ศุกร์ ที่ 15 เมษายน 2016

พระองค์มาเพื่อทำมากยิ่งกว่านั้น
He Came To Do Much More

“ในพระองค์นั้น ตามพระดำริของพระองค์ผู้ทรงกระทำทุกสิ่ง ตามที่ได้ทรงตริตรองไว้สมกับพระทัยของพระองค์” (เอเฟซัส 1:11)

    มีบางสิ่งที่บางคนคิดเกี่ยวกับพระเยซูและข่าวประเสริฐซึ่งไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่แท้จริงสำหรับการที่พระองค์ได้มาในโลกนี้ สำหรับบางคนพระองค์มาเพื่อช่วยเราให้รอดจากความบาป แต่นั่นไม่ใช่เหตุผลที่พระองค์มา ถูกต้องที่พระองค์มาช่วยเราให้รอดจากความบาป แต่พระองค์มาเพื่อทำมากยิ่งกว่านั้น

สำหรับบางคน สิ่งที่พวกเขารู้ทั้งหมดคือว่าพระองค์มาเพื่อ “ปลดปล่อย” เราจากซาตานและอำนาจของความมืด นั่นก็ไม่ใช่เหตุผลที่พระองค์มา พระองค์จะมาเพียงเพื่อมีชีวิตและสิ้นพระชนม์ เพื่อช่วยให้เรารอดจากความบาปและมารร้ายเท่านั้นเหรือ? พระองค์มาเพื่อทำมากยิ่งกว่านั้น ใช่ พระองค์ช่วยเราให้รอดจากความบาป ใช่ พระองค์ทรงปล่ดปล่อยเราจากมารร้าย และความชั่วร้ายที่อยู่ในโลกนี้ แต่ทั้งหมดนั้นเป็นเพียงสิ่งที่จะนำไปถึงวัตถุประสงค์ที่แท้จริง พระคัมภีร์กล่าวว่า “แล้วพระองค์ได้ทรงพาเราออกมาจากที่นั่น เพื่อจะทรงนำเราเข้าไปในแผ่นดิน ซึ่งพระองค์ทรงปฏิญาณว่าจะประทานแก่บรรพบุรุษของเรา และประทานแผ่นดินนั้นแก่เรา” (เฉลยธรรมบัญญัติ 6:23)

ในข้อพระคำนี้ มีจุดสำคัญสามประการ ประการแรกคือ “พระองค์ได้ทรงพาเราออกมา” อย่างที่สองคือ เหตุผลที่พระองค์ได้นำเราออกมา ก็เพื่อที่พระองค์จะสามารถ “นำเราเข้าไป” อย่างที่สามคือจุดประสงค์สูงสุดนั่นก็คือ “และประทานแผ่นดินนั้นแก่เรา” เป้าหมายสูงสุดไม่ได้เพียงพาเราออกมา พระองค์ทรงช่วยเราให้รอด ไม่ใช่เพื่อให้เราหนีจากมารร้าย แต่เพื่อวัตถุประสงค์บางอย่าง นั่นก็คือเพื่อนำเราเข้าสู่บางสิ่ง สู่ที่ของเราในพระคริสต์ มรดกของเราในพระองค์

ในกิจการ 26:18 อาจารย์เปาโลได้เล่าเรื่องของการที่พระเยซูได้ส่งเขาไปหาชาวต่างชาติ “เพื่อจะให้เจ้าเบิกตาของเขา เพื่อเขาจะกลับจากความมืดมาถึงความสว่าง และจากอำนาจของซาตานมาถึงพระเจ้า เพื่อเขาจะได้รับการยกโทษความบาปผิดของเขา และให้ได้รับที่ซึ่งจะได้ด้วยกันกับคนทั้งหลาย ซึ่งถูกชำระให้เป็นผู้ชอบธรรมแล้วโดยความเชื่อในเรา” เมื่อคุณมาหาพระคริสต์ คุณไม่ได้เพียงรับการยกโทษจากความบาปเท่านั้น คุณได้รับมรดกอีกด้วย “ในพระองค์นั้น ตามพระดำริของพระองค์ผู้ทรงกระทำทุกสิ่ง ตามที่ได้ทรงตริตรองไว้สมกับพระทัยของพระองค์” (เอเฟซัส 1:11)

ไม่ควรมีคริสเตียนคนใดที่ควรจะล้มละลายหรือยากจน พระคัมภีร์กล่าวว่าเราเป็นทายาทร่วมกับพระคริสต์ (โรม 8:17) คริสเตียนบางคนอาจบอกว่าเขาเป็นคนยากจน และอาจจะไม่มีอะไรมาก แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นคนยากจน เขาเพียงไม่รู้ว่าอะไรเป็นของเขา แผนการของพระเจ้าคือการทำให้คุณและพระคริสต์เป็นหนึ่งเดียวกัน และนั่นคือวัตถุประสงค์ของพระองค์ และพระองค์ได้ทรงทำแล้ว

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    พระเยซูมาเพื่อข้าพเจ้าจะมีชีวิต และมีอย่างครบบริบูรณ์ ข้าพเจ้าเป็นผู้รับชีวิตของพระเจ้า! ชีวิตของข้าพเจ้าเป็นการสำแดงพระสิริและความชอบธรรมของพระเจ้า และคำพยานแห่งพระคุณและความรักของพระองค์ และการสำแดงชีวิตของพระองค์ ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม: สดุดี 112:1-3; เอเฟซัส 1:11; กาลาเทีย 4:1


Comments are closed