อาทิตย์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2018

พระองค์นำคุณเข้าไปในมรดกของคุณ
He Brings You Into Your Inheritance
ลูกทั้งหลายเอ๋ย ท่านอยู่ฝ่ายพระเจ้า และชนะพวกเขาแล้ว เพราะว่าพระองค์ผู้ทรงอยู่ในพวกท่านยิ่งใหญ่กว่าผู้ที่อยู่ในโลก (1 ยอห์น 4:4)

   ในอพยพ 23:23 พระเจ้าทรงสัญญาที่จะให้แผ่นดินที่เป็นของคนอาโมไรต์ คนฮิตไทต์ คนเปริสซี คนคานาอัน คนฮีไวต์ และคนเยบุสแก่ชนชาติอิสราเอล คนที่เป็นเจ้าของดินแดนเหล่านี้เป็นยักษ์ มีอาวุธและเก่งในการสู้รบ พวกเขามีร่างกายที่แข็งแรงกว่าชนชาติอิสราเอล เมืองของพวกเขามีกำแพงป้องกันอย่างแน่นหนา คนอิสราเอลจะสามารถยึดเอาแผ่นดินแห่งพันธสัญญาของพระเจ้าได้อย่างไร? ก็โดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์

พระเจ้าได้ตรัสกับพวกเขาว่า “เมื่อทูตของเราไปข้างหน้าเจ้า และนำเจ้าไปถึงคนอาโมไรต์ คนฮิตไทต์ คนเปริสซี คนคานาอัน คนฮีไวต์ และคนเยบุส แล้วเราจะกวาดล้างคนเหล่านั้นเสีย” สังเกตว่าพระองค์ไม่ได้บอกว่าทูตของพระองค์จะนำพวกเขาเข้าไปในดินแดนนั้น แต่พระองค์จะนำพวกเขาไปยังศัตรูของพวกเขา คนอาโมไรต์ คนฮิตไทต์ คนเปริสซี คนคานาอัน คนฮีไวต์ และคนเยบุส พระองค์จะทำให้คนอิสราเอลต่อสู้กับศัตรูของพวกเขา

อย่ากลัวเมื่อคุณต้องต่อสู้กับอำนาจของศัตรู มันเป็นเหมือนอาหารสำหรับคุณ พระเจ้าทรงทำให้คุณต้องเผชิญหน้ากับศัตรูเหล่านั้นเมื่อพระองค์ต้องการประทานสิ่งที่พวกเขาได้ถือครองในสิ่งที่ไม่ได้เป็นของพวกเขา เหตุผลนั้นง่ายมาก คุณเป็นพงศ์พันธุ์ของอับราฮัม พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้มาและสถิตอยู่ภายในพวกเราโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อที่จะทำให้เราเป็นผู้ชนะ และนำเราเข้าสู่มรดกของเรา จนกว่าคุณจะรู้จักพระองค์ คุณจะไม่ได้เดินในมรดกของคุณ! คุณจะยังคงมีชีวิตธรรมดา

อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณรู้จักพระวิญญาณบริสุทธิ์ คุณจะเป็นผู้ร่วมในธรรมชาติของพระเจ้า คุณได้ทำส่วนของคุณในประสบการณ์ของพระเจ้า! ไม่มีใครที่สามารถมาโกงคุณจากสิ่งที่ดีที่สุดของพระเจ้าได้! คุณรู้และดำเนินชีวิตในมรดกของคุณที่มาจากพระเจ้า 1 โครินธ์ 2:12 กล่าวว่า “เราไม่ได้รับวิญญาณของโลก แต่ได้รับพระวิญญาณซึ่งมาจากพระเจ้า เพื่อจะได้รู้ถึงสิ่งต่างๆ ที่พระเจ้าประทานแก่เรา”

พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงทราบถึงสิ่งที่พระเจ้าได้ประทานให้แก่เรา คุณไม่ต้องพยายามที่จะได้สิ่งเหล่านั้นมา! พระองค์ทรงแสดงให้คุณเห็นสิ่งเหล่านั้น พระองค์จะนำสิ่งเหล่านั้นมาให้คุณได้รู้และเข้าใจ เพื่อที่คุณจะสามารถพูดสิ่งเหล่านั้นได้ เพราะว่าด้วยปากของคุณ คุณจะทำให้สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นเป็นจริงจากโลกฝ่ายวิญญาณ การยืนยันในพระคำจะทำให้สิ่งเหล่านั้นเป็นจริงในชีวิตของคุณ

คำอธิษฐาน

   ข้าแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ ข้าพระองค์ตระหนักถึงการสถิตอยู่ของพระองค์ในชีวิตของข้าพระองค์ พระองค์ทรงเป็นผู้เลี้ยงดูวิญญาณของข้าพระองค์ เป็นผู้นำข้าพระองค์ไปในน้ำพระทัยที่ดีเลิศของพระเจ้า ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงนำข้าพระองค์เข้าสู่มรดกของข้าพระองค์ในพระเยซูคริสต์ โดยทางพระองค์ ข้าพระองค์ครอบครองและชื่นชมในมรดกของข้าพระองค์ในวันนี้และตลอดไป ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: โรม 8:14; 1 โครินธ์ 2:12


Comments are closed