จันทร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2015

พระองค์มอบความรักของพระองค์ให้กับคุณ
He’s Lavished His Love On You!

“จงดูเถิด พระบิดาทรงโปรดประทานความรักแก่เราทั้งหลายเพียงไร ที่เราจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้า และเราก็ได้เป็นเช่นนั้น เหตุที่โลกไม่รู้จักเราทั้งหลาย ก็เพราะเขาไม่รู้จักพระองค์” (1 ยอห์น 3:1)

    คำว่า “ประทาน” ในข้อพระคัมภีร์ตอนต้นมีความหมายว่า “ประทานให้อย่างเหลือล้น” ดังนั้นถ้าจะอ่านให้อย่างถูกต้อง ควรที่จะอ่านว่า “จงดูเถิด พระบิดาทรงโปรดประทานความรักอย่างเหลือล้นแก่เราทั้งหลายเพียงไร…” สามารถพูดได้ว่าพระบิดาทรง “ตามใจเรา” ด้วยความรัก เหมือนกับที่พ่อ “ตามใจ” ลูกด้วยเงิน หรือด้วยสิ่งที่ดีต่างๆ ในชีวิต! ไม่ได้หมายความว่าทำห้องให้สำหรับเด็กเพื่อเป็นคน “เสียนิสัย” หรือไม่ดี แต่หมายความว่าเขาได้ให้ลูกมากจนกระทั่งเด็กคนนั้นเคยตัวในการมีชีวิตที่ฟุ่มเฟือย

นี่คือความรู้สึกของการที่พระเจ้าทรงรักเรา ด้วยความรักที่ถาวรนิรันดร์ ความรักที่ไม่มีขีดจำกัด คิดดูว่าเราผู้ที่ไม่ควรจะรู้จักพระเจ้า ผู้ที่ไม่ควรที่จะมาใกล้พระเจ้า แต่ตอนนี้โดยผลแห่งความรักที่ล้นเหลือซึ่งพระองค์ได้ทรงประทานให้แก่เรา ทำให้เราเป็นที่ยอมรับของพระองค์ เราจึงได้ถูกเรียกว่าเป็นบุตรของพระเจ้า นี่คือความจริงที่ยิ่งใหญ่ ลองอ่านใน 1 ยอห์น 3:1 อีกครั้ง ครั้งนี้อ่านไปจนถึงข้อที่สอง “ท่านที่รักทั้งหลาย บัดนี้เราทั้งหลายเป็นบุตรของพระเจ้า และยังไม่ปรากฏว่าต่อไปเบื้องหน้านั้นเราจะเป็นอย่างไร แต่เรารู้ว่าเมื่อพระองค์จะเสด็จมาปรากฏนั้น เราทั้งหลายจะเป็นเหมือนพระองค์ เพราะว่าเราจะเห็นพระองค์อย่างที่พระองค์ทรงเป็นอยู่นั้น” (1 ยอห์น 3:2)

สังเกตว่าข้อพระคำนี้ไม่ได้พูดว่าเราจะเป็นบุตรของพระเจ้าตอนที่เราไปถึงสวรรค์ ไม่ใช่เรื่องของอนาคต เราเป็นบุตรของพระเจ้าแล้ว! อย่างไรก็ตาม ในภาพลักษณ์ภายนอกของเรา เราอาจจะดูไม่เหมือน แต่แน่นอนที่สุดเมื่อพระองค์เสด็จมา เราจะเป็นเหมือนพระองค์ในร่างกายของเรา แต่เวลานี้พระองค์ทรงเป็นอย่างไรเราก็เป็นอย่างนั้นในโลกนี้ (1 ยอห์น 4:17) พระองค์ทรงเป็นที่รักของพระเจ้าอย่างไร เราก็เป็นเช่นนั้น พระบิดาทรงรักคุณเท่ากับที่พระองค์ทรงรักพระเยซู

จงมีความมั่นใจในความรักของพระบิดา ฉวยโอกาสในความรักนิรันดร์ของพระองค์ที่มีสำหรับคุณ พระองค์ทรงรักคุณเหมือนกับว่าคุณเป็นเพียงคนเดียวในโลกนี้! ไม่เพียงแต่ความรักของพระองค์ที่มีต่อคุณไม่มีขีดจำกัดเท่านั้น แต่ยังไม่มีเงื่อนไขอีกด้วย พระคัมภีร์กล่าวว่า “ความรักที่ข้าพเจ้าพูดถึงนี้มิใช่ที่เรารักพระเจ้า แต่ที่พระองค์ทรงรักเรา และทรงใช้พระบุตรของพระองค์มาทรงเป็นผู้ลบล้างพระอาชญาที่ตกกับเราทั้งหลายเพราะบาปของเรา” (1 ยอห์น 4:10) ดังนั้นจึงเห็นได้ชัดว่าพระองค์ทรงสำแดงความรักที่ไม่มีขีดจำกัดของพระองค์แก่เรา แม้ในขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่ จงมีความเชื่อในความรักนั้น เพราะความรักนั้นได้ถูกเทลงมาอย่างมากมายเพื่อคุณ

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงเทความรักอย่างมากมายมาเหนือข้าพระองค์ และประทานทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและความดีงามแก่ข้าพระองค์ ข้าพระองค์สามารถประกาศอย่างกล้าหาญว่าข้าพระองค์ได้รับการยอมรับให้เป็นผู้ที่ทรงรัก และได้รับการอวยพรด้วยพระพรฝ่ายวิญญาณทั้งสิ้นในสวรรค์สถานในพระคริสต์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 ยอห์น 3:1; โรม 5:8


Comments are closed