พุธ ที่ 25 ธันวาคม 2013

พระองค์สละชีวิตของพระองค์เพื่อคุณ!
He Laid Down His Life For You!

“ไม่มีผู้ใดมีความรักที่ยิ่งใหญ่กว่านี้ คือการที่ผู้หนึ่งผู้ใดจะสละชีวิตของตนเพื่อมิตรสหายของตน” (ยอห์น 15:13)

    พระเยซูคริสต์ได้สละชีวิตของพระองค์เพื่อเรา ไม่มีผู้เลี้ยงคนใดก่อนพระองค์หรือหลังพระองค์ จะทำสิ่งนั้น พระองค์ไม่ได้เป็นคนแรกที่ถูกตรึง แต่พระองค์ทรงเป็นคนแรกที่ถูกตรึงแทนผู้อื่น ยอมสละพระองค์เองด้วยการเลือกของพระองค์ พระองค์สามารถช่วยตัวเองให้หลุดพ้นในขณะที่ถูกนำไปที่กางเขนได้ แต่พระองค์ไม่ทำ พระองค์เลือกที่จะไปและตายแทนเราทุกคน ไม่ใช่ว่าพระองค์ไม่มีทางเลือก พระองค์ทรงขับเคลื่อนด้วยความรัก

พระเยซูได้ทำทุกสิ่งที่พระองค์ทรงทำ เพราะว่าพระองค์ทรงรักเรา เมื่อพระองค์ประกาศถึงวัตถุประสงค์ที่พระองค์มาในพระธรรมยอห์น ก็คือเพื่อให้เรามีชีวิต และจะได้อย่างครบบริบูรณ์ (ยอห์น 10:10) พระองค์ทรงเป็นพยานต่อหน้าปีลาตในยอห์น 18:37 พระองค์ตรัสว่า “…เพราะเหตุนี้เราจึงเกิดมาและเข้ามาในโลกเพื่อเป็นพยานให้แก่สัจจะ คนทั้งปวงซึ่งอยู่ฝ่ายสัจจะย่อมฟังเสียงของเรา” พระองค์มาเพื่อเป็นพยานถึงความจริง และความจริงนั้นคืออะไร?

พระองค์ประกาศไว้ในยอห์น 3:16 ว่า “เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์” พระเยซูทรงเกิดเพื่อเรา มีชีวิตอยู่เพื่อเรา และตายเพื่อเรา เพราะว่าความรักของพระองค์ที่มีต่อเรา ในวันนี้ขณะที่เราเฉลิมฉลองการประสูติของพระองค์ ให้เราจดจ่อที่วัตถุประสงค์ในการมา มีชีวิต สิ้นพระชนม์ และเป็นขึ้นมาอย่างมีชัยชนะของพระองค์ คือเพื่อที่คุณจะมีชีวิตนิรันดร์ ชีวิตแบบพระเจ้า และเป็นหนึ่งเดียวกับพระบิดา

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงรักข้าพระองค์ด้วยความรักนิรันดร์ และทรงส่งพระเยซูมาเพื่อจ่ายราคาสำหรับความรอดของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ยอมจำนนชีวิตทั้งหมดของข้าพระองค์ต่อพระองค์ และประกาศว่าน้ำพระทัยและวัตถุประสงค์ของพระองค์สำเร็จในข้าพระองค์ในวันนี้ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ยอห์น 10:10-13; โรม 5:6-8


Comments are closed