เสาร์ ที่ 14 พฤษภาคม 2016

พระองค์พิสูจน์ความรักของพระบิดา
He Proved The Father’s Love

“แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลาย คือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้น พระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเรา” (โรม 5:8)

    พระเยซูได้มาเพื่อแสดงให้เราเห็นว่าพระเจ้าเป็นอย่างไร พระองค์ทรงปรากฏพระองค์เองแก่เราเพื่อให้เรารู้ว่าพระเจ้าทรงรักเรามากแค่ไหน และแสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงห่วงใยในความสำเร็จของเรามากกว่าที่เราสามารถทำได้ พระองค์ปรารถนาสิ่งดีสำหรับเรามากกว่าที่เราจะสามารถต้องการได้ อย่างไรก็ตามสมองของมนุษย์ไม่สามารถเข้าใจสิ่งนี้ได้ บางคนอาจถามว่า “พระเจ้าจะสามารถรักฉันได้อย่างไร?” แต่พระเยซูทรงพิสูจน์แล้ว

พระเยซูทรงแตกต่างจากบรรดาผู้เผยพระวจนะและบรรพบุรุษทุกคน พระองค์ทรงแตกต่างจากอับราฮัม, ยาโคบ, อิสอัค, โมเสส, โยชูวา, ฯลฯ ผู้เผยพระวจนะประกาศและเผยคำพิพากษา “แต่ถ้าท่านทั้งหลายมิได้กระทำเช่นนี้ ดูเถิด ท่านทั้งหลายได้กระทำบาปต่อพระเจ้า จงรู้แน่เถิดว่า บาปของท่านก็ตามทัน” (กันดารวิถี 32:23) เอเศเคียลเผยพระวจนะว่า “…ชีวิตใดทำบาปก็จะตาย” (เอเศเคียล 18:4) โมเสสสั่งชนชาติอิสราเอล ตามพระบัญญัติ ให้ขว้างก้อนหิตคนที่ทำความบาปบางประเภทให้ถึงซึ่งความตาย

แต่เมื่อพระเยซูมา พระองค์นำพระคุณและความจริงมา “เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงประทานธรรมบัญญัตินั้นทางโมเสส ส่วนพระคุณและความจริงมาทางพระเยซูคริสต์” (ยอห์น 1:17) พระคัมภีร์บอกว่าโดยทางพระองค์ ทุกคนที่เชื่อก็จะได้รับการชำระจากทุกสิ่ง ที่ซึ่งพวกเขาไม่สามารถได้รับการชำระโดยผ่านทางบัญญัติของโมเสส (กิจการ 13:39) นี่เป็นวันใหม่! สรรเสริญพระเจ้า! พระเยซูได้พิสูจน์ความรักของพระบิดา

พระบิดาทรงรักเราเสมอ เยเรมีย์ 31:3 บอกว่า “พระเจ้าทรงปรากฏแก่เขาจากที่ไกล ตรัสว่า ‘เราได้รักเจ้าด้วยความรักนิรันดร์…” ในการพิสูจน์ความรักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์สำหรับเรา พระองค์ได้ส่งพระเยซูมา “เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์” (ยอห์น 3:16) พระบิดาไม่สามารถทำได้มากกว่าที่พระองค์ได้ทำไปแล้ว เมื่อพระองค์ทรงส่งพระบุตรของพระองค์มา คือพระเยซู นั่นคือทั้งหมดที่พระองค์ต้องทำเพื่อแสดงความรักของพระองค์ที่มีต่อเรา และพระองค์ได้ทำแล้ว พระองค์ได้พิสูจน์ความรักของพระองค์แล้ว พระองค์ไม่จำเป็นต้องพิสูจน์อีกครั้งหนึ่ง

ชื่นชมในความรักของพระเจ้าในวันนี้ รู้ว่าพระองค์ได้ทำทั้งหมดที่สามารถทำได้เพื่อพิสูจน์ความรักของพระองค์ที่มีต่อคุณ ดังนั้นคุณจึงมีคุณค่าสำหรับพระองค์

คำอธิษฐาน
    พระเยซู ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงจ่ายราคาที่ข้าพระองค์ไม่สามารถจ่ายได้ ในการสำแดงความรักที่ไม่มีเงื่อนไขของพระบิดา พระคุณ และความเมตตาอย่างมากต่อข้าพระองค์ เวลานี้ข้าพระองค์ดำเนินชีวิตด้วยความยินดีในความชอบธรรม มีอิสระในการรับใช้พระองค์โดยปราศจากความรู้สึกผิด ความต่ำต้อย หรือการถูกกล่าวโทษ ข้าพระองค์เดินในความตระหนักรู้อันนี้ ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม: เอเฟซัส 3:17-19; 1 ยอห์น 4:8-10


Comments are closed