เสาร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2016

พระองค์ประทานทุกสิ่งให้เรา
He’s Given Us Everything

“ด้วยเห็นแล้วว่า ฤทธิ์เดชของพระองค์ได้ให้สิ่งสารพัดแก่เรา ที่จะให้มีชีวิตและมีธรรม โดยรู้จักพระองค์ ผู้ได้ทรงเรียกเราด้วยพระสิริและความล้ำเลิศของพระองค์” (2 เปโตร 1:3)

    ความจริงในข้อพระคำตอนต้นนี้ขนานไปกับ 1 โครินธ์ 3:21 ที่กล่าวว่า “เหตุฉะนั้น อย่าให้ผู้ใดยกมนุษย์ขึ้นอวด ด้วยว่าสิ่งสารพัดเป็นของท่านทั้งหลาย” สังเกตว่าพระคำไม่ได้กล่าวว่า “บางสิ่ง” หรือ “เฉพาะสิ่งที่คุณอธิษฐานขอเท่านั้นจึงเป็นของคุณ?” แต่พระคำกล่าวไว้ว่าทุกสิ่งเป็นของคุณ! นี่คือความเป็นจริง ยืนยันในสิ่งนี้ เชื่อพระคำและปฏิบัติตามพระคำ

พระคำของพระเจ้าชัดเจนมากในเรื่องนี้ นี่ไม่ใช่บางสิ่งที่ต้องมานั่งถกเถียง สงสัย หรือโต้แย้งกัน ทุกสิ่งที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะเป็นเงินทอง อาคาร ความคิด นิมิต ทรัพยากรบุคคล หรือ ทรัพย์สิ่งของ ฯลฯ ทุกสิ่งนั้นได้ประทานให้แก่คุณแล้วในพระเยซูคริสต์ คุณมีทุกสิ่งที่จำเป็นสำหรับชีวิตพิเศษแห่งความชอบธรรม และสง่าราศีในโลกนี้ ทุกสิ่งที่จำเป็นสำหรับคุณที่จะมีชีวิตและจำเริญขึ้นในชีวิตของพระเจ้า นี่หมายความว่าคุณสามารถมีชีวิตเพื่อพระเจ้าได้ คุณสามารถทำสิ่งต่างๆ ให้เกิดผลเพื่อพระองค์ได้ รับใช้พระองค์ และมีชีวิตแห่งชัยชนะทุกวัน!

ดังนั้นในการรู้ถึงสิ่งเหล่านี้ คุณจะขาดแคลนได้อย่างไร? ดาวิดกล่าวว่า “พระเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุจเลี้ยงแกะ ข้าพเจ้าจะไม่ขัดสน” (สดุดี 23:1) คุณจะมีชีวิตที่ตกต่ำได้อย่างไร? จงปฏิเสธที่จะมองเห็นปัญหาและการพลาดพลั้งในโลกนี้ ดำเนินชีวิตที่สูงกว่า คุณเป็นพงศ์พันธุ์ของอับราฮัม ดำเนินชีวิตเหนือระบบของโลกนี้ ไม่สำคัญว่าสถานการณ์ในโลกนี้เป็นอย่างไร คุณไม่ได้มาจากโลกนี้ ทำในสิ่งที่พระคำได้กล่าวไว้ และเดินในทางของคุณขึ้นไปด้วยพระสิริที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ข้าพเจ้าได้รับการอวยพรและตั้งมั่นอยู่ในพระเยซูคริสต์ด้วยทุกสิ่งที่ข้าพระเจ้าต้องการสำหรับชีวิต และความมีคุณธรรม ดังนั้นข้าพเจ้าดำเนินชีวิตแห่งชัยชนะในวันนี้และตลอดไป! ข้าพเจ้ากำลังเดินในพระสิริของพระเจ้า ทำให้พระองค์พอพระทัยในทุกสิ่ง และเกิดผลในการดีทุกอย่าง พระองค์ได้ทำให้ชีวิตของข้าพเจ้ารื่นรมย์ ข้าพเจ้าเป็นดินแดนที่ยอดเยี่ยม และเป็นต้นไม้แห่งความชอบธรรม ออกผลแห่งความชอบธรรม สรรเสริญพระเจ้า!

ศึกษาเพิ่มเติม: เอเฟซัส 1:3; สดุดี 112:1-3


Comments are closed