วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม
พระองค์ประทานทุกอย่างให้แก่คุณแล้ว
He Gave You Everything

“…ทุกสิ่งเป็นของท่านทั้งหลาย” (1 โครินธ์ 3:21)

     โอ้ พระพรของพระเยซูคริสต์และทุกสิ่งที่พระองค์ได้ทรงกระทำให้สำเร็จเพื่อเรา! พระองค์ยอมตายเพื่อเราเพื่อให้เรามีชีวิต พระองค์ถูกฝังเพื่อเรา และพระเจ้าทรงทำให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตาย และได้ทำให้เราเป็นขึ้นมาพร้อมกับพระองค์ (อ่าน โรม 6:3-4) ตอนนี้พระองค์นั่งอยู่ในสวรรค์ของพระเจ้า ในสถานที่แห่งฤทธิ์อำนาจ และเราก็นั่งด้วยกันกับพระองค์อย่างไรก็ตามเราอยู่ที่นี่ในโลกนี้ แต่สิทธิอำนาจของเรามาจากสวรรค์!

ดังนั้นวันนี้ความหมายของตำแหน่งของเราในพระองค์คือการที่เราใช้พระนามของพระองค์ เรามีพระนามของพระองค์ และเราดำเนินชีวิตในพระนามของพระองค์ พระนามของพระองค์มีฤทธิ์อำนาจเหมือนกับที่พระองค์มีในฐานะบุคคล พระนามของพระองค์เป็นตัวแทนของทุกสิ่งที่พระองค์เป็น

คริสเตียนที่ไม่เข้าใจสิ่งนี้คือคนที่อธิษฐานว่า “โอ พระเจ้า! โปรดช่วยข้าพระองค์ในเรื่องนี้หรือเรื่องนั้น นั่นคือขอทรงประทานสิ่งนี้หรือให้สิ่งนั้นให้แก่ข้าพระองค์” การอธิษฐานแบบนั้นเป็นการเสียเวลาและเป็นการดูถูกพระเจ้า เพราะพระองค์ได้ประทานพระนามของพระองค์ให้แก่คุณแล้ว และคุณเป็นทายาทร่วมของพระองค์ด้วย นั่นหมายความว่าคุณเป็นเจ้าของโลกนี้ร่วมกับพระองค์

ตามที่กล่าวไว้ในพระคัมภีร์และตามที่อ่านในข้อพระคัมภีร์หลักของเรา พระองค์ได้ประทานทุกสิ่งให้แก่คุณแล้ว แต่ถ้าคุณมองดูสถานการณ์และคิดเหมือนมนุษย์ คุณจะคิดถึงวิธีอธิษฐานที่จะ “โน้มน้าวใจ” พระองค์เพื่อให้ในสิ่งที่คุณกำลังขอ คุณจะสามารถโน้มน้าวใจคนซึ่งได้ประทานทุกสิ่งให้แก่คุณแล้ว รวมถึงแผ่นดินของพระเจ้าด้วย ได้มากแค่ไหนที่จะให้บางอย่างแก่คุณ?

พระองค์ตรัสใน ลูกา 12:32 ว่า “ฝูงแกะเล็กน้อยเอ๋ย อย่ากลัวเลย เพราะว่าพระบิดาของพวกท่านชอบพระทัยจะประทานแผ่นดินนั้นให้แก่ท่าน” และพระองค์ได้ทำแล้ว! วันนี้เราควรทำหน้าที่เพื่อพระองค์ นั่นคือทำหน้าที่แทนพระองค์ เราเป็นทูตของพระองค์ อธิษฐานเพื่อคนอื่น นั่นคือการทำสิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นกับผู้อื่น พระองค์ได้ทรงประทานชีวิตของพระองค์ให้แก่คุณ พระองค์ประทานพระนามของพระองค์ให้แก่คุณ พระองค์ประทานความมั่งคั่งของพระองค์ให้แก่คุณ พระองค์ประทานพระที่นั่งของพระองค์ให้แก่คุณในสวรรค์ คุณยังจะต้องการอะไรอีก?

จงเข้าสู่ตำแหน่งแห่งการปกครองของคุณ ด้วยการครอบครองและปกครองร่วมกับพระองค์ พระองค์เป็นกษัตริย์ และพระองค์ทรงชุบเลี้ยงกษัตริย์! พระองค์ไม่ต้องการให้คุณคลานและร้องขอต่อพระองค์ นั่นคือเหตุผลที่พระองค์ทรงทำให้ทุกสิ่งเป็นของคุณ

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

     ฉันเป็นสิ่งที่พระเจ้าบอกว่าฉันเป็น ฉันมีทุกอย่างที่พระองค์บอกว่าฉันมี และฉันสามารถทำทุกสิ่งได้ในพระนามของพระองค์ ทุกสิ่งเป็นไปได้สำหรับฉันเพราะฉันเชื่อ ฉันร่ำรวยในทุกสิ่ง ได้รับทุกสิ่งเป็นมรดก เพราะฉันเป็นทายาทร่วมกับพระคริสต์! สรรเสริญพระเจ้า!

ศึกษาเพิ่มเติม: ฮีบรู 11:6; โรม 8:32; สดุดี 84:11


Comments are closed