วันเสาร์ที่ 20 เมษายน

พระองค์เป็นค่าไถ่ของคุณ
HE’S YOUR RANSOM

“สิ่งทั้งหมดนี้เกิดจากพระเจ้า ผู้ทรงให้เราคืนดีกับพระองค์โดยทางพระเยซูคริสต์ และประทานพันธกิจในเรื่องการคืนดีนี้แก่เรา” (2 โครินธ์ 5:18)

     ส่วนที่ขีดเส้นใต้ของพระคัมภีร์ข้างบนแสดงให้เห็นว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้รับผิดชอบในการทำให้เราคืนดีกับพระองค์ พระองค์ทรงเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังทุกสิ่งที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงทำให้สำเร็จเพื่อเรา ที่จริงแล้วพระองค์เองเป็นผู้ทำสิ่งนี้ เราเห็นว่าใน 2 โครินธ์ 5:19 กล่าวว่า “คือพระเจ้าทรงให้โลกนี้คืนดีกับพระองค์โดยพระคริสต์…”

พระเจ้าไม่ใช่แค่ทรงรักเรามากและส่งพระเยซูมาเท่านั้น แต่จริงๆแล้วพระองค์ทำทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับความรอดของมนุษย์ด้วยตัวของพระองค์เอง พระองค์อยู่ในพระคริสต์ ทำให้โลกคืนดีกับพระองค์เอง โดยไม่นับการล่วงละเมิดของพวกเขา ฮาเลลูยา! พระองค์รับผิดชอบและจ่ายค่าปรับทั้งหมดสำหรับความบาปของคุณ พระองค์ไม่ได้โกรธคุณเลย

แม้ว่าคุณจะมีปัญหากับบางสิ่งที่คุณทำผิดเอง พระองค์ก็มีหน้าที่ที่จะช่วยคุณให้รอด ช่วยคุณออกมาจากปัญหาใดๆ ด้วยเหตุผลเดียว นั่นคือเพราะว่าคุณมีพระเยซูคริสต์เป็นค่าไถ่!

นี่คือเหตุผลที่การกำเนิดของพระเยซูมีความสำคัญกับเรามาก พระองค์เกิดมาเพื่อดำเนินชีวิต ตาย และประทานชีวิตของพระองค์เป็นค่าไถ่สำหรับหลายๆ คน “เพราะว่าบุตรมนุษย์ไม่ได้มาเพื่อรับการปรนนิบัติ แต่มาเพื่อจะปรนนิบัติคนอื่น และให้ชีวิตของท่านเป็นค่าไถ่คนจำนวนมาก” (มาระโก 10:45)

พระคัมภีร์กล่าวว่า ในพระคริสต์ พระเจ้าทรงเลือกเราตั้งแต่ก่อนทรงสร้างโลก เพื่อให้เราบริสุทธิ์และปราศจากตำหนิในสายพระเนตรของพระองค์ (เอเฟซัส 1:4) คุณบริสุทธิ์และปราศจากตำหนิต่อพระบิดา เพราะพระคริสต์ทรงเป็นค่าไถ่ของคุณ! พระองค์รับผิดชอบต่อความผิดของคุณ นี่คือข้อความของข่าวประเสริฐ!

ไม่น่าแปลกใจที่พระองค์ทรงเรียกเราว่าคนชอบธรรมของพระองค์ คนที่ได้รับการพิสูจน์ว่าชอบธรรมของพระองค์ หมายความว่าเราไม่สามารถถูกฟ้องร้องเรื่องความบาปได้อีก เพราะเราไม่เพียงแต่ชอบธรรมเท่านั้น แต่เรายังกลายเป็นความชอบธรรมของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์ด้วย 2 โครินธ์ 5:21 กล่าวว่า “พระเจ้าทรงทำพระองค์ผู้ทรงไม่มีบาปให้บาป เพราะเห็นแก่เรา เพื่อเราจะได้เป็นความชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์”

คำอธิษฐาน

     พระบิดาที่รัก ขอบพระคุณที่สำแดงความรักของพระองค์ผ่านการเสียสละของพระเยซูเพื่อข้าพระองค์ ซึ่งทำให้ข้าพระองค์ถูกนำเสนอต่อพระองค์โดยปราศจากความผิด บริสุทธิ์ และไร้ตำหนิ ขอให้พระนามของพระองค์ได้รับการสรรเสริญตลอดไป!

ศึกษาเพิ่มเติม: 2 โครินธ์ 5:19; โคโลสี 1: 21-22; ยอห์น 1:29


Comments are closed