วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2019
พระองค์มาเพื่อช่วยให้คุณชนะ
He Came To Help You Win

“แต่องค์ผู้ช่วยคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระบิดาจะทรงส่งมาในนามของเรานั้น พระองค์จะทรงสอนพวกท่านทุกสิ่ง…” (ยอห์น 14:26 ฉบับ NKJV)

     ฉันขอต่อพระเจ้าว่าคริสเตียนทุกคนจะตระหนักถึงฤทธิ์อำนาจและความสำคัญของพันธกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของพวกเขา! พระองค์ถูกส่งมาเพื่อช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในชีวิต พระองค์เป็นผู้ช่วยของคุณ และความช่วยเหลือของพระองค์ไม่ได้ถูกจำกัด พระองค์ช่วยคุณในทุกสิ่ง ไม่ว่าคุณจะเผชิญหน้ากับอะไรในชีวิต กับพระองค์คุณจะชนะเสมอ นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมคุณถึงไม่ทางเสียเปรียบได้

อย่าเพิกเฉยต่อพระองค์ แม้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจะดูเหมือนหนักเกินไปสำหรับคุณ จงจำไว้ว่าพระองค์คือผู้ที่ถูกเรียกให้มาเดินเคียงข้างคุณ คุณไม่ได้โดดเดี่ยว ถ้าคุณฟังพระองค์ พระองค์จะให้สติปัญญาที่คุณต้องการ ถ้าคุณไว้วางใจในพระองค์พระองค์จะนำคุณออกมาจากปัญหาทุกอย่างไม่ว่าจะมีสาเหตุใดก็ตาม

สิ่งที่คุณจำเป็นต้องทำคือไว้วางใจในพระองค์ และฝึกฝนจิตวิญญาณของคุณให้ฟังและรับรู้ถึงพระสุรเสียงของพระองค์ พระองค์นำคุณผ่านทางพระคำ ดังนั้นพระองค์จะนำพระคำของพระเจ้ามาให้คุณเสมอ จงเปิดใช้วิญญาณของคุณโดยการอธิษฐานเป็นภาษาแปลกๆ ด้วยวิธีนี้วิญญาณของคุณจะไวต่อสัญญาณและการกระตุ้นเตือนจากภายในของคุณมากขึ้น

พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงปรารถนาให้คุณประสบความสำเร็จมากกว่าที่คุณจะสามารถเป็นได้ แต่พระองค์ต้องการความร่วมมือจากคุณ พระองค์พูดในอาโมส 3:3 ว่า “สองคนจะเดินไปด้วยกันได้หรือ นอกจากทั้งสองจะได้ตกลงกันไว้ก่อน?” ใช่แล้ว พระองค์เสด็จมาเพื่อช่วยให้คุณชนะ ทำให้คุณประสบความสำเร็จ และเป็นผู้ชนะในชีวิต พระองค์ต้องการความร่วมมือจากคุณในการทำพันธกิจของพระองค์ในชีวิตของคุณ พระองค์ไม่ได้ทำงานของพระองค์ในตัวคุณโดยไม่มีคุณ คุณมีบทบาทซึ่งก็คือการยอมจำนนต่อการนำและอิทธิพลของพระองค์

งานและพันธกิจของพระองค์ในชีวิตของคุณนั้นสำแดงออกและมีประสิทธิภาพเท่าที่คุณอนุญาต ยิ่งคุณร่วมมือกับพระองค์มากขึ้นและสนับสนุนงานของพระองค์ในชีวิตของคุณมากขึ้นเท่าไร พระองค์ก็ยิ่งสำแดงออกให้เห็นในและผ่านคุณมากขึ้นเท่านั้น พระองค์เป็นสติปัญญาที่คุณต้องการ พระองค์เป็นกำลังที่คุณต้องการ 1 ซามูเอล 2:9 กล่าวว่า “…เพราะว่ามนุษย์จะชนะด้วยกำลังของเขาก็หาไม่”

อย่าพึ่งพาความสามารถของคุณเอง จงทำทุกสิ่งด้วยความช่วยเหลือและฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ และคุณจะชนะเสมอ

คำอธิษฐาน

     ข้าพระองค์เต็มไปด้วยความรู้เกี่ยวกับน้ำพระทัยของพระเจ้าในสติปัญญาและความเข้าใจฝ่ายวิญญาณทุกอย่าง เพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตอยู่ในข้าพระองค์ ข้าพระองค์อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องในศูนย์กลางแห่งน้ำพระทัยที่สมบูรณ์แบบของพระเจ้าโดยยอมจำนนต่อการนำ อิทธิพล และการนำทางของพระวิญญาณบริสุทธิ์ทุกวันในชีวิตของข้าพระองค์ ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: อิสยาห์ 1:19; 1 โครินธ์ 6:17; ยอห์น 14:16; โรม 8:14


Comments are closed