ศุกร์ ที่ 27 เมษายน 2018

พระองค์สัมผัสกับวิญญาณของคุณ
He Relates With Your Spirit

“พระเจ้าเป็นพระวิญญาณ และคนที่นมัสการพระองค์จะต้องนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริง” (ยอห์น 4:24)

    พระเจ้าสัมพันธ์กับวิญญาณของคุณ ไม่ใช่กับความคิดหรือกับร่างกายของคุณ เมื่อพระองค์ตรัสกับคุณ พระองค์ตรัสกับวิญญาณของคุณ วิญญาณของคุณรู้เมื่อพระเจ้าตรัสและรู้ว่าพระองค์ตรัสอะไร เพราะวิญญาณของคุณรู้จักพระเจ้า ธรรมชาติของพระองค์อยู่ในวิญญาณของคุณ และแสงสว่างของพระองค์ก็อยู่ที่นั้นด้วยเช่นกัน “มโนธรรมของมนุษย์เป็นประทีปของพระยาห์เวห์ ส่องดูทุกส่วนภายในเขา” (สุภาษิต 20:27)

วิญญาณของคุณสร้างให้รู้จักเสียงของพระเจ้า พระเจ้าอาจจะไม่พูดภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส โปรตุเกส หรือภาษาอื่นใดของมนุษย์บนโลกนี้ เมื่อพระองค์พูดกับคุณ แต่คุณจะได้ยินสียงของพระองค์ในวิญญาณของคุณในภาษาที่คุณสามารถเข้าใจ พระองค์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสาร ถ้าหากคุณยังไม่เคยได้ยินพระองค์ น่าจะเป็นเพราะคุณไม่ได้ฟังเสียงพระเจ้าด้วยวิญญาณของคุณ หรือคุณยังไม่ได้ฝึกตัวเองที่จะตอบสนองต่อพระองค์

พระเจ้าและพระคำของพระองค์เป็นหนึ่งเดียวกัน พระองค์พูดกับคุณจากพระวจนะ ทุกสิ่งที่พระองค์พูดจะสอดคล้องกับพระวจนะของพระองค์ ดังนั้น ยิ่งคุณศึกษาพระวจนะของพระองค์มากเท่าใด คุณจะยิ่งคุ้นเคยกับเสียงของพระองค์มากเท่านั้น และคุณจะสามารถตอบสนองต่อพระองค์เมื่อพระองค์พูดกับคุณ

เนื่องจากพระเจ้าสัมพันธ์กับวิญญาณของคุณ การตอบสนองของคุณต่อพระองค์และต่อสถานการณ์แวดล้อมจะต้องมาจากวิญญาณของคุณ ความเชื่อคือการตอบสนองของวิญญาณมนุษย์ที่มีต่อพระวจนะของพระเจ้า คุณต้องมองเห็นตัวเองจากมุมมองของพระวจนะพระเจ้า ตอบสนองต่อสถานการณ์แวดล้อม ตีความหมายและจัดการกับเรื่องต่างๆตามพระวจนะของพระเจ้า

คำอธิษฐาน

    พระบิดาที่รัก ข้าพระองค์ขอบคุณสำหรับความสามารถที่จะได้ยินและจำได้ว่าเป็นเสียงของพระองค์ ข้าพระองค์ดำเนินตามพระวิญญาณ ไม่ดำเนินตามเนื้อหนัง วิญญาณของข้าพระองค์ได้รับการฝึกฝนและรับพลังจากพระคำของพระองค์ เพื่อจะสังเกตเสียงของพระองค์ เมื่อพระองค์นำข้าพระองค์เข้าในศักดิ์ศรีและในความชอบธรรม ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: สดุดี 50:1; สดุดี 62:11


Comments are closed