เสาร์ ที่ 10 พฤษภาคม 2014

พระองค์ประทานฤทธิ์เดชให้แก่คุณ
He Empowers You

“แต่ท่านทั้งหลายจะได้รับพระราชทานฤทธิ์เดช เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาเหนือท่าน และท่านทั้งหลายจะเป็นพยานฝ่ายเราทั้งในกรุงเยรูซาเล็ม ทั่วแคว้นยูเดีย แคว้นสะมาเรีย และจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก” (กิจการ 1:8)

     ก่อนถึงช่วงเวลานี้ พระเยซูได้บอกเหล่าสาวกของพระองค์ให้รอคอยในกรุงเยรูซาเล็มจนกระทั่งพวกเขาได้รับฤทธิ์เดชจากเบื้องบน (ลูกา 24:49) ในวันเพ็นเทคอส เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จลงมาบนพวกเขา พวกเขาได้รับและสวมใส่พลังที่เหนือธรรมชาติเพื่อเทศนาและสั่งสอนพระคำของพระเจ้า เมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้น พวกเขาออกไปและเริ่มต้นที่จะพูด โดยรู้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเพิ่มพลังให้กับคำพูดของพวกเขาด้วยฤทธิ์เดช เพื่อช่วยคนเหล่านั้นที่ได้ยินพวกเขา

เปโตรตระหนักและฉวยโอกาสจากพลังนี้ นี่คือเหตุผลว่าทำไมเขาจึงสามารถบอกชายที่อยู่ที่ประตูงามหน้าพระวิหารว่า “เงินและทองข้าพเจ้าไม่มี แต่ที่ข้าพเจ้ามีอยู่ข้าพเจ้าจะให้ท่าน คือในพระนามแห่งพระเยซูคริสต์ชาวนาซาเร็ธ จงลุกขึ้นเดินไปเถิด” (กิจการ 3:6) เมื่อชายคนนั้นไม่ตอบสนอง เปโตรจึงจับมือของเขาและพยุงเขาขึ้น และกระดูกข้อเท้าของเขาได้รับกำลังและเขาเริ่มต้นเดิน เปโตรรู้ว่าเขามีฤทธิ์เดช เขารู้ว่าพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่บนเขา

พระวิญญาณองค์เดียวกันที่สถิตอยู่กับพระเยซูนั้นสถิตอยู่ภายในเราทุกคนในวันนี้ เหมือนดังเช่นพระเยซู พระวิญญาณได้เจิมตั้งคุณให้ประกาศข่าวประเสริฐแก่คนยากจน พระองค์ได้ส่งคนให้ไปรักษาคนที่ใจแตกสลาย ให้เทศนาการปลดปล่อยแก่เชลย และทำให้คนตาบอดมองเห็นได้! พระองค์ได้ประทานฤทธิ์เดช แก่คุณเพื่อปลดปล่อยพวกเขาที่บาดเจ็บให้เป็นอิสระ และประกาศถึงปีแห่งความโปรดปรานของพระเจ้า (ลูกา 4:18-19)

คุณได้รับฤทธิ์เดชที่จะบอกถึงข่าวดี และขณะที่คุณประกาศข่าวนั้น ข่าวประเสริฐก็จะจุดความเชื่อให้เกิดขึ้นในผู้ที่ฟังคุณเพื่อให้เขาได้รับชีวิตนิรันดร์

คำอธิษฐาน
    แท้จริงข้าพระองค์เต็มล้นโดยพระวิญญาณของพระเจ้า พระองค์ได้เจิมตั้งข้าพระองค์ให้ประกาศพระคุณและความจริงของพระองค์ไปยังที่สุดปลายแผ่นดินโลก นำผู้คนออกมาจากความมืดเข้าสู่มรดกของพระเจ้าในพระคริสต์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: มีคาห์ 3:8; ลูกา 10:19


Comments are closed