พฤหัสบดี ที่ 28 พฤศจิกายน 2013

พระองค์ประทานความสามารถมากขึ้น!
He Gives More Ability!

“คนฉลาดมีกำลังมาก และคนมีความรู้ก็เพิ่มกำลังขึ้น” (สุภาษิต 24:5)

    เหมือนที่ใครบางคนครั้งหนึ่งเคยกล่าวว่า “สิ่งที่คุณสามารถทำได้ทั้งหมดคือทั้งหมดที่คุณสามารถทำได้” คุณไม่สามารถทำได้มากกว่าที่คุณสามารถทำได้ บางคนมีความสามารถที่จะดำเนินธุรกิจซึ่งต้องจัดการกับเงินหลายล้าน บางคนสามารถดำเนินธุรกิจที่ต้องจัดการกับเงินเป็นแสน ในขณะที่บางคนสามารถจัดการกับเงินเพียงไม่กี่พัน แม้ว่าคุณจะให้เงินกับคนในกลุ่มสุดท้ายเป็นล้านในการจัดการ พวกเขาจะไม่สามารถทำอะไรกับมันได้มาก เพราะว่าพวกเขาไม่ได้รับพระคุณที่จะจัดการกับจำนวนเงินมากขนาดนั้น

ในส่วนของความเป็นผู้นำเช่นกัน บางคนสามารถดูแลครอบครัวของเขาให้ประสบความสำเร็จได้เท่านั้น นอกจากนั้น พวกเขาไม่สามารถนำคนอื่นได้ บางคนสามารถนำได้ทั้งเมือง หรือแม้แต่ทั้งประเทศ ขึ้นอยู่กับความสามารถที่พระเจ้าได้ประทานให้แก่คุณ อย่างไรก็ตาม พระองค์ต้องการที่จะยกระดับชีวิตของคุณขึ้น เพิ่มพูนกรอบของอิทธิพลและความรับผิดชอบที่พระองค์ได้ประทานให้แก่คุณ พระองค์เพิ่มพูนความสามารถของคุณ ยากอบ 4:6 กล่าวว่า “แต่พระองค์ได้ทรงประทานพระคุณเพิ่มขึ้นอีก…”

ถ้าคุณปรารถนาพระคุณหรือความสามารถมากขึ้นในวันนี้ พระเจ้าทรงปรารถนาที่จะเพิ่มพูนให้ เมื่อพระองค์เพิ่มความสามารถของคุณ คุณจะค้นพบในทันทีว่าคุณสามารถทำได้มากกว่าที่คุณเคยทำ คุณจะประสบความสำเร็จมากขึ้น ด้วยระดับความพยายามที่เท่าเดิม คุณจะสามารถทำให้เกิดผลได้มากขึ้น! สุภาษิต 24:5 บอกเราว่ามนุษย์แห่งความรู้เพิ่มพูนความสารถ ดังนั้นด้วยความรู้ คุณจะสามารถค้นพบว่ายังมีอีกมากมายที่คุณสามารถทำได้

เมื่อคุณศึกษาพระคำและเพิ่มพูนในความรู้ คุณจะทวีคูณความสามารถในการทำได้มากขึ้นโดยอัตโนมัติ ไม่ว่าสิ่งนั้นคืออะไร ตามความปรารถนาของคุณ คำในภาษาฮีบรูที่แปลว่า “กำลัง” ในข้อพระคัมภีร์ตอนต้นมาจากคำว่า “koach” ซึ่งสามารถหมายถึง “ความสามารถ” หรือ “กำลัง” เป็นคำเดียวกันในภาษาฮีบรูที่แปลว่า “กำลัง” ในอิสยาห์ 40:29 “พระองค์ประทานกำลังแก่คนอ่อนเปลี้ย และแก่ผู้ที่ไม่มีกำลัง พระองค์ทรงเพิ่มแรง” พระเจ้าสามารถทำสิ่งนี้ให้แก่คุณได้ในวันนี้ ถ้าคุณปรารถนามันจากพระองค์

คำอธิษฐาน
ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับความรู้แห่งพระคำของพระองค์ในวิญญาณของข้าพระองค์ ทำให้ข้าพระองค์เกิดผลมากขึ้นในงานแห่งความชอบธรรม ข้าพระองค์ได้รับกำลังที่จะทำสิ่งต่างๆ ที่เหนือธรรมดา ข้าพระองค์ตระหนักถึงการทำงานของฤทธิ์เดชนั้นและฉวยโอกาสที่จะทำสิ่งต่างๆให้สำเร็จในสิ่งที่ข้าพระองค์จำเป็นต้องทำ เพื่อเป็นการสรรเสริญพระสิริแห่งพระนามของพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: โคโลสี 1:29; 2 โครินธ์ 3:5


Comments are closed