วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม
พระองค์มีความเชื่อในตัวคุณ
He Has Faith In You

“ข้าพเจ้าถูกตรึงร่วมกับพระคริสต์แล้ว ข้าพเจ้าเองไม่มีชีวิตอยู่ต่อไป แต่พระคริสต์ต่างหากที่ทรงมีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้า ชีวิตซึ่งข้าพเจ้าดำเนินอยู่ในร่างกายขณะนี้ ข้าพเจ้าดำเนินอยู่โดยความเชื่อในพระบุตรของพระเจ้าผู้ได้ทรงรักข้าพเจ้า และได้ทรงสละพระองค์เองเพื่อข้าพเจ้า” (กาลาเทีย 2:20)

     พระคัมภีร์บอกเราว่าเพื่อความยินดี พระสิริ ที่อยู่ต่อหน้าพระองค์ พระเยซูทรงสู้ทนต่อกางเขนถึงแม้จะมีความอับอาย (ฮีบรู 12:2) คุณเป็นความยินดีนั้น นั่นคือพระสิริที่พระองค์ทรงมองเห็น ซึ่งพระองค์ไม่ได้ทรงคำนึงถึงความตายอย่างอาชญากร พระองค์ทรงเห็นในความคิดของพระองค์ว่าคุณและฉันจะกลายเป็นสิ่งใดเนื่องจากการเสียสละของพระองค์

พระองค์ทรงประทานชีวิตของพระองค์เพื่อตระหนักถึงความฝันของพระองค์ที่มีต่อเรา ความฝันของพระองค์ที่เราจะกลายเป็นพระสิริของพระเจ้า นั่นคือความฝันของพระองค์ที่เรากลายเป็นความชอบธรรมของพระเจ้าและผู้ร่วมส่วนในธรรมชาติของพระเจ้า พระองค์ประทานชีวิตของพระองค์เพื่อให้แผนการของพระเจ้าสำหรับเราที่จะมีและเพลิดเพลินกับความบริบูรณ์ของชีวิตจะถูกรับรู้ พระองค์ประทานชีวิตของพระองค์เพื่อเราจะสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในความชอบธรรม ความเจริญรุ่งเรือง สุขภาพ การครอบครอง ชัยชนะ และความเป็นเลิศตลอดไป ฮาเลลูยา

พระเยซูมีความเชื่อในสิ่งที่พระองค์ทำ พระองค์มีความเชื่อในเราและมอบชีวิตของพระองค์ให้แก่เรา พระองค์รู้ว่าถ้าเราเชื่อในข่าวประเสริฐของพระองค์ เราก็จะเป็นเหมือนพระองค์ และตอนนี้เราก็เหมือนพระองค์ (1 ยอห์น 4:17) พระองค์รู้ว่าเราจะกลายเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ ถูกเติมให้เต็มด้วยความเป็นพระเจ้า พระองค์รู้ว่าเราจะกลายเป็นเพื่อนร่วมงานประเภทเดียวกับพระเจ้าและสหายในระดับเดียวกับพระเจ้า สาธุการแด่พระเจ้า!

จงเชื่อในสิ่งที่พระองค์ทำ ผู้ที่พระองค์เป็น และสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างคุณ จงตัดสินใจว่าคุณจะมีความสุข เจริญรุ่งเรืองและประสบความสำเร็จ ชนะตลอดเวลา จงตัดสินใจว่าคุณจะเป็นทุกอย่างที่พระองค์ได้ตายและกลับมามีชีวิตเพื่อให้คุณเป็น จงตัดสินใจว่าชีวิตของคุณจะเป็นเลิศและเต็มไปด้วยพระสิริเท่านั้นเพื่อเป็นการสรรเสริญต่อพระองค์ผู้ที่รักคุณและประทานพระองค์เองเพื่อคุณ จงดำเนินชีวิตตามความฝันของพระองค์และทำให้ลิขิตชีวิตของคุณสำเร็จในพระองค์ เพราะว่าพระองค์มีความเชื่อในตัวคุณ

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

     ฉันเป็นสิ่งที่พระเจ้าบอกว่าฉันเป็น ฉันเป็นทายาทของพระเจ้าและทายาทร่วมกับพระคริสต์ ฉันกำลังดำเนินชีวิตตามความฝันของพระเจ้าและเพลิดเพลินกับความบริบูรณ์ของชีวิต ฉันเดินไปในความเจริญรุ่งเรือง สุขภาพ ความแข็งแรง และชัยชนะเดี๋ยวนี้และตลอดไป ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 2 โครินธ์ 5:15; โคโลสี 3:3


Comments are closed