อังคาร ที่ 30 มิถุนายน 2015

พระองค์สามารถเปลี่ยนพระทัยพระองค์ได้!
He Can Change His Mind!

“แล้วพระเจ้าจึงทรงกลับพระทัย มิได้ทรงทำอันตรายอย่างที่พระองค์ทรงดำริว่าจะกระทำแก่ประชากรของพระองค์” (อพยพ 32:14)

    พระคัมภีร์บอกถึงเรื่องราวใน 2 พงศ์กษัตริย์ 20 เกี่ยวกับกษัตริย์เฮเซคียาห์ พระองค์ป่วยใกล้จะตาย และพระเจ้าได้ทรงใช้ผู้เผยพระวจนะอิสยาห์ไปบอกพระองค์ว่าพระองค์จะตาย เมื่อได้ยินข่าวนั้น พระองค์ได้หันพระพักตร์ของพระองค์เข้าหากำแพงและอธิษฐาน ทรงร้องไห้อย่างหนัก พระเจ้าตรัสกับอิสยาห์ และเขาได้กลับไปหากษัตริย์และบอกพระองค์ว่าพระเจ้าทรงได้ยินคำอธิษฐานของพระองค์ และได้ทรงเพิ่มชีวิตให้กับพระองค์อีกสิบห้าปี คุณอาจสงสัยว่า “พระเจ้าทรงเปลี่ยนพระทัยของพระองค์หรือ?

เรื่องราวนี้ไม่ได้กำลังแนะนำว่าพระเจ้าทรงตัดสินใจที่จะย่นอายุขัยของเฮเซคียาห์ เขาจะต้องตายบนพื้นฐานของความชอบธรรมของพระเจ้าและพระบัญญัติของพระองค์ เฮเซอียาห์ได้ทำบางอย่างที่ผิดพลาด และพระเจ้าได้ส่งผู้เผยพระวจนะมาบอกว่าพระองค์จะต้องตาย เพราะว่าพระบัญญัติของพระคัมภีร์เดิมบอกว่าวิญญาณที่ทำบาปจะต้องตาย (เอเสเคียล 18:4) อย่างไรก็ตามกษัตริย์ได้กลับใจใหม่และเปลี่ยนการดำเนินชีวิต จึงเป็นการที่ไม่ชอบธรรมสำหรับพระเจ้าที่จะดำเนินการตามการตัดสินนั้น ซึ่งได้วางอยู่บนสภาพการดำเนินชีวิตก่อนหน้านั้น ดังนั้นพระเจ้าจึงได้เปลี่ยนพระทัยของพระองค์

นี่ไม่ได้หมายความว่าพระองค์ได้เปลี่ยนมาตรฐานของพระองค์ แต่ถ้าพระองค์ลงโทษคนที่กลับใจใหม่แล้ว มันจะกลายเป็นการไม่สอดคล้องกับพระลักษณะของพระองค์ ทุกคนที่ทำบาปต้องถูกลงโทษตามที่พระคัมภีร์กล่าวไว้ แต่โดยผ่านทางความรอดในพระเยซูคริสต์ การกลับใจใหม่จึงสามารถเป็นไปได้

ในกรณีที่คุณอยู่ในสถานการณ์หนึ่ง และคุณต้องการให้พระเจ้าเปลี่ยนพระทัยของพระองค์ คุณจะต้องเปลี่ยนก่อน ถ้าคุณเปลี่ยนสภาพของคุณ วิธีในการทำสิ่งต่างๆ ของคุณ พระเจ้าจึงจะทรงเปลี่ยนการตอบสนองของพระองค์กับคุณโดยที่สอดคล้องตามพระลักษณะของพระองค์ พระคัมภีร์กล่าวว่าพระองค์ประทานพระคุณมากขึ้นอีก! เดินในแสงสว่างของพระองค์และในพระคุณของพระองค์ และคุณจะพบว่าความโปรดปรานของพระเจ้าสามารถทวีคูณขึ้นในชีวิตของคุณอย่างต่อเนื่อง เมื่อคุณเดินกับพระองค์ ทำให้พระองค์พอพระทัย

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงส่องสว่างในใจของข้าพระองค์ด้วยการเปิดเผยในพระคำของพระองค์ในวันนี้ ข้าพระองค์เชื่อมต่อกับพระวิญญาณ รู้จักและเดินอยู่ในน้ำพระทัยอันสมบูรณ์ของพระองค์ที่มีสำหรับข้าพระองค์ โดยผ่านทางพระวิญญาณของพระองค์ ข้าพระองค์ดำเนินชีวิตอย่างสมควรต่อพระองค์ในความพอพระทัยอย่างเกิดผลในการดีทุกอย่าง และเพิ่มพูนในความรู้ถึงพระคำของพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: อาโมส 7:1-6


Comments are closed