จันทร์ ที่ 31 มีนาคม 2014

พระองค์ประทานความสามารถมากขึ้น!
He Gives More Ability!

“คนฉลาดมีกำลังมาก และคนมีความรู้ก็เพิ่มกำลังขึ้น” (สุภาษิต 24:5)

    ในภาษาฮีบรูแปลคำว่า “กำลัง” (strength) ในข้อพระคัมภีร์ตอนต้นว่า “koach” ยังแปลความหมายได้ว่า “ความสามารถ” หรือ “พลัง” ในตอนอื่นๆ ของข้อพระคัมภีร์ ยกตัวอย่างเช่นในอิสยาห์ 40:29 ภาษาฮีบรูคำเดียวกันนี้ถูกแปลว่า “พลัง” (power) “พระองค์ประทานกำลังแก่คนอ่อนเปลี้ย และแก่ผู้ที่ไม่มีกำลัง พระองค์ทรงเพิ่มแรง” นี่หมายความว่าพระเจ้าเพิ่มความสามารถและกำลังให้กับผู้อ่อนแอ

สุภาษิต 24:5 บอกเราว่าคนที่มีความรู้ก็เพิ่มกำลังขึ้น นั่นหมายความว่าโดยผ่านทางความรู้ถึงพระคำของพระเจ้า คุณได้ทวีคูณความสามารถของคุณ คุณได้ค้นพบว่ามีสิ่งมากมายที่คุณสามารถทำได้ พระเจ้าได้ทรงประทานความรับผิดชอบแก่เราตามความสามารถที่พระองค์ได้ประทานให้เรา ดังนั้นไม่ว่าคุณจะทำสิ่งใด มีความสามารถของพระเจ้าที่ทำงานอยู่ภายในคุณ อย่างไรก็ดี คุณจะไม่สามารถทำได้มากกว่าความสามารถของพระเจ้าที่กำลังทำงานอยู่ภายในคุณ! คุณไม่สามารถทำได้มากกว่าที่พระเจ้าประทานพระคุณให้คุณทำได้

มีบางคนที่มีความสามารถในการทำธุรกิจ และจัดการกับเงินหลายล้านบาท บางคนมีความสามารถในการทำธุรกิจระดับกลาง ในขณะที่บางคนสามารถทำได้เพียงแค่ธุรกิจเล็กๆ เช่นเดียวกันในเรื่องของการเป็นผู้นำ คุณสามารถนำได้ในระดับความสามารถที่พระเจ้าได้ประทานให้กับคุณ มีบางคนที่สามารถนำได้เพียงแค่ครอบครัวของตนเอง นอกเหนือจากนั้นเขาไม่สามารถนำใครได้ มีบางคนที่สามารถนำได้ทั้งเมือง และมีบางคนที่สามารถนำได้ทั้งประเทศ ขึ้นอยู่กับความสามารถที่พระเจ้าได้ประทานให้แก่คุณ

ทีนี้พระเจ้าได้ทำอะไรเพื่อคุณเมื่อพระองค์ต้องการยกระดับชีวิตของคุณ คือการเพิ่มความสามารถของคุณ ความสามารถในการทำได้มากยิ่งขึ้น ยากอบ 4:6 กล่าวว่า “แต่พระองค์ก็ได้ทรงประทานพระคุณเพิ่มขึ้นอีก…” พระองค์ประทานพระคุณ และพระคุณ ท่ามกลางพระพรอื่นๆ นำความสามารถเข้าสู่ชีวิตของคุณ เพราะว่าพระองค์ปรารถนาที่จะทำให้สำเร็จมากขึ้นผ่านทางคุณ พระองค์ทำให้คุณมีความสามารถมากขึ้น เพื่อที่ว่าเมื่อคุณใช้ความพยายามเท่าเดิม จะได้ผลลัพธ์ที่มากกว่าเดิม

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับความรู้แห่งพระคำของพระองค์ในวิญญาณของข้าพระองค์ ทำให้ความสามารถของข้าพระองค์เพิ่มพูนขึ้น ข้าพระองค์ได้รับกำลังในการทำทุกสิ่ง ข้าพระองค์เต็มอิ่มในความพอดีของพระองค์ ข้าพระองค์ตระหนักถึงการทำงานของฤทธิ์เดชของพระองค์ภายในข้าพระองค์เพื่อทำให้สิ่งต่างๆ ที่พระองค์แต่งตั้งให้ข้าพระองค์ทำในวันนี้ให้สำเร็จ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: โคโลสี 1:29; 2 โครินธ์ 3:5


Comments are closed