชนม์เพื่อคุณ พระองค์ทรงรับโทษแทนคุณ 1 เปโตร 3:18 กล่าวว่า “ด้วยว่าพระคริสต์ก็ได้สิ้นพระชนม์ครั้งเดียวเท่านั้นเพราะความผิดบาป คือพระองค์ผู้ชอบธรรมเพื่อผู้ไม่ชอบธรรม เพื่อจะได้ทรงนำเราทั้งหลายไปถึงพระเจ้า ฝ่ายกายพระองค์จึงสิ้นพระชนม์ แต่ฝ่ายวิญญาณทรงคืนพระชนม์” ผู้ที่สิ้นพระชนม์เพื่อคุณไม่ใช่คนธรรมดาทั่วไป ดังนั้นจึงไม่ควรมีใครที่กล่าวโทษคุณอีกต่อไป ดังนั้นจึงไม่มีการกล่าวโทษสำหรับคุณอีกต่อไป เพราะว่าคุณอยู่ในพระเยซูคริสต์ และเดินตามพระวิญญาณ (โรม 8:1)

พระคริสต์ทรงเป็นความชอบธรรมของคุณ (1 โครินธ์ 1:30) มันไม่สำคัญว่าใครกล่าวโทษคุณ สำหรับพระเจ้าแล้วคุณไร้มลทิน เพราะว่าความชอบธรรมของพระองค์อยู่ในคุณ คุณอาจกล่าวว่า “แต่ฉันทำผิดพลาด” ใช่คุณทำ แต่พระเยซูได้รับผิดชอบในความผิดทั้งหมดของคุณแล้ว พระองค์คือเหตุผลที่พระเจ้าไม่ลงโทษในความผิดของคุณ ฮาเลลูยา!

คำอธิษฐาน
    สรรเสริญพระเจ้า ผู้ที่ข้าพระองค์ได้ถูกเรียกให้เข้าสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูคริสต์เจ้า เพื่อที่ข้าพระองค์จะเข้ามาต่อพระบัลลังก์แห่งพระคุณด้วยใจกล้า ปราศจากความผิด การลงโทษหรือการกล่าวโทษ ขอบพระคุณพระบิดาสำหรับโอกาสอันยอดเยี่ยมนี้ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ฮีบรู 4:14-16; โรม 8:1


Comments are closed