วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2013

พระองค์ประทานทุกสิ่งแก่เรา!
He’s Given Us Everything!

“เหตุฉะนั้น อย่าให้ผู้ใดยกมนุษย์ขึ้นอวด ด้วยว่าสิ่งสารพัดเป็นของท่านทั้งหลาย” (1 โครินธ์ 3:21)

    พระเจ้านั้นดีอะไรเช่นนี้! พระองค์ไม่ทรงหวงสิ่งดีอันใดไว้จากเรา ความจริงก็คือว่าพระองค์ได้ประทานทุกสิ่งแก่เรา เอเฟซัส 1:3 กล่าวว่า “จงถวายสรรเสริญแด่พระเจ้า พระบิดาแห่งพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา ผู้ทรงโปรดประทานพระพรฝ่ายวิญญาณแก่เราทุกๆประการในสวรรคสถานโดยพระคริสต์” พระองค์ได้อวยพรเราแล้ว พระเจ้าจะไม่ทรงประทานสิ่งใดมากกว่าที่พระองค์ได้ทรงประทานให้แก่คุณแล้วในพระคริสต์

ลองคิดดูว่า พระองค์ประทานพระวิญญาณที่ไม่จำกัดให้กับคุณ คงจะไม่มีอะไรที่ดีไปกว่านั้นอย่างแน่นอน! ยอห์น 3:34 กล่าวว่า “เพราะพระองค์ ผู้ที่พระเจ้าทรงใช้มานั้น ทรงกล่าวพระวจนะของพระเจ้า เพราะพระเจ้ามิได้ทรงประทานพระวิญญาณอย่างจำกัดแด่พระองค์” และในยอห์น 20:21 พระเยซูทรงตรัสกับสาวกของพระองค์ก่อนที่พระองค์จะเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ว่า “…พระบิดาของเราทรงใช้เรามาฉันใด เราก็ใช้ท่านทั้งหลายไปฉันนั้น” (ยอห์น 20:21) นี่หมายความว่าพระเยซูได้ส่งเราออกไปเหมือนกับที่พระบิดาได้ส่งพระองค์ไป และพระองค์ยังทรงประทานพระวิญญาณให้กับเราอีกด้วย (กิจการ 2:4) นี่เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมาก คุณไม่จำเป็นต้องมองหาหรือปรารถนาการอวยพรที่มากขึ้นจากพระเจ้าอีกต่อไป เพราะว่าได้รับอย่างเต็มล้นในพระวิญญาณแล้ว คุณมีทุกสิ่งแล้วในพระองค์

เมื่อเราพูดถึงการเดินในความเต็มล้นแห่งพระพรของพระองค์ เราไม่ได้กำลังพูดถึงสิ่งที่พระเจ้าประทานให้คุณมากขึ้น เพราะว่าพระองค์ได้ประทานทุกสิ่งแก่คุณแล้ว อย่างไรก็ตาม ขณะที่คุณเดินตามหลักการของพระคำของพระเจ้า คุณกำลังเข้าสู่ระดับที่สูงกว่าที่พระองค์ได้ทรงเตรียมไว้แล้วสำหรับคุณ ไม่ใช่ว่าพระเจ้าจะพยายามประทานให้กับคุณมากขึ้น

พระองค์ได้ทรงประทานทุกสิ่งที่จำเป็นแก่เราสำหรับชีวิตและพระลักษณะของพระเจ้า “ด้วยเห็นแล้วว่าฤทธิ์เดชอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ ได้ให้สิ่งสารพัดแก่เราที่จะให้มีชีวิตและทางที่เป็นอย่างพระเจ้า โดยรู้จักพระองค์ผู้ได้ทรงเรียกเราให้ถึงสง่าราศีและคุณธรรม” (2 เปโตร 1:3) สังเกตว่าพระคำได้กล่าวว่า “โดยรู้จัก (ภาษากรีก: epignosis) พระองค์” นั่นหมายความว่าการรู้จักพระเจ้าอย่างครบถ้วนและถูกต้อง เป็นสิ่งที่สำคัญในการที่คุณจะรู้จักพระองค์ผ่านทางพระคำ และรู้ทุกสิ่งที่พระองค์ได้เตรียมไว้สำหรับคุณในพระคริสต์ เพื่อให้คุณได้ชื่นชม

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงประทานทุกสิ่งแก่ข้าพระองค์ในพระคริสต์ ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงประทานชีวิตแห่งความชอบธรรม สง่าราศี พระคุณ และการครอบครองในพระเยซูคริสต์ ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงประทานทุกสิ่งฟรี เพื่อให้ข้าพระองค์ชื่นชม และทำให้ข้าพระองค์เป็นสัญลักษณ์แห่งพระพรของพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 ทิโมธี 6:17; กิจการ 20:32


Comments are closed