ศุกร์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2012

“พระองค์ประทานพระคุณมากขึ้น…”
“He Gives More Grace….”

“แต่พระองค์ก็ได้ทรงประทานพระคุณเพิ่มขึ้นอีก เหตุฉะนั้น พระคัมภีร์จึงกล่าวว่า พระเจ้าทรงต่อสู้ผู้ที่หยิ่งจองหอง แต่ทรงประทานพระคุณแก่คนที่ใจถ่อม” (ยากอบ 4:6)

        ถ้าคุณเคยพยายามที่จะทำสิ่งต่างๆในระดับหนึ่ง โดยทำทุกสิ่งที่คุณรู้ว่าจะทำอย่างไร แต่ไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าหรือทำให้เกิดความก้าวหน้าได้อย่างมาก สิ่งที่คุณต้องการก็คือพระคุณมากขึ้น
        ยกตัวอย่างเช่น ในการรับใช้ มีพระคุณสำหรับการเป็นผู้รับใช้ มีพระคุณสำหรับการดูแลคนสองร้อยคน และมีพระคุณในการดูแลคนห้าร้อยคน ถ้าคุณได้รับพระคุณในการดูแลคนห้าร้อยคน ไม่สำคัญว่าคุณทำอะไร นั่นคือพื้นที่ที่คุณรับใช้เพราะว่าเป็นสิ่งที่คุณได้รับพระคุณให้ทำ แม้ว่าถ้ามีคนหนึ่งหมื่นคนมาที่คริสตจักร เนื่องจากพระคุณสำหรับคุณคือการดูแลคนห้าร้อยคน คนเก้าพันห้าร้อยคนก็จะไม่เหลืออยู่ มีเพียงห้าร้อยคนที่จะคงอยู่เท่านั้น เพราะว่าพระคุณสำหรับคุณมีเพียงเท่านั้น
        สิ่งนี้เป็นจริงกับเรื่องการเงินเช่นเดียวกัน มีคนที่จะไม่มีทางมีเงินได้มากกว่าจำนวนที่มีในเวลานั้นๆ เพราะว่านั่นคือที่ๆพวกเขาสามารถไปถึงได้ ถ้าคุณให้เงินพวกเขามากขึ้น มันก็จะหายไปโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง และพวกเขาก็จะกลับมามีเงินมากที่สุดเท่าเดิมที่พวกเขาได้รับพระคุณเพื่อให้ดูแล อย่างไรก็ตามพระคุณมากขึ้นจะทำให้เกิดความแตกต่างขึ้น ฮีบรู 4:16 กล่าวว่า “ฉะนั้นขอให้เราทั้งหลาย จงมีใจกล้าเข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณ เพื่อเราจะได้รับพระเมตตา และจะได้รับพระคุณที่จะช่วยเราในขณะที่ต้องการ”
        โดยที่คุณไม่ต้องพยายามมากขึ้น คุณสามารถประสบความสำเร็จได้มากขึ้นโดยรับจากพระคุณที่มีอยู่ในพระเยซูคริสต์ มีพระคุณที่แตกต่างสำหรับความพยายามที่แตกต่างออกไป คุณทราบรือไม่ว่าพระคุณที่คุณต้องการคืออะไร? ใช่พระคุณสำหรับการรักษาโรค สำหรับการทวีคูณ สำหรับการนำวิญญาณ สำหรับการขยายธุรกิจ หรือสำหรับการเงินของคุณ? เพียงไปที่ “ชั้นวาง” และหาพระคุณที่คุณต้องการ! สังเกตว่าพระคัมภีร์บอกว่าเราสามารถพบพระคุณในขณะที่เราต้องการ หมายความว่าเหตุผลที่เราพบพระคุณนั้นคือเพราะว่าเราต้องการช่วยเหลือคนอื่น เราต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิต
        จงฉวยโอกาสในพระคุณที่อยู่ในพระเยซูคริสต์ คุณสามารถใช้โอกาสในพระคุณนั้นเดี๋ยวนี้ และเริ่มต้นที่จะช่วยเหลือคนอื่นที่มีความต้องการ จงจำไว้ว่า พระคำกล่าวว่า “…แต่พระองค์ก็ได้ทรงประทานพระคุณเพิ่มขึ้นอีก…” (ยากอบ 4:6)

คำอธิษฐาน
        ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคุณของพระองค์ที่พระองค์ได้ทรงประทานให้กับข้าพระองค์ ข้าพระองค์ฉวยโอกาสในพระคุณนั้นวันนี้ และผลลัพธ์ก็คือประตูแห่งพระพรและโอกาสได้เปิดแก่ข้าพระองค์ ชีวิตของข้าพระองค์คือพยานของพระคุณของพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ยอห์น 1:17; 2 ทิโมธี 2:1


Comments are closed