เสาร์ ที่ 24 ตุลาคม 2015

พระองค์เป็นผู้ทำลายขีดจำกัด!
He’s The Limit-breaker!

“พระเยซูทอดพระเนตรดูพวกสาวก และตรัสว่า “ฝ่ายมนุษย์ก็เหลือกำลังที่จะทำได้ แต่พระเจ้าทรงกระทำให้สำเร็จได้ทุกสิ่ง”” (มัทธิว 19:26)

    เป็นสิ่งสำคัญที่คุณจะรู้ และฉวยโอกาสของการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของคุณในฐานะคริสเตียน โดยปราศจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ ทั้งหมดที่คุณสามารถทำได้คือสิ่งที่มนุษย์สามารถทำได้ พูดอีกนัยหนึ่งคือ คุณมีขีดจำกัด โดยพระองค์ ทุกสิ่งเป็นไปได้! ความเป็นไปได้ของคุณไม่มีขีดจำกัด เพราะว่าคุณมีเพียงพอในความเพียงพอของพระองค์

เมื่อพระคำกล่าวว่า “พระเจ้าทรงกระทำให้สำเร็จได้ทุกสิ่ง” ไม่จำเป็นว่าจะบอกเราว่าพระเจ้าสามารถทำได้ทุกสิ่ง นั่นไม่ใช่ข่าว ถ้ามีพระเจ้าในสวรรค์ พระองค์ก็จะต้องมีฤทธิ์เดชสูงสุดและสามารถทำได้ทุกสิ่ง นั่นเป็นสิ่งที่สามารถคาดหวังได้ ดังนั้นเมื่อพระคำกล่าวว่าพระเจ้าทรงกระทำให้สำเร็จได้ทุกสิ่ง นั่นกำลังหมายถึงผู้ที่อยู่กับคุณหรืออยู่ภายในคุณ ถ้าพระเจ้าอยู่กับคุณ ทุกสิ่งเป็นไปได้

โดยการได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ คุณเป็นชายหรือหญิงที่พระเจ้าทรงสถิตอยู่ภายใน ดังนั้นไม่มีอะไรทำอันตรายคุณได้ ด้วยความสามารถและความเป็นไปได้ที่ไม่มีขีดจำกัด ความตระหนักถึงสิ่งนี้ได้ดลใจให้เปาโลกล่าวว่า “ข้าพเจ้าผจญทุกสิ่งได้ โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้า” (ฟีลิปปี 4:13) โดยการมีแนวความคิด “ข้าพเจ้าสามารถทำได้” คุณอาจดูเหมือนว่าเล็กน้อย แต่ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ คุณใหญ่ยิ่งกว่าโลกนี้! จงปฏิเสธที่จะมีขีดจำกัดในสิ่งใดก็ตาม รวมทั้งเงินทอง พระคำไม่ได้กล่าวว่า “ด้วยเงินทองทุกสิ่งเป็นไปได้” แต่กล่าวว่า “โดยพระเจ้า…”

พระองค์ทรงอยู่ภายในคุณหรือไม่? นั่นคือสิ่งที่สำคัญ! ถ้าคุณยอมจำนนต่อพระวิญญาณและติดตามสติปัญญาและการทรงนำของพระองค์ คุณจะไม่มีทางเดินในปัญหา เพียงลำพัง หรือหมดหวังในชีวิต นึกถึงประสบการณ์ของเปโตรและยอห์นที่ประตูพระวิหารที่เรียกว่าประตูงาม เขาได้พูดกับชายที่เป็นง่อยว่า “…เงินและทองเราไม่มี แต่ที่เรามีอยู่เราให้ท่าน…” (กิจการ 3:6) เปโตรรู้ว่าเขาไม่มีขีดจำกัด เขารู้ว่าเขาต้องทำบางอย่างที่ยิ่งใหญ่กว่าเงินทอง!

อย่าวัดชีวิตของคุณด้วยเงินทองหรือตัววัดของโลกนี้ ผู้ที่สถิตอยู่ภายในคุณทำให้ทุกสิ่งเป็นไปได้สำหรับคุณ พระองค์คือผู้ทำลายขีดจำกัด

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ข้าพเจ้าสามารถทำทุกสิ่งได้โดยพระคริสต์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้า! ข้าพเจ้าได้รับฤทธิ์เดชจากเบื้องบน เพื่อมีชัยชนะและปกครองในโลกนี้ในฐานะกษัตริย์ ข้าพเจ้าเป็นมากกว่าผู้พิชิต เพราะว่าผู้ที่อยู่ภายในข้าพเจ้ายิ่งใหญ่กว่าผู้นั้นที่อยู่ในโลกนี้! ชีวิตของข้าพเจ้าอยู่เพื่อพระสิริของพระเจ้า!

ศึกษาเพิ่มเติม: เอเฟซัส 3:20; มาระโก 9:23


Comments are closed