วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2019
พระองค์รักษาคุณไม่ให้ล้มลง
He Keeps You From Falling

“แด่พระองค์ผู้ทรงสามารถปกป้องพวกท่านไม่ให้สะดุดล้ม และทรงตั้งพวกท่านอยู่เบื้องหน้าพระสิริของพระองค์ โดยปราศจากตำหนิและมีความร่าเริงยินดี ขอพระเกียรติ ความยิ่งใหญ่ อานุภาพ และสิทธิอำนาจ จงมีแด่พระเจ้าองค์เดียว ผู้เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรา โดยทางพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา ทั้งในอดีตกาล ปัจจุบันกาล และในกาลต่อๆ ไปเป็นนิตย์ อาเมน” (ยูดา 1:24-25)

     คริสเตียนบางคนร้องเพลงบางเพลงที่ลดความเชื่อของพวกเขาและไม่สำแดงความเป็นจริงของธรรมชาติใหม่ของเรา ยกตัวอย่างเช่น บางคนร้องเพลงว่า “พระเยซูรักฉัน และฉันก็รักพระองค์เช่นกัน เพราะทุกครั้งที่ฉันล้มลง พระองค์ก็ยกฉันขึ้น” นั่นไม่ถูกต้องตามพระคัมภีร์ มันฟังดูดีและยอดเยี่ยม แต่ไม่ได้สำแดงถึงสถานที่ของเราในพระคริสต์และมรดกของเราในพระองค์

พระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าพระเยซูทรงยกเราขึ้นทุกครั้งที่เราล้มลง แต่บอกว่า “พระองค์สามารถปกป้องเราไม่ให้ล้ม” ซึ่งประเสริฐกว่า เมื่อคุณดำเนินชีวิตด้วยความคิดที่ว่าทุกครั้งที่คุณล้มลงพระองค์จะทรงยกคุณขึ้น คุณจะต้องล้มลงเรื่อยๆ และคาดหวังให้พระองค์ทรงยกคุณขึ้น นั่นไม่ใช่พันธกิจของพระองค์ พันธกิจของพระองค์คือป้องกันไม่ให้คุณล้มลง เมื่อคุณไว้วางใจในพระองค์ในฐานะผู้ที่สามารถป้องกันคุณไม่ให้ล้มลง คุณก็จะไม่ล้มลง ขอพระสิริจงมีแด่พระเจ้า !

จงไว้วางใจในพระองค์ พระองค์คือพระศิลาที่ทำให้คุณมั่นคงและปลอดภัย และพระองค์ทำด้วยเหตุผล “เพื่อทรงตั้งพวกท่านอยู่เบื้องหน้าพระสิริของพระองค์ ด้วยความร่าเริงยินดี ขอพระเกียรติจงมีแด่พระเจ้าองค์เดียว ผู้เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรา ทั้งในปัจจุบันกาล และในกาลต่อๆ ไปเป็นนิตย์” สาธุการแด่พระเจ้า ! จงป่าวประกาศบ่อยๆ ว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสามารถป้องกันไม่ให้ฉันล้มลง” นั่นเป็นคำพูดแห่งความเชื่อ ความเชื่อของคุณในการงานแห่งการทรงไถ่ของพระองค์ซึ่งสมบูรณ์แบบและสำคัญยิ่งนิรันดร์

มีอีกส่วนหนึ่งของพระคัมภีร์ที่พระวิญญาณอ้างถึงความคิดที่คล้ายกันผ่านทางอัครทูตเปโตร ใน 2 เปโตร 1:1-10 ที่นั่นพระวิญญาณทรงเน้นคุณธรรมและปัจจัยหลายประการเพื่อประสิทธิภาพฝ่ายวิญญาณของคริสเตียน จงศึกษาข้ออ้างอิงทั้งหมด ข้อ 10 กล่าวว่า “…ถ้าคุณทำสิ่งเหล่านี้ คุณจะไม่ล้มลง” (ฉบับ NIV) ช่างสบายใจจริงๆ ช่างทำให้เกิดความมั่นใจจริงๆ!

เราไม่ใช่คนเหล่านั้นที่ขึ้นๆลงๆ เรายืนหยัดอย่างมั่นคงตลอดไป เอเฟซัส 6:14 กล่าวว่า “เพราะฉะนั้นจงยืนหยัดไว้ เอาความจริงคาดเอว…” จงตระหนักว่าคุณอยู่ในการเดินทางของความเชื่อ คุณจะแข็งแกร่งและกล้าหาญเพื่อข่าวประเสริฐตลอดไป ย่างเท้าของคุณจะไม่ลื่น เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระศิลาและการป้องกันของคุณ พระองค์ทรงปกป้องคุณไว้ด้วยพระคำของพระองค์ พระองค์ทรงช่วยรักษาคุณให้ปลอดภัยและจากการล้มลงจนกว่าพระองค์จะเสด็จกลับมา ฮาเลลูยา !

คำอธิฐาน

     พระบิดาในสวรรค์ที่รัก ขอบพระคุณสำหรับความรักที่ยิ่งใหญ่ที่พระองค์ได้ทรงรักข้าพระองค์ พระองค์ทรงยึดข้าพระองค์ไว้ด้วยพระหัตถ์ขวาแห่งความชอบธรรมของพระองค์เพื่อที่ข้าพระองค์จะไม่สะดุดหรือล้มลง ย่างเท้าของข้าพระองค์จะไม่ลื่นเพราะข้าพระองค์เดินในพระคำของพระองค์และโดยพระวิญญาณ ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: โคโลสี 1:21-23; 2 เปโตร 1:5-10


Comments are closed