พุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2013

พระองค์ปรารถนามากกว่า
He Is More Willing

“เพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ทรงกระทำกิจอยู่ภายในท่าน ให้ท่านมีใจปรารถนา ทั้งให้ประพฤติตามชอบพระทัยของพระองค์” (ฟิลิปปี 2:13)

บ่อยครั้งที่ข้าพเจ้าแปลกใจในคนมากมายที่รีบพูดว่าพวกเขาไม่รู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้า ในขณะที่เวลาเดียวกันพวกเขาแสดงความปรารถนาในสิ่งดีต่างๆ เป็นสิ่งที่ชัดเจนอย่างมากจากฟิลิปปี 2:13 ที่ความปรารถนาภายในคุณสำหรับสิ่งดีต่างๆนั้น คือสิ่งสะท้อนของความปรารถนาของพระเจ้า และน้ำพระทัยของพระองค์ในการมีชีวิตที่ดี นั่นไม่ควรเป็นสิ่งที่ทำให้คุณประหลาดใจ เพราะว่าไม่มีพ่อคนใดที่จะมองดูลูกของตนเองต้องทนทุกข์ในชีวิต ถ้าคุณเป็นพ่อแม่ ‘ที่ดี’ คุณจะต้องวางแผนให้ลูกของคุณประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน คุณจะต้องทำงานอย่างหนักเพื่อพวกเขาจะไม่ต้องทนทุกข์ยากลำบาก พระเจ้าก็เช่นเดียวกัน
พระคัมภีร์ได้บันทึกถึงการพบกันของพระเยซูกับคนโรคเรื้อนในลูกา 5:12-13 คนโรคเรื้อนพูดกับพระเยซูว่า “…เพียงแต่พระองค์จะโปรดก็จะทรงบันดาลให้ข้าพระองค์หายโรคได้” (ลูกา 5:12) สังเกตว่าเขาไม่ได้สงสัยในฤทธิ์เดชของพระเยซู หรือความสามารถในการที่จะรักษาเขา เพราะว่าเขาได้ยินเกี่ยวกับ ‘พระเยซูผู้รักษา’ ปัญหาของเขาก็คือเขาไม่แน่ใจว่าพระเยซูจะทรงต้องการรักษาเขาหรือไม่ กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ เขารู้ว่าพระเยซูสามารถทำได้ แต่ไม่รู้ว่าพระองค์จะทำหรือไม่ นั่นเป็นความคิดแบบเดียวกันของหลายคนในทุกวันนี้ พวกเขารู้ว่าพระเจ้าทรงมีฤทธิ์เดชที่จะทำทุกสิ่งเพื่อพวกเขา แต่พวกเขาไม่แน่ใจว่าพระองค์จะประทานการอัศจรรย์ที่พวกเขาต้องการให้หรือไม่ พวกเขาจะพูดว่า “ข้าพเจ้าไม่รู้ว่าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือไม่ที่จะรักษาข้าพเจ้า” และวิ่งไปหาหมอเพื่อการช่วยเหลือ ถ้าไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้าที่จะทรงรักษาคุณให้หาย และคุณไปหาหมอเพื่อจะได้รับการรักษาคุณ ก็กำลังทำบาป เนื่องจากคุณกำลังพยายามทำบางสิ่งที่ไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้าให้คุณมี ใช่หรือไม่?
พระเจ้าทรงต้องการสิ่งที่ที่สุดสำหรับคุณ บางทีอาจจะมากกว่าที่คุณปรารถนาสำหรับตัวคุณเองเสียอีก พระองค์ทรงปรารถนาที่จะเตรียมให้กับคุณมากกว่าที่คุณพร้อมในการรับการจัดเตรียมนั้น คุณจะไม่สามารถทำได้ดีกว่าพระเจ้าในการดูแลความต้องการของคุณ พระเจ้าทรงรักคุณ และพระองค์ทรงห่วงใยในความสำเร็จและความรุ่งเรืองในชีวิตของคุณมากกว่าที่คุณจะสามารถเป็นได้

คำอธิษฐาน
ข้าแต่พระบิดาในสวรรค์ ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับน้ำพระทัยของพระองค์ที่ได้ทรงจัดเตรียมให้แก่ข้าพระองค์มากกว่าที่ข้าพระองค์จะสามารถฝันหรือจินตนาการได้ ในขณะที่ข้าพเจ้าเดินในความรู้ถึงพระคำของพระองค์ในวันนี้ ข้าพเจ้าประกาศว่าความสำเร็จ ความรุ่งเรือง และสุขภาพของพระเจ้าเป็นของข้าพเจ้า ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 3 ยอห์น 1:2; ฮีบรู 6:17


Comments are closed