ศุกร์ที่ 12 เมษายน 2013

พระองค์แปลความล้ำลึก
He Interpretes Mysteries

“พระเจ้าทรงชอบพระทัยที่จะสำแดงให้ธรรมิกชนเหล่านั้นรู้ว่า ในหมู่คนต่างชาตินั้นอะไรเป็นความมั่งคั่งแห่งข้อล้ำลึกนี้ คือที่พระคริสต์ทรงสถิตในท่านอันเป็นที่หวังแห่งศักดิ์ศรี” (โคโลสี 1:27)

ส่วนหนึ่งในการรับใช้ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเราก็คือการเปิดเผยความล้ำลึกของอาณาจักรของพระเจ้าแก่เรา ลูกา 8:10 กล่าวว่า “ข้อความลึกลับแห่งแผ่นดินของพระเจ้าทรงโปรดให้ท่านทั้งหลายรู้ได้ แต่สำหรับคนอื่นนั้นได้ให้เป็นคำอุปมา เพื่อเมื่อเขาดูก็ไม่เห็น และเมื่อเขาได้ยินก็ไม่เข้าใจ” โดยการบังเกิดใหม่ คุณเป็นคนที่พระเจ้าทรงเลือก เลือกเป็นพิเศษที่จะรู้ถึงความล้ำลึกของอาณาจักร คุณไม่ต้องเดินในความมืดหรือความไม่รู้เกี่ยวกับมรดกของคุณ สิทธิ ประโยชน์ และโอกาสในพระเยซูคริสต์อีกต่อไป
พระคัมภีร์กล่าวว่า “เราทั้งหลายไม่ได้รับวิญญาณของโลก แต่ได้รับพระวิญญาณซึ่งมาจากพระเจ้า เพื่อเราทั้งหลายจะได้รู้ถึงสิ่งต่างๆ ที่พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานแก่เรา” (1 โครินธ์ 2:12) พระวิญญาณบริสุทธิ์คือแสงสว่างของคุณ พระองค์นำคุณผ่านทางพระคำ ในหนทางที่คุณควรจะเดินไป พระองค์มาเพื่อสอนคุณในทุกสิ่งและเปิดเผยถึงมรดกของคุณแก่คุณ ยอห์น 16:13 กล่าวว่า “เมื่อพระวิญญาณแห่งความจริงจะเสด็จมาแล้ว พระองค์จะนำท่านทั้งหลายไปสู่ความจริงทั้งมวล เพราะพระองค์จะไม่ตรัสโดยพลการ แต่พระองค์จะตรัสสิ่งที่พระองค์ทรงได้ยิน และพระองค์จะทรงแจ้งให้ท่านทั้งหลายรู้ถึงสิ่งเหล่านั้นที่จะเกิดขึ้น”
นี่หมายความว่าไม่มีความมืดสำหรับคุณอีกต่อไป ไม่มีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับอนาคต ชีวิตไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งที่ลึกลับอีกต่อไป ผู้เขียนสดุดีกล่าวว่า “พระองค์ทรงสำแดงวิถีแห่งชีวิตแก่ข้าพระองค์ ต่อพระพักตร์พระองค์มีความชื่นบานอย่างเปี่ยมล้น ในพระหัตถ์ขวาของพระองค์มีความเพลิดเพลินอยู่เป็นนิตย์” (สดุดี 16:11) โดยตัวคุณเอง คุณไม่สามารถรู้หนทางแห่งชีวิตที่นำความสำเร็จและชัยชนะ แต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงทราบ พระองค์มาเพื่อนำคุณไปในทางนั้น พระองค์ทรงรู้ว่าจะนำคุณผ่านหนทางชีวิตและทำให้คุณประสบความสำเร็จได้อย่างไร
ให้พระองค์นำทางของคุณในวันนี้! พระองค์คือพระวิญญาณแห่งสติปัญญาและการเปิดเผย ผู้ซึ่งนำคุณเข้าสู่ความล้ำลึกและเคล็ดลับทั้งหมดของความสำเร็จ

คำอธิษฐาน
ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ทำให้ข้าพระองค์เห็นความจริง ขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระวิญญาณแห่งสติปัญญาและการสำแดง ผู้ซึ่งเปิดเผยกับข้าพระองค์ถึงความล้ำลึกแห่งอาณาจักร ในขณะที่ข้าพระองค์สามัคคีธรรมกับพระองค์ในวันนี้ ข้าพระองค์ได้รับความคิด และคำปรึกษาของพระเจ้า และข้าพระองค์ได้รับการเปลี่ยนแปลง ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 โครินธ์ 4:1; 1 โครินธ์ 2:9-10


Comments are closed