อาทิตย์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2016

พระองค์นำเราออกมา ที่พระองค์!
He Brought Us Out, To Himself!

“ให้ขอบพระคุณพระบิดา ผู้ทรงทำให้เราทั้งหลายสมกับที่จะเข้าส่วนได้รับมรดกด้วยกันกับธรรมิกชนในความสว่าง พระองค์ได้ทรงช่วยเราให้พ้นจากอำนาจของความมืด และได้ทรงย้ายเรามาตั้งไว้ในแผ่นดินแห่งพระบุตรที่รักของพระองค์” (โคโลสี 1:12-13)

    คำที่แปลว่า “ช่วยให้พ้น” ในข้อพระคำตอนต้นมาจากภาษากรีกคำว่า “rhuomai” ซึ่งมีความหมายว่าเด็ดออกและนำมาที่ตัวเอง คุณรู้หรือไม่ว่า คุณสามารถเด็ดบางสิ่งและปล่อยให้มันล่วงลง หรือวางไว้ที่อื่นได้ อย่างไรก็ตาม เป็นสิ่งที่แตกต่างออกไปเมื่อคุณเด็ดออกและนำมันมาที่ตัวคุณเอง นั่นหมายความว่านำบางสิ่งออกจากที่ซึ่งมันอยู่ และดึงมันมาที่ตัวของคุณเอง นั่นคือสิ่งที่พระเจ้าได้ทำกับเรา พระองค์ไม่เพียงแต่ “เด็ด” เราออกจากที่แห่งความมืดเท่านั้น พระองค์นำเราออกมา ที่พระองค์! พระองค์ทำให้คุณออกจากฤทธิ์เดช การครอบครอง การควบคุม และสิทธิอำนาจของความมืด และดึงคุณมายังที่พระองค์ มายังที่แห่งความปลอดภัยที่สุด

คุณยังได้รับการปลดปล่อยออกจากการควบคุมของความมืด ความมืดเป็นตัวแทนของมารร้าย อำนาจของมารและกิจการทั้งหมดของมัน เป็นตัวแทนของการทำลาย ทุกสิ่งที่โกหก และทำงานต่อสู้กับแผนการของพระเจ้า สิ่งนั้นเป็นผลลบต่อคุณ รวมทั้งการครอบครองของซาตาน คุณถูกเด็ดออกและนำออกมาจากอิทธิพลนั้นทั้งหมด และนำมายังพระเจ้า

คุณไม่ได้อยู่ภายใต้สิทธิ์ของซาตาน มันไม่มีสิทธิอำนาจเหนือคุณ มันไม่สามารถตัดสินว่าจะให้อะไรเกิดขึ้นกับคุณได้ คุณไม่ได้อยู่ภายใต้สิทธิอำนาจของมัน เพราะว่าคุณได้ถูกเด็ดออกจากการครอบครองของมัน เป็นโรคภัยไข้เจ็บที่โจมตีร่างกายของคุณหรือ? เป็นความกลัวที่พยายามดึงรั้งคุณไว้หรือ? เป็นความกลัวในความล้มเหลว ความกลัวในความมืด ความกลัวในอนาคต หรือความกลัวในแบบอื่นๆ? ทั้งหมดนี้อยู่ภายในเขตควบคุมของความมืด และคุณได้ถูกปลดปล่อยออกจากทั้งหมดนั้นแล้ว! อย่ากลัวความล้มเหลวทางการเงิน ความกลัวไม่ถูกอนุญาตในอาณาจักรของพระคริสต์ที่คุณอยู่ เป็นสิ่งนอกกฎหมาย

ไม่สำคัญว่าคุณจะกำลังเผชิญอะไรอยู่ ในความคิดของพระเจ้า คุณถูกเด็ดออกจากสิ่งนั้นแล้ว พระองค์ได้ทำให้สำเร็จแล้ว คุณไม่จำเป็นต้องถูกปลดปล่อยจากมาร ไม่ต้อง! สังเกตรูปประโยคให้ดี พระคำกล่าวว่า “พระองค์ได้ทรงช่วยเราให้พ้นจากอำนาจของความมืด และได้ทรงย้ายเรา…” คำว่า “ย้าย” มีความหมายว่า “เปลี่ยนที่” พระองค์ได้เปลี่ยนที่ที่เราอยู่ เราไม่ได้กำลังอยู่ในกระบวนการย้าย เราไม่ได้อยู่ในเส้นทางที่จะไปสถานที่แห่งพระสิริ ไม่ใช่ เราเกิดที่นั่น ฮาเลลูยา!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ข้าพเจ้าไม่ได้อยู่ภายใต้สิทธิ์อำนาจของซาตาน มันไม่มีสิทธิอำนาจเหนือข้าพเจ้า มันไม่ใช่คนที่ตัดสินใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไม่ได้อยู่ภายในอำนาจของมัน ข้าพเจ้าถูกเด็ดออกจากที่นั่นแล้ว ข้าพเจ้าไม่ได้อยู่ที่นั่น ข้าพเจ้าอยู่ในอาณาจักรของ “บุตรที่รัก” ของพระเจ้า โลกของสุขภาพที่ดี ความมั่งคั่ง ความรุ่งเรือง และชีวิตนิรันดร์ บินไปบนปีกของพระวิญญาณ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: อิสยาห์ 33:24; ฮีบรู 12:22-24


Comments are closed