ศุกร์ ที่ 27 กรกฎาคม 2018
พระองค์เปิดความเข้าใจของคุณ
He Opens Your Understanding

“แล้วพระองค์ทรงช่วยให้ใจของพวกเขาสว่างเพื่อจะได้เข้าใจพระคัมภีร์” (ลูกา 24:45)

     พระคัมภีร์กล่าวใน ยอห์น 20:21-22 “พระเยซูตรัสกับเขาอีกว่า “สันติสุขจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลาย พระบิดาทรงใช้เรามาอย่างไร เราก็ใช้พวกท่านไปอย่างนั้น” เมื่อพระองค์ตรัสอย่างนั้นแล้วจึงทรงระบายลมหายใจเหนือพวกเขาและตรัสกับเขาว่า “จงรับพระวิญญาณบริสุทธิ์เถิด” นี่เป็นเหตุการณ์ตอนเดียวกันกับที่ลูกาได้บันทึกในพระคัมภีร์ตอนต้นของบทนี้ แต่เขาไม่ได้เป็นผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ดังกล่าวเมื่อพระเยซูอยู่กับเหล่าสาวก แต่ยอห์นเป็นผู้อยู่ในเหตุการณ์และได้บอกเล่าตามที่เกิดขึ้นจริงว่าเป็นอย่างไร

ดังนั้นพระเยซูเปิดความเข้าใจของเหล่าสาวกอย่างไร? ไม่มีคำบอกเล่าว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับพวกเขาภายนอกเมื่อ “….จึงระบายลมหายใจเหนือพวกเขา และตรัสกับเขาว่า ‘จงรับพระวิญญาณบริสุทธิ์เถิด” (ยอห์น 20:22) ดังนั้นลูการู้ได้อย่างไรว่าการระบายลมหายใจของพระเยซูเหนือพวกส่วกเป็นการเปิดความเข้าใจของพวกเขา?

โยบ 32:8 (ฉบับASV) กล่าวว่า “แต่วิญญาณที่อยู่ในมนุษย์และลมหายใจขององค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ทำให้เขาเข้าใจ” แต่ข้อเดียวกันในฉบับKJV กล่าวว่า” แต่วิญญาณที่อยู่ในมนุษย์และการดลใจขององค์ผู้ทรงมหิทธฤทธิ์ทำให้เขาเข้าใจ” คำแปล”การดลใจ” หมายถึง”ลมหายใจ” ลมหายใจขององค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ให้ความเข้าใจ

เมื่อลูกาได้รับคำบอกเล่าว่าพระเยซูระบายลมหายใจเหนือเหล่าสาวกและทำให้พวกเขาเข้าใจพระคัมภีร์ เขารู้ทันทีว่าความเข้าใจนั้นมาจากไหน พระเยซูคริสต์ได้สำแดงความสามารถของพระองค์ในบางครั้งในการประทานความเข้าใจ เหมือนที่บางครั้งพระองค์ประทานความรู้ จำไว้ว่าพระองค์ประกอบด้วยสติปัญญาและความรู้ทั้งสิ้น “ซึ่งคลังสติปัญญาและความรู้ทุกอย่างซ่อนอยู่ในพระองค์” (โคโลสี 2:3)

บางทีคุณอาจต้องการสติปัญญาเพื่อเข้าถึงความลึกลับและเคล็ดลับบางอย่าง เคล็ดลับเกี่ยวกับงานของคุณ การเรียนของคุณ หรือเคล็ดลับเจาะจงบางอย่าง คุณสามารถวางใจในพระองค์

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

     ข้าพเจ้ารู้อยู่เสมอว่าควรทำอะไร เพราะว่าข้าพเจ้ารับอิทธิพลและการควบคุมโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ และโดยพระคำพระเจ้า ข้าพเจ้าไวต่อการทรงนำของพระวิญญาณและการประยุกต์ใช้พระคำ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงมีปัญญาเข้าถึงความลึกลับและเคล็ดลับต่างๆ ข้าพเจ้าเต็มด้วยความรู้ถึงน้ำพระทัยพระเจ้าในสติปัญญาทั้งปวงและในความเข้าใจฝ่ายวิญญาณ สง่าราศีจงมีแด่พระเจ้า!

ศึกษาเพิ่มเติม: สดุดี 16:7; เอเฟซัส 1:17-18; โคโลสี 1:9-10


Comments are closed