พฤหัสบดี ที่ 2 สิงหาคม 2018
พระองค์สามารถประทานความรู้ในเรื่องชีวิตประจำวันแก่คุณได้
HE CAN GRANT YOU KNOWLEDGE OF EVERYDAY EVENTS

แต่องค์ผู้ช่วย คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งพระบิดาจะทรงใช้มาในนามของเรานั้น จะทรงสอนพวกท่านทุกสิ่ง และจะทำให้ระลึกถึงทุกสิ่งที่เรากล่าวกับท่านแล้ว (ยอห์น 14:26)

     บางสิ่งที่สวยงามที่พระวิญญาณของพระเจ้าทรงกระทำในชีวิตของเรา นอกเหนือจากการถ่ายเทข้อมูลฝ่ายวิญญาณให้แก่วิญญาณของเรา ก็คือพระองค์สามารถทำให้เรามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของชีวิตประจำวันด้วย 1 โครินธ์ 12:8 กล่าวว่า “พระเจ้าประทาน โดยทางพระวิญญาณ ให้คนหนึ่งมีถ้อยคำของปัญญา และให้อีกคนหนึ่งมีถ้อยคำของความรู้ โดยพระวิญญาณองค์เดียวกัน”

ความรู้ซึ่งอยู่ในข้อพระคัมภีร์ข้างบน ในภาษากรีกคือคำว่า “โนซิส” (gnosis) ซึ่งคือความรู้ที่อยู่บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ หรือกิจกรรมทางสติปัญญา พระเจ้าสามารถทำให้คุณมีความเชี่ยวชาญทางด้านความคิด พระองค์สามารถถ่ายเทความรู้ที่เข้าใจยาก หรือความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีพื้นฐานบนความเฉลียวฉลาดทางวิทยาศาสตร์ได้ นี่คือบางสิ่งที่เราจำเป็นต้องรับรู้มากขึ้นในฐานะลูกของพระเจ้า

เราจำเป็นต้องรับรู้มากขึ้นว่าพระวิญญาณของพระเจ้า คือพระวิญญาณแห่งความรู้ พระองค์ทรงรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง พระเยซูคริสต์ทรงเป็นศูนย์รวมของสติปัญญาและความรู้ทั้งหมด (โคโลสี 2:3) และพระองค์ทรงสร้างทุกสิ่ง ทั้งพืช สัตว์ ซึ่งก็คือทุกสิ่งทุกอย่างในโลก (โคโลสี 1:16) ดังนั้นพระองค์จึงสามารถสอนคุณเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ได้

โลกนี้กำลังมองหาคำตอบ และพระเจ้าทรงต้องการให้ลูกของพระองค์เป็นผู้จัดเตรียมคำตอบให้แก่ปัญหาของโลกนี้ พระองค์สามารถประทานความเข้าใจที่เหนือธรรมชาติเกี่ยวกับอาชีพของคุณได้ คุณสามารถอธิษฐานอยู่ในห้องเล็ก ๆ ของคุณ และได้รับการถ่ายเทความรู้ ซึ่งจะเป็นคำตอบที่โลกกำลังรอคอยอยู่ คุณจะพบว่าคุณสามารถอธิบายเรื่องของธรรมชาติ ผ่านทางความรู้ที่ได้ถูกถ่ายเทให้กับคุณ ผ่านทางพระวิญญาณของพระเจ้า คุณสามารถได้รับความคิดจากพระองค์ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงโลกของคุณ ทั้งหมดที่คุณจำเป็นต้องทำก็คือทำให้ตัวเองพร้อมที่จะให้พระองค์ทำงานร่วมกับคุณ

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

     พระบิดาที่รัก ฉันรับรู้ถึงพันธกิจของพระวิญญาณผู้ทรงล้ำค่าในชีวิตของฉัน ผู้ที่ทำให้ฉันเข้าใจในความล้ำลึก และความลับต่าง ๆ ผู้ซึ่งเปิดเผยและถ่ายเทความรู้ของสิ่งที่เต็มไปด้วยสติปัญขญาให้แก่วิญญาณของฉัน ฉันได้รับการสอนจากพระองค์ ดังนั้นฉันจึงรู้ทุกสิ่ง ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 ทิโมธี 4:15; สุภาษิต 8:12


Comments are closed