จันทร์ ที่ 25 มิถุนายน 2018
พระองค์ได้ทำทุกสิ่งเพื่อคุณแล้ว
He’s Already Done Everything For You

ส่วนพวกเราผู้ที่เชื่อแล้วก็ได้เข้าสู่การหยุดพัก ดังที่พระองค์ตรัสว่า “ตามที่เราได้ปฏิญาณด้วยความโกรธว่า พวกเขาจะไม่ได้เข้าสู่การหยุดพักของเรา” แม้ว่างานของพระองค์จะเสร็จสิ้นตั้งแต่การสร้างโลก (ฮีบรู 4:3)

     คุณรู้ไหมว่าในพระคริสต์พระเจ้าได้ทำทุกสิ่งที่พระองค์ตั้งใจทำเพื่อคุณแล้ว! ที่เหลือคือคุณต้องค้นหาให้พบเเละดำเนินชีวิตในความสว่างแห่งความรู้นี้ เราอาจจะพูดกับบางคนว่า “พระเจ้าจะรักษาคุณให้หายโรคในวันนี้” หรือ “พระเจ้าจะทำสิ่งใหม่ในชีวิตของคุณ” สิ่งเหล่านั้นสำหรับทารกฝ่ายวิญญาณในพระคริสต์

ในความเป็นจริงแล้ว พระเจ้าจะไม่รักษาคุณในวันนี้ หรือทำอะไรเพื่อคุณในวันนี้ เพราะพระองค์ได้ทำทุกสิ่งเพื่อคุณแล้วในพระเยซูคริสต์ พระองค์ได้รักษาคุณแล้วเมื่อพระองค์ถูกตรึงบนกางเขน แต่คุณอาจแย้งว่า “เมื่อวานนี้ผมรู้สึกเจ็บหน้าอกมาก ผมอธิษฐานแล้วพระเจ้าก็รักษาผมให้หาย” พระองค์ไม่ได้รักษาคุณเมื่อวานนี้ เพียงแต่คุณได้ใช้ประโยชน์ในสิ่งที่พระองค์ได้ทำเพื่อคุณโดยทางพระคริสต์ เมื่อกว่า 2,000 ปีมาแล้ว คุณได้เชื่อมโยงกับสิ่งที่พระองค์ได้ทำเพื่อคุณแล้ว

พระเจ้าไม่ได้ทำงานเพื่อคุณ ในสวรรค์พระองค์ทรงประทับนั่ง รอคอยให้ศัตรูของพระองค์กลายเป็นแท่นรองพระบาท พระคัมภีร์ได้กล่าวไว้เช่นนั้น โรงได้เสร็จการงานของพระองค์ และวันนี้พระองค์ได้หยุดพัก พระเยซูได้ปรับอะไรบนไม้กางเขนก่อนที่พระองค์จะสิ้นพระชนม์? “สำเร็จแล้ว” (ยอห์น 19:30) พระองค์ได้ทำทุกสิ่งที่จำเป็นเพื่อช่วยคุณให้หลุดพ้นจากเหตุการณ์ต่างๆและนำคุณเข้าสู่สง่าราศี พระองค์ได้ทำทุกสิ่งเพื่อยุติการทนทุกข์ทั้งหมดของมนุษย์ชาติ

ไม่ว่าขณะนี้คุณกำลังเผชิญกับอะไรก็ตาม พระเยซูคริสต์ได้ทำทุกสิ่งเพื่อคุณแล้ว หยุดที่จะอธิษฐานและคาดหวังว่าพระเจ้าจะทำอะไรบางอย่างเพื่อคุณ เพื่อนำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการให้เกิดขึ้น อำนาจในการเปลี่ยนแปลงอยู่ในตัวคุณแล้ว พระเยซูได้ตรัสใน มัทธิว 17:20 “พระเยซูตรัสตอบว่า “เพราะว่าพวกท่านมีความเชื่อน้อย เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่า ถ้าพวกท่านมีความเชื่อเท่าเมล็ดมัสตาร์ดเมล็ดหนึ่ง พวกท่านจะสั่งภูเขานี้ว่า ‘จงเคลื่อนจากที่นี่ไปที่นู่นมันก็จะเคลื่อนไป’ และสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้สำหรับพวกท่านจะไม่มีเลย”

ดังนั้น ด้วยถ้อยคำของพระเจ้าที่อยู่ที่ริมฝีปากของคุณ และด้วยฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่คุณจัดการไม่ได้

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

     ถ้อยคำของพระเจ้าเป็นตะเกียงสำหรับเท้าของข้าพเจ้า และเป็นความสว่างส่องทางให้ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าดำเนินชีวิตโดยตระหนักว่าทุกสิ่งเป็นของข้าพเจ้า และไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้สำหรับข้าพเจ้า เป็นสง่าราศีอย่างยิ่งที่ได้รู้ว่าข้าพเจ้ามีพระบิดาที่รัก ผู้ทรงประทานทุกสิ่งที่ข้าพเจ้าต้องการในชีวิตและในการดำเนินในทางของพระเจ้า ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม: สดุดี 119:130; สดุดี 23:1-3; กิจการ 20:32


Comments are closed