อาทิตย์ ที่ 13 สิงหาคม 2017
พระองค์ได้ประทานความชอบธรรมของพระองค์แก่เราแล้ว
He’s Given Us His Righteousness
“เพราะว่าในข่าวประเสริฐนั้น ความชอบธรรมซึ่งเกิดมาจากพระเจ้าก็ได้สำแดงออกโดยความเชื่อ และเพื่อความเชื่อ ตามที่พระคัมภีร์มีเขียนไว้ว่า “คนชอบธรรมจะมีชีวิตดำรงอยู่โดยความเชื่อ””(โรม 1:17)

     ศาสนาส่วนใหญ่ในโลกนี้สะท้อนความพยายามของมนุษย์ที่จะเอามาซึ่งความชอบธรรม มนุษย์ได้พยายามที่จะแสวงหาความชอบธรรมของพระเจ้า พยายามและดิ้นรนอย่างดีที่สุดเพื่อที่จะเป็นคนชอบธรรม น่าเศร้าที่แม้แต่ท่ามกลางคริสเตียน ก็ยังมีบางคนที่พยายามที่จะเป็นคนชอบธรรม คิดว่าถ้าเขาเป็นคนชอบธรรมมากขึ้น พระเจ้าจะได้ยินคำอธิษฐานของพวกเขา

ความชอบธรรมของพระเจ้าได้รับการเปิดเผยผ่านทางข่าวประเสริฐ และสิ่งที่ข่าวประเสริฐบอกไว้คือว่าพระองค์ได้ประทานความชอบธรรมของพระองค์ให้แก่เรา เพราะว่าเราไม่สามารถได้มาโดยตัวของเราเองได้ ข่าวประเสริฐคือข่าวดี และความหมายคือว่า คุณไม่สามารถเป็นคนชอบธรรมได้ด้วยตัวของตัวเอง ไม่ว่าคุณจะพยายามมากเพียงใดก็ตาม ผลก็คือ พระเจ้าจะต้องประทานความชอบธรรมของพระองค์ให้แก่เราเป็นของประทาน สิ่งที่คุณต้องทำทั้งหมดคือรับเอาความชอบธรรมของพระองค์ และความชอบธรรมนั้นก็จะเข้ามาในวิญญาณของคุณ และคุณก็จะสามารถดำเนินชีวิตตามความชอบธรรมนั้นได้

ที่พระเจ้าได้ประทานความชอบธรรมของพระองค์แก่เรานั้นเป็นความจริงที่ปลดปล่อยให้เราเป็นอิสระ นั่นหมายความว่าคุณไม่สามารถที่จะสูญเสียความชอบธรรมนั้นโดยการทำบางสิ่ง หรือการไม่ทำบางสิ่ง เพราะว่านี่เป็นของขวัญที่ถาวรจากพระเจ้า ของขวัญและการทรงเรียกของพระเจ้าที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง (โรม11:29) และเป็นบางสิ่งที่ไม่สามารถเพิ่มพูนได้ เพราะว่าเป็นสิ่งที่สมบูรณ์แบบแล้ว เนื่องจากเป็นความชอบธรรมของพระเจ้า นี่หมายความว่าคุณไม่สามารถเป็นผู้ชอบธรรมได้มากกว่าที่คุณเป็นอยู่แล้ว พระองค์ได้ทำให้คุณเป็นผู้ชอบธรรม ดังนั้นจึงไม่มีสิ่งใดหรือใครที่จะสามารถทำให้คุณไม่ชอบธรรมต่อพระพักตร์พระองค์ได้ คุณสามารถยืนต่อหน้าพระองค์ในตอนนี้และตลอดไปโดยปราศจากความละอาย เป็นความจริงที่ยอดเยี่ยมอะไรเช่นนี้!

นั่นคือข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ โรม 3:24 กล่าวว่า “แต่พระเจ้าทรงมีพระคุณให้เขาเป็นผู้ชอบธรรมโดยไม่คิดมูลค่า โดยที่พระเยซูคริสต์ทรงไถ่เขาให้พ้นบาปแล้ว” เราได้รับการประกาศให้เป็นผู้ชอบธรรมโดยพระคุณของพระองค์ เราได้รับการยกบาปโดยพระคุณของพระองค์ เราได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระจากการกล่าวโทษทั้งปวง 2 โครินธ์ 5:21 กล่าวว่า “พระเจ้าทรงทำพระองค์ผู้ทรงไม่มีบาปให้บาป เพราะเห็นแก่เรา เพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์”

พระเยซูได้รับเอาที่แห่งความบาปแทนเราและประทานความชอบธรรมแก่เรา เราจึงเป็นความชอบธรรมของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์ เราเป็นผู้ชอบธรรมเท่ากับพระเยซูและนี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำทั้งหมด “และเพื่อจะสำแดงในปัจจุบันนี้ว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ชอบธรรม และทรงให้ผู้ที่เชื่อในพระเยซูเป็นผู้ชอบธรรมด้วย” (โรม 3:26) สรรเสริญพระเจ้า!

คำอธิษฐาน

     ขอบพระคุณพระบิดาที่ทรงใส่ความชอบธรรมของพระองค์ไว้ในวิญญาณของข้าพระองค์! ข้าพระองค์ยินดีที่ได้รู้ว่าข้าพระองค์เป็นผู้ชอบธรรมจำเพาะพระพักตร์พระองค์ ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงนำข้าพระองค์เข้าไปในชีวิตใหม่ ที่ซึ่งข้าพระองค์ครอบครองและปกครองร่วมกับพระคริสต์เสมอไป ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: อิสยาห์ 53:10-11; โรม 5:17


Comments are closed