ศุกร์ ที่ 28 กันยายน 2018
พระองค์มาเพื่อทรงกระทำมากกว่านั้น
HE CAME TO DO MUCH MORE

“และในพระคริสต์นั้น เราก็ได้รับการทรงเลือกด้วย คือถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าตามพระเจตนารมณ์ของพระเจ้าผู้ทรงทำกิจทุกอย่างตามพระดำริแห่งพระทัยของพระองค์” (เอเฟซัส 1:11)

   มีบางคนที่คิดถึงเรื่องพระเยซูและพระกิตติคุณอย่างไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่แท้จริงที่พระองค์ได้เสด็จเข้ามาในโลก บางคนคิดว่าพระองค์มาเพื่อช่วยเราให้รอดจากความบาป แต่พระองค์เสด็จมาเพื่อกระทำมากกว่าการช่วยเราให้รอดจากความบาป การปลดปล่อยมนุษยชาติจากความบาป, มาร, ความอธรรม และอิทธิพลที่ชั่วร้ายของโลกเป็นวิธีที่นำไปสู่เป้าหมาย เหตุผลหลักที่พระองค์เสด็จมาก็เพื่อทำให้เราเป็นลูกของพระเจ้าและนำเราเข้าสู่สามัคคีธรรมกับพระบิดา

1 ยอห์น 3:2 กล่าวว่า “ท่านที่รักทั้งหลาย เดี๋ยวนี้เราเป็นลูกของพระเจ้า ….” 1 ยอห์น 1:3 กล่าวว่า “…และเราก็มีสามัคคีธรรมกับพระบิดาและกับพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์” นี่คือพระสิริของการเป็นคริสเตียน เป็นข้อสรุปทั้งหมดของสิ่งที่พระเยซูเสด็จมาเพื่อกระทำ! พระองค์ทำให้การสามัคคีธรรมกับพระเจ้าเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ พระองค์ทำให้คนบาปสามารถกลายเป็นพระวิหารที่มีชีวิตได้

การได้เป็นแค่ผู้รับใช้ของพระเจ้าหรือสิ่งมีชีวิตที่พระเจ้าทรงโปรดปรานก็เป็นสิ่งที่อัศจรรย์มากแล้ว แต่พระองค์เลือกที่จะทำให้เราเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระองค์ ในระดับเดียวกันกับพระองค์ ตอนนี้เราได้กลายเป็นผู้มีส่วนร่วมในพระลักษณะของพระเจ้า นี่ไปไกลกว่าศาสนา คุณไม่ได้เป็นคนธรรมดา คุณเป็นทายาทของกษัตริย์ของจักรวาลนี้ (โรม 8:17) และเป็นทายาทร่วมกับพระคริสต์ คุณเป็นอวัยวะของพระกายของพระองค์ เป็นเนื้อและกระดูกของพระองค์ (เอเฟซัส 5:30)

คุณไม่สามารถถูกแยกออกจากความเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระองค์ได้ คุณไม่สามารถไปที่ไหนหรือทำอะไรโดยปราศจากพระองค์ พระองค์ตรัสว่า “เราเป็นเถาองุ่น พวกท่านเป็นแขนง…” (ยอห์น 15:5) เรามีชีวิต, ธรรมชาติ และลักษณะเดียวกันกับพระองค์ เดี๋ยวนี้เราสามารถคิดเหมือนพระองค์ เพราะว่าเรามีความคิดแบบเดียวกันกับพระองค์ (1 โครินธ์ 2:16) เราสามารถสำแดงและแสดงพระสิริและความชอบธรรมของพระองค์ เพราะว่าเราเป็นข้อสรุปแห่งความชอบธรรมของพระองค์ และเป็นความสว่างไสวแห่งพระสิริของพระองค์

นี่คือการเป็นคริสเตียน! พระเยซูเสด็จมาเพื่อสิ่งนี้ นั่นคือพระองค์มาเพื่อเปิดเผยชีวิตและความเป็นอมตะ พระองค์เสด็จมาเพื่อประทานชีวิตแบบเดียวกันกับที่พระบิดาทรงมีให้แก่เรา! ฮาเลลูยา

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

   พระบิดาผู้ชอบธรรม ช่างเป็นพระพรที่ยิ่งใหญ่ที่ได้รู้ว่าพระองค์ได้ทรงนำข้าพระองค์ไปสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระองค์ที่ไม่สามารถแยกขาดได้ ข้าพระองค์เป็นสายพันธุ์เดียวกันกับพระเยซู และเป็นผู้ร่วมส่วนในชีวิตของพระองค์ เป็นอวัยวะในพระกายของพระองค์ เป็นเนื้อและกระดูกของพระองค์ ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม สดุดี 112:1-3; เอเฟซัส 1:11; กาลาเทีย 4:1


Comments are closed