วันอังคารที่ 14 มกราคม   2020   

พระองค์เลี้ยงดูและทะนุถนอมคุณ
He Nourishes And Cherishes You

เพราะว่าไม่มีใครเกลียดชังกายของตนเอง มีแต่เลี้ยงดูและทะนุถนอม เหมือนที่พระคริสต์ทรงทำแก่คริสตจักร (เอเฟซัส 5:29)

ในยอห์น 10:11 และ 14 พระเยซูเจ้ากล่าวว่า เรา​เป็น​ผู้​เลี้ยง​ที่​ดี...” คำภาษากรีกสำหรับคำว่า “ผู้เลี้ยง” คือคำว่า “พัวเมน” (poimen) ซึ่งแปลว่า “ศิษยาภิบาล” นั่นคือผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกให้เลี้ยงดู ปกป้อง และดูแลฝูงแกะด้วยความระมัดระวัง นี่คือสิ่งที่พระเยซูทำต่อคริสตจักร นั่นคือพระองค์เลี้ยงดูและทะนุถนอมคริสตจักร อัครทูตเปาโลบอกสิ่งนี้เป็นนัยในการเตือนสติที่ได้รับการดลใจจากพระวิญญาณในข้อพระคัมภีร์หลักของเรา

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเลี้ยงดูคริสตจักรอย่างไร? พระองค์ทำผ่านพันธกิจของพระคำ! สิ่งนี้ทำให้ระลึกถึงบางสิ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับฉันในขณะที่อธิษฐานเมื่อหลายปีก่อน พระองค์พูดว่า “จงให้อาหารแก่แกะของเรา” ในขณะที่ฉันยังไตร่ตรองข้อความนั้นอยู่ พระองค์ก็พูดอีกครั้ง ในตอนนี้น้ำตาไหลพรั่งพรูออกมาจากตาของฉัน เพราะฉันรู้ว่าพระองค์หมายถึงอะไร พระองค์ต้องการให้ฉันสอนพระคำ และฉันก็ทำแบบนี้นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

สิ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับฉันในตอนนั้นคล้ายคลึงกับการเผชิญหน้าของพระองค์กับเปโตรใน ยอห์น 21:17 หลังจากที่ถามเปโตรสามครั้งติดต่อกันว่า เจ้ารักเราหรือ?” และเปโตรตอบว่าใช่ พระองค์พูดกับเขาว่า จงเลี้ยงแกะของเรา” พระองค์กำลังบอกเปโตรให้เลี้ยงดูพวกเขาด้วยพระคำ พระคำเป็นอาหารสำหรับวิญญาณ และทุกคนที่กล้าที่จะเชื่อและรับพระคำนั้นได้รับการบำรุงเลี้ยง เสริมสร้าง และค้ำจุนในชีวิตแห่งชัยชนะ ในกิจการ 20:32 พระวิญญาณเขียนไว้ว่า บัดนี้​ข้าพ​เจ้า​ฝาก​ท่าน​ไว้​กับ​พระ​เจ้า​และ​กับ​คำ​แห่ง​พระ​คุณ​ของ​พระ​องค์​ซึ่ง​สามา​รถ​ก่อ​สร้าง​ท่าน​ขึ้น​ได้​และ​ให้​ท่าน​มี​มร​ดก​ด้วย​กัน​กับ​บรร​ดา​ธรร​มิก​ชน

คริสตจักรมีความสำคัญอย่างมากต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า พระคัมภีร์กล่าวว่า เพราะ​ว่า​เรา​เป็น​อวัยวะ​ของ​พระ​กาย​ของ​พระ​องค์ (เอเฟซัส 5:30) เราเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ และผ่านทางพันธกิจของพระคำ พระองค์ทรงค้ำจุน ให้กำลัง เสริมกำลัง และเตรียมเราให้พร้อมสำหรับการเสด็จกลับมาในไม่ช้าของพระองค์ เพื่อ​จะ​ทำ​ให้​คริสต​จักร​บริ​สุทธิ์​โดย​การ​ชำระ​ด้วย​น้ำ​และ​พระ​วจนะ เพื่อ​พระ​องค์​จะ​ได้​คริสต​จักร​ที่​มี​ศักดิ์​ศรี ไม่​มี​ด่าง​พร้อย ริ้ว​รอย หรือ​มล​ทิน​ใดๆ เลย แต่​บริ​สุทธิ์​ปราศ​จาก​ตำ​หนิ” (เอเฟซัส 5:26-27)

แม้ในขณะนี้องค์พระผู้เป็นเจ้าก็กำลังบำรุงเลี้ยงคุณขณะที่คุณศึกษาบทเฝ้าเดี่ยวนี้ พระองค์กำลังทำอะไรบางอย่างกับวิญญาณมนุษย์ของคุณ นั่นคือพระองค์กำลังเติมพลังและให้ชีวิตแก่คุณเรื่อยๆ เพราะว่าพระองค์ทรงทะนุถนอมคุณ ฮาเลลูยา!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

พระบิดาที่รัก ขอบพระคุณสำหรับพระคำของพระองค์ที่เสริมสร้างฉันและวางฉันไว้ในเส้นทางที่ถูกต้องในชีวิต ฉันทุ่มเทตนเองให้แก่พันธกิจของพระคำอย่างสมบูรณ์ในการศึกษาและใคร่ครวญ ดังนั้นจึงได้รับการบำรุงเลี้ยง เสริมสร้าง พัฒนา และค้ำจุนในชีวิตแห่งชัยชนะ ฉันเดินในสุขภาพของพระเจ้า ความเจริญรุ่งเรือง และเพลิดเพลินกับการเพิ่มพูนอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในทุกด้านของชีวิต ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม:กิจการ 20:32; เอเสเคียล 34:14-15


Comments are closed